Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10891
Title: Обґрунтування основних векторів співробітництва України і Європейського Союзу
Other Titles: Обоснование основных векторов сотрудничества Украины и Европейского Союза
Justification of the main vectors of cooperation between Ukraine and the European Union
Authors: Загоруйко К. В.
Загоруйко К. В.
Zagoruiko С. V.
Keywords: інтеграційні процеси регіональної та міжнародної інтеграції
системно-ситуаційний аналіз
механізми державного регулювання інтеграційних процесів
бюджетне забезпечення
SWOT-аналіз
регіональна політика
integration processes of regional and international integration
system-situational analysis
regulatory mechanisms of integration processes
budgetary provision
the SWOT-analysis
regional policy
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Загоруйко К. В. Обґрунтування основних векторів співробітництва України і Європейського Союзу: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.15010008 “Публічне адміністрування” / К.В. Загоруйко. - Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.
Abstract: Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти регулювання інтеграційних процесів як засобу прискорення демократичних і економічних перетворень в країні. Відповідно до зазначеної мети поставленні такі завдання: визначити теоретичні засади інтеграції та реалізації інтеграційних процесів; розглянути сутність, типи та шляхи формування інтеграційних угруповань; дослідити відмінності регіональної та міжнародної інтеграції, означити кроки наближення України до європейських стандартів; означити основні етапи та головні напрями розробки державної політики інтеграції; проаналізувати ефективність державного управління процесами міжнародної інтеграції; здійснити аналіз механізмів державного регулювання інтеграції; провести аналіз бюджету Мереф’янської міської ради як передумови регіональної інтеграції; визначити основні пріоритети оптимізації інтеграційних процесів у сфері державної влади та місцевого самоврядування; означити головні проблеми реалізації регіональної політики в аспекті європейської політики з’єднання; провести аналіз перспектив євроінтеграції України. За результатами дослідження автором сформовано висновки за визначеними завданнями та практичні рекомендації з векторів співробітництва України і Європейського Союзу. Дипломна робота має практичну значимість, що полягає в тому, що всі висновки, пропозиції й рекомендації можна використати для обґрунтування векторів співробітництва України і Європейського Союзу для Мереф’янської міської ради.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти регулювання інтеграційних процесів як засобу прискорення демократичних і економічних перетворень в країні. Метою магістерської дипломної роботи є удосконалення механізму державного регулювання інтеграційних процесів України.
The subject of the research is theoretical, methodological and practical aspects of regulation of integration processes as a means of accelerating the democratic and economic reforms in the country. The purpose of the master's thesis is to improve the mechanism of state regulation of integration processes in Ukraine.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10891
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2016 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.