Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10263
Title: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Other Titles: ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА И ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND TRANSACTION COSTS
Authors: Гавкалова Н. Л.
Гришина В. В.
Гавкалова Н. Л.
Гришина В. В.
Gavkalova N.
Gryshyna V.
Keywords: соціальний капітал
міра довіри
роль інститутів у соціальному капіталі
трансакційні витрати
взаємозв'язок соціального капіталу із трансакційними витратами
мінімізація трансакційних витрат
рівень трансакційних витрат
социальный капитал
мера доверия
роль институтов в социальном капитале
трансакционные издержки
взаимосвязь социального капитала с трансакционными издержками
минимизация трансакционных издержек
уровень трансакционных издержек
social capital
a measure of trust
the role of institutions in social capital
transaction costs
the relationship between social capital and transaction costs
minimizing transaction costs
the level of transaction costs
Issue Date: 2015
Publisher: ХНЕУ ім. C. Кузнеця
Citation: Гавкалова Н. Л. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ/ Н. Л. Гавкалова, В. В. Гришина // Економіка розвитку. - 2015. - №3. - С. 56 -65
Abstract: Наведено визначення поняття "соціальний капітал". Розкрито сутнісну характеристику соціального капіталу шляхом визначення його структури, основних елементів, досліджено стани соціального капіталу, причини їх утворення. Визначено важливу складову частину формування концепції соціального капіталу, якою є аналіз його форм: структурного та когнітивного капіталу. Структурний капітал формують за допомогою суспільних інститутів, мереж, асоціацій, він передбачає певні базові правила, яким підпорядковано їх існування. До когнітивної складової частини соціального капіталу зараховано довіру, відносини, цінності, норми та способи поведінки. Виділено ряд функцій, які розкривають сутність соціального капіталу, а точніше його елементи, зазначено, яким чином вони впливають на рівень трансакційних витрат. З'ясовано сутність трансакційних витрат, розглянуто їх класифікацію. Досліджено роль соціального капіталу у взаємозв'язку із трансакційними витратами, яка полягає в мінімізації останніх. Проаналізовано критерій погодження інтересів різних агентів, що є істотною ознакою, яка характеризує трансакційні витрати та залежить від прийнятих норм і правил, що є одними з компонентів визначення соціального капіталу. Виділено гарантії як результат погодження інтересів. З'ясовано необхідність у забезпеченні гарантій, невизначеність яких виникає із-за обмеженої раціональності та опортунізму, які є поведінковими передумовами виникнення та, можливо, збільшення трансакційних витрат. Вироблення правил та дотримання їх підсилює гарантії і скорочує трансакційні витрати, що виникають унаслідок невизначеності, але слід зауважити, що цей процес також додає трансакційні витрати. Визначено ефективність вироблення нових правил у тому разі, якщо витрати на вироблення правила менші, ніж величина, на яку скорочуються трансакційні витрати в результаті впровадження нового правила. З'ясовано, що правила ефективні лише зі сформованим механізмом їх захисту та можуть уважатися інститутами, зміна яких є ефективним інструментом скорочення трансакційних витрат. Розглянуто процес формування соціального капіталу та доведено взаємозв'язок соці-ального капіталу із трансакційними витратами на мікрорівні, який відповідає індивідуальному, мезоорганізаційному рівню, та макроекономічному рівні.
Представлено определение понятия "социальный капитал". Раскрыта сущностная характеристика социального капитала посредством определения его структуры, основных элементов, состояния социального капитала, причины его образования. Определена важная составляющая формирования концепции социального капитала, которой является анализ его форм: структурного и когнитивного капитала. Структурный капитал формируется посредством общественных институтов, сетей, ассоциаций и предусматривает определенные базовые правила, которым подчинено их существование. К когнитивной составляющей социального капитала исследователи относят доверие, отношения, ценности, нормы и способы поведения. Выделен ряд функций, которые раскрывают сущность социального капитала, а точнее его элементы, указано, каким образом они влияют на уровень трансакционных издержек. Определена сущность трансакционных издержек, рассмотрена их классификация. Исследована роль социального капитала во взаимосвязи с трансакционными издержками, которая заключается в минимизации последних. Проанализирован критерий согласования интересов различных агентов, который является существенным признаком, характеризующим трансакционные издержки, и зависит от принятых норм и правил, являющихся одними из компонентов определения социального капитала. Выделены гарантии как результат согласования интересов. Выяснена необходимость в обеспечении гарантий, неопределенность которых возникает из-за ограниченной рациональности и оппортунизма, которые являются поведенческими предпосылками возникновения и, возможно, увеличения трансакционных издержек. Выработка правил и следование им усиливает гарантии и сокращает трансакционные издержки, возникающие вследствие неопределенности, но следует заметить, что этот процесс также добавляет трансакционные издержки. Определена эффективность выработки новых правил в том случае, если расходы на выработку правила меньше, чем величина, на которую сокращаются трансакционные издержки в результате внедрения нового правила. Выяснено, что правила эффективны лишь при сформированном механизме их защиты и могут считаться институтами, изменение которых является эффективным инструментом сокращения трансакционных издержек. Рассмотрен процесс формирования социального капитала и доказана взаимосвязь с трансакционными издержками на микроуровне, который соответствует индивидуальному, мезоорганизационному уровню, и макроэкономическом уровне.
The definition of the concept "social capital" has been analyzed. The essential characteristic of social capital has been disclosed through the determination of its structure, basic elements, the state of social capital, the reasons for its formation. An important component of the formation of the concept of social capital has been identified, which is the analysis of its forms – structural and cognitive capital. Structural capital is formed through social institutions, networks, associations and it provides certain basic rules to be followed by them. The cognitive component of social capital is made up of trust, relations, values, norms and behaviors. A number of features that reveal the essence of social capital, to be more exact – its elements, have been selected and the way they impact on the level of transaction costs has been identified. The nature of transaction costs has been identified and their classification has been considered. The role of social capital in relation to transaction costs has been studied, which is to minimize the latter. The criterion of coordination of interests of different agents has been analyzed, which is an essential feature, characterizing the transaction costs, and which depends on the accepted norms and rules that are among the components of the definition of social capital. Guarantees have been selected as a result of the coordination of interests. The need to provide guarantees has been clarified, these guarantees being characterized by uncertainties which arise due to limited rationality and opportunism, which are behavioral prerequisites for transaction costs and possibly their increase. Developing rules and adherence to them enhances the guarantee and reduces transaction costs arising from uncertainty, but it should be noted that this process also adds to transaction costs. The efficiency of making new rules has been determined for the cases where the costs of making rules are less than the amount by which the transaction costs are reduced as a result of the introduction of a new rule. The rules have been found to be effective only with the established mechanism of their protection and can be considered institutions, whose changing is an effective tool for reducing transaction costs. The process of formation of social capital has been investigated and the relationship of social capital and the transaction costs at the microlevel, which corresponds to an individual, mezoorganizational level, and the macroeconomic level has been proved.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10263
Appears in Collections:Статті (ДУПАРЕ) 2015 рікItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.