Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/11981
Title: THE GENERATION THEORY: A CROSS-CULTURAL APPROACH
Other Titles: ТЕОРІЯ ПОКОЛІНЬ: КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД
ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД
Authors: Ueberwimmer M.
Blyznyuk T.
Уебервіммер М.
Близнюк Т. П.
Уебервиммер М.
Keywords: cross-cultural management
national culture
layers of culture
generational theory
value system
крос-культурний менеджмент
національна культура
шари культури
теорія поколінь
система цінностей
кросс-культурный менеджмент
национальная культура
слои куль туры
теория поколений
система ценностей
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Ueberwimmer M., Blyznyuk T. The Generation Theory: a Cross-Cultural Approach / M. Ueberwimmer, T. Blyznyuk // Економіка розвитку. - Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - №2. - С. 44 - 49
Abstract: The challenge for management in all sectors of business comes from a clash of generations: a conflict of behaviors, values, expectations and attitudes. On the other hand, when meeting similar problems, people of the same age do not always keep to similar value systems and behavior because they are representatives of different national cultures. These national value systems together with the age factor are the drivers of behavior and attitudes, and very important layer of culture that is defined in cross-cultural management. The methodology of the survey is based on researching and analyzing relevant literature mainly from foreign as well as domestic sources which are focused on the cross-cultural management and the generation theory. Each generation encompasses a series of years after birth spanning roughly the period of time to become an adult. But the key factor of forming each generation is the list of values set at the subconscious level of a personality, at the age of 12 – 14 years through education, social, economic, political and technological environment. Combining the basic aspects of cross-cultural management (the layers of culture and their influence on personality) with the generation theory has made it possible to identify the features of cross-cultural profiles of modern managers of different generations.
Одним із основних завдань управління в усіх сферах бізнесу є вирішення проблеми конфлікту поколінь: зіткнення їх цінностей, очікувань, прагнень, поглядів і поведінки. Водночас люди одного віку, зіткнувшись із подібними проблемами, не завжди дотримуються схожих систем цінностей і поведінки, оскільки вони є представниками різних національних культур. Ці національні системи цінностей разом із віковим фактором є рушійною силою поведінки людини, її відносин з оточуючими й дуже важливим шаром культури, який виділяється у крос-культурному менеджменті. Методологія дослідження ґрунтується на вивченні відповідної літератури з іноземних (здебільшого), а також українських джерел у сфері крос-культурного менеджменту й теорії поколінь. Кожне покоління формується за певний період від народження до часу, коли людина стає дорослою. Але ключовим фактором формування кожного покоління є саме перелік цінностей, які було закладено на підсвідомому рівні особистості у віці 12 – 14 років за допомогою освіти, соціального, економічного, політичного й технологічного середовища. Об'єднання основних аспектів крос-культурного менеджменту (шарів культури та їх впливу на особистість) і теорії поколінь дозволили виявити особливості крос-культурних профілів сучасних менеджерів різних поколінь.
Одной из основных задач управления во всех сферах бизнеса является решение проблемы конфликта поколений: столкновения их ценностей, ожиданий, стремлений, взглядов и поведения. В то же время люди одного возраста, столкнувшись с подобными проблемами, не всегда придерживаются схожих систем ценностей и поведения, поскольку они являются представителями разных национальных культур. Эти национальные системы ценностей вместе с возрастным фактором являются движущей силой поведения человека, его отношений с окружающими и очень важным слоем культуры, который выделяется в кросс-культурном менеджменте. Методология исследования основана на изучении соответствующей литературы из иностранных (в основном), а также украинских источников в сфере кросс-культурного менеджмента и теории поколений. Каждое поколение формируется за определенный период от рождения до времени, когда человек становится взрослым. Но ключевым фактором фор ми рования каждого поколения является именно перечень ценностей, которые были зало же ны на подсознательном уровне личности в возрасте 12 – 14 лет посредством образования, социальной, экономической, политической и технологической среды. Объединение основных аспектов кросс-культурного менеджмента (слоев культуры и их влияния на личность) и тео рии поколений позволили выявить особенности кросс-культурных профилей современных менеджеров разных поколений.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11981
Appears in Collections:Статті (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Близнюк.pdf195,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.