Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10902
Title: Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів
Other Titles: Финансовое обеспечение социально-экономического развития регионов
Financial provision of socio-economic development of regions
Authors: Курило Д. В.
Курило Д. В.
Kurylo D.
Keywords: соціально-економічний розвиток
регіон
бюджетна система
місцевий бюджет
місцеве самоврядування
міжбюджетні трансферти
фінансова самостійність регіону
социально-экономическое развитие
регион
бюджетная система
местный бюджет
местное самоуправление
межбюджетные трансферты
финансовая самостоятельность региона
socio-economic development
region
budgetary system
local budget
local self-government
interbudgetary transfers
financial independence of region
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Курило Д. В. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.15010008 “Публічне адміністрування” / Д.В.Курило. - Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.
Abstract: Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і практичних аспектів фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Об'єктом дослідження виступає процес фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів.
Предметом исследования является совокупность теоретико-методических и практических аспектов финансового обеспечения социально-экономического развития регионов. Объектом исследования выступает процесс финансового обеспечения социально-экономического развития регионов. Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке практических рекомендаций относительно совершенствования финансового обеспечения социально-экономического развития регионов.
Object of research is set of theoretical, methodical and practical aspects of financial provision of socio-economic development of regions. As object of research process of financial provision of socio-economic development of regions acts. The research objective consists in the theoretical justification and development of practical recommendations concerning enhancement of financial provision of socio-economic development of regions.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10902
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2016 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.