Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10531
Title: Прогнозирование количества абитуриентов вузов в зависимости от демографических изменений и привлекательности высшего образования
Other Titles: Прогнозування кількості абітурієнтів ВНЗ залежно від демографічних змін і привабливості вищої освіти
Predicting the number of university applicants, depending on demographic changes and attractiveness of higher education
Authors: Раевнева Е. В.
Аксенова И. В.
Раєвнєва О. В.
Аксьонова І. В.
Rayevnyeva O.
Aksyonova I.
Keywords: демографические тенденции
показатели мониторинга определения потребности в специалистах с высшим образованием
численность потенциальных абитуриентов
привлекательность высшего образования
спрос на образовательные услуги
демографічні тенденції
показники моніторингу визначення потреби у фахівцях з вищою освітою
чисельність потенційних абітурієнтів
привабливість вищої освіти
попит на освітні послуги
demographic trends
monitoring indicators to determine the need for specialists with higher education
the number of potential entrants
the attractiveness of higher education
the demand for educational services
Issue Date: 2015
Citation: Раевнева Е. В. Прогнозирование количества абитуриентов вузов в зависимости от демографических изменений и привлекательности высшего образования / Е. В. Раевнева, И. В. Аксенова // Проблеми економіки. - 2015. - №3. – С. 322-335
Abstract: The purpose of the article is to develop a methodological approach to the evaluation and prediction of the number of students of universities of III-IV level of accreditation in the changing demographic situation and the drop in the attractiveness of higher education, which is aimed at improving both the efficiency of educational services, as well as the prestige of graduates in the labor market.
Мета статті полягає в розробці методичного підходу до оцінки і прогнозування чисельності абітурієнтів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації в умовах мінливої демографічної ситуації та падіння рівня привабливості вищої освіти, що спрямоване на підвищення як ефективності наданих освітніх послуг, так і престижності випускників ВНЗ на ринку праці.
Цель статьи состоит в разработке методического подхода к оценке и прогнозированию численности абитуриентов вузов ІІІ-ІV уровня аккредитации в условиях изменяющейся демографической ситуации и падения уровня привлекательности высшего образования, что направлено на повышение как эффективности предоставляемых образовательных услуг, так и престижности выпускников вузов на рынке труда.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10531
Appears in Collections:Статті (ЕТСП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf597,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.