Browsing by Author Веретенникова А. Б.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Modern concepts of work organization in virtual enterprisesSigaieva T. E.; Veretennykova A. B.; Сигаева Т. Е.; Веретенникова А. Б.; Сигаєва Т. Є.; Веретенникова А. Б.
2022Аналіз підходів до визначення поняття «електронний маркетинг»Веретенникова А. Б.; Каф’ян В. А.
2018Економіка підприємства: робоча програма для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівняМартиненко М. В.; Веретенникова Г. Б.; Мартыненко М. В.; Веретенникова А. Б.; Martynenko M. V.; Veretennykova H. B.
2017Методи діагностики та прогнозування розвитку підприємстваВеретенникова Г. Б.; Омелаєнко Н. М.; Веретенникова А. Б.; Омелаенко Н. Н.; Veretennykova H. B.; Omelayenko N. M.
2012Методические рекомендации к лабораторным работам по дисциплине «Методы диагностики и прогнозирования развития предприятия» для студентов направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» дневной формы обученияОмелаенко Н. Н.; Веретенникова А. Б.; Тонева К. В.; Пономаренко Е. Э.; Омелаєнко Н. М.; Веретенникова Г. Б.; Пономаренко О. Е.; Тонева Х. В.; Omelayenko N. M.; Veretennikova A. B.; Tonieva K. V.; Ponomarenko O. E.
2017Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізацій "Логістика", "Менеджмент інноваційної діяльності" другого (магістерського) рівняЯстремська О. М.; Сисоєв В. В.; Веретенникова Г. Б.; Ястремская Е. Н.; Сысоев В. В.; Веретенникова А. Б.; Iastremska O. M.; Sysoiev V. V.; Veretennykova H. B.
2014Методичні рекомендації до міждисциплінарного тренінгу "Організація діяльності підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняІванова В. Й.; Захаров В. А.; Томах В. В.; Сігаєва Т. Є.; Веретенникова Г. Б.; Мажник Л. О.; Иванова В. И.; Сигаева Т. Е.; Веретенникова А. Б.; Мажник Л. А.; Ivanova V. I.; Zakharov V. A.; Tomakh V. V.; Sigaieva T. E.; Veretennikova G. B.; Mazhnyk L. O.
2014Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Організація і планування виробництва" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчанняВеретенникова Г. Б.; Веретенникова А. Б.; Veretennikova A.
2016Методичні рекомендації до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів" для студентів спеціальності 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності" денної форми навчанняВеретенникова Г. Б.; Веретенникова А. Б.; Veretennykova H. B.
2013Методичні рекомендації до розрахунку ефективності пропозицій дипломних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" напряму підготовки "Менеджмент"Ястремська О. М.; Яковенко К. В.; Веретенникова Г. Б.; Ріпка Д. О.; Ястремская Е. Н.; Яковенко Е. В.; Веретенникова А. Б.; Репка Д. А.; Yastremska О. M.; Iakovenko K. V.; Veretennykova G. B.; Ripka D. O.
2012Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методи діагностики та прогнозування розвитку підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчанняОмелаєнко Н. М.; Веретенникова Г. Б.; Пономаренко О. Е.; Тонева Х. В.; Омелаенко Н. Н.; Веретенникова А. Б.; Тонева К. В.; Пономаренко Е. Э.; Omelayenko N. M.; Veretennikova A. B.; Tonieva K. V.; Ponomarenko O. E.
2018Методичні рекомендації до формування конкурентної стратегії підприємстваВеретенникова Г. Б.; Веретенникова А. Б.; Veretennykova Н.
2018Планування та організація діяльності підприємства: робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалавського) рівняТомах В. В.; Веретенникова Г. Б.; Геращенко І. М.; Веретенникова А. Б.; Геращенко И. Н.; Tomakh V. V.; Veretennikova G. B.; Gerashchenko I. M.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці" денної форми навчанняВеретенникова Г. Б.; Веретенникова А. Б.; Veretennikova A.
2012Робоча програма навчальної дисципліни «Методи діагностики та прогнозування розвитку підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчанняОмелаєнко Н. М.; Тонева К. В.; Пономаренко О. Е.; Омелаенко Н. Н.; Веретенникова А. Б.; Пономаренко Е. Э.; Omelayenko N. M.; Veretennikova A. B.; Tonieva K. V.; Ponomarenko O. E.
2014Управління життєдіяльністю підприємств промисловості : монографіяЯстремська О. М.; Верещагіна Г. В.; Авраменко О. В.; Іванова В. Й.; Веретенникова Г. Б.; Голофаєва І. П.; Колодізєва Т. О.; Мельникова К. В.; Омелаєнко Н. М.; Разінкова В. П.; Ріпка Д. О.; Руденко Г. Р.; Сисоєв В. В.; Тонєва К. В.; Яковенко К. В.; Мажник Л. О.; Письмак В. О.; Сігаєва Т. Є.; Тімонін К. О.; Ястремська О. О.; Бахурець О. В.; Захаров В. А.; Панасьянц Г. С.; Струпинська Н. В.; Геращенко І. М.; Зеленський М. В.; Стаматін О. В.; Ястремская Е. Н.; Верещагина А. В.; Авраменко Е. В.; Иванова В. И.; Веретенникова А. Б.; Голофаева И. П.; Колодизева Т. А.; Мельникова Е. В.; Омелаенко Н. Н.; Разинкова В. П.; Репка Д. А.; Руденко А. Р.; Сысоев В. В.; Тонева К. В.; Яковенко Е. В.; Мажник Л. А.; Письмак В. А.; Сигаева Т. Е.; Тимонин К. А.; Ястремская О. А.; Бахурець О. В.; Панасьянц А. С.; Струпинская Н. В.; Геращенко И. Н.; Зеленский М. В.; Стаматин А. В.; Iastremska O. M.; Vereshchaginа G. V.; Avramenko E. V.; Ivanova V. I.; Veretennykova G. B.; Holofayeva I. P.; Kolodizieva T. O.; Melnikova K. V.; Omelayenko N. M.; Razinkova V. P.; Ripka D. O.; Rudenko H. R.; Sysoiev V. V.; Tonieva K. V.; Iakovenko K. V.; Mazhnyk L. O.; Pysmak V. O.; Sigaieva T. E.; Timonin K. O.; Iastremska O. O.; Bakhurets O. V.; Zakharov V. A.; Panasyants G. S.; Strupynska N. V.; Herashchenko I. M.; Zelenskyi M. V.; Stamatin O. V.
2016Управління процесом розробки та освоєння виробництва нових продуктів : методичні рекомендації до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівняВеретенникова Г. Б.; Веретенникова А. Б.; Veretennykova H. B.
2016Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктівВеретенникова Г. Б.; Разінкова В. П.; Веретенникова А. Б.; Разинкова В. П.; Veretennykova H. B.; Razinkova V. P.
2017Якість функціонування робочої групи з питань контролінгуВеретенникова Г. Б.; Веретенникова А. Б.; Veretennykova A.