Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12066
Title: Стабильная адаптивная стратегия Homo sapiens. Биополитические альтернативы. Проблема Бога: Монография
Other Titles: Стабільна адаптивна стратегія Homo sapiens. Біополітіческое альтернативи. Проблема Бога: Монографія
Stable adaptive strategy of Homo sapiens. Biopolitical alternatives. God problem. Kharkоv: Monograph
Authors: Чешко В. Ф.
Cheshko V. T.
Keywords: антропология
стабильная эволюционнач стратегия
происхождение религии
high hume
антропологія
стабільна еволюціоннач стратегія
походження релігії
anthropology
evolutionary stable strategy
the origin of religion
Issue Date: 2012
Publisher: ИНЖЭК
Citation: Чешко В. Ф. Стабильная адаптивная стратегия Homo sapiens. Биополитические альтернативы. Проблема Бога: монография / В.Ф. Чешко. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2012. – 596 с.
Abstract: Mechanisms to ensure the integrity of the system stable evolutionary strategy Homo sapiens – genetic and cultural coevolution techno-cultural balance – are analyzed. The main content of the study can be summarized in the following theses: stable adaptive strategy of Homo sapiens includes superposition of three basic types (biological, cultural and technological) of adaptations, the integrity of the system provides by two coevolutionary ligament its elements – the genetic-cultural coevolution and techno-cultural balance, the system takes as result of by development of genetic and information technologies by advent of genetic and information technologies extremely unstable configuration; a harbinger of a radical change in the mechanisms of global evolution religion is a consequence of structural and functional organization of the human psyche; it played (along with science and technology) the role of socio-cultural adaptation of the human mind are present a number of ideas or concepts (the idea of God, including) the genesis of that ideas is associated with the interaction of two information systems, that appear to each other as information substrates – emotional, and verbal-logical (discursive) forms; evolution of the mentality has two nodes, that corresponding to the dominance of rationalism or religion in spiritual culture; the problem of rational justification of religion in modern science is presented by two alternative methodologies – evolutionary epistemological and metaphysical-ontological ones; both methodologies are incompatible in a logical perspective; in the evolutionary epistemological impact concept of religion and science are equal and alternative building blocks of a stable evolutionary strategy of Homo sapiens, and their balance sheet provides stability and adaptive plasticity of the evolutionary vector anthropogenesis. For experts in the field of evolutionary theory, evolutionary psychology, history and philosophy of science. Can be used as a textbook for anthropology and socio-cultural aspects of modern (post-academical) science and technology
Аналізуються механізми забезпечення системної цілісності стабільної еволюційної стратегії Homo sapiens - генно-культурної коеволюції і технокультурного балансу. Основний зміст дослідження можна звести до наступних тез: стабільна адаптивна стратегія Homo sapiens включає в себе суперпозицію трьох основних типів адаптацій - біологічних, культурних і технологічних; інтегральну цілісність цієї системи забезпечують дві Коеволюційний зв'язки її елементів - генно-культурна коеволюція і техно-культурний баланс; з появою генних та інформаційних технологій ця система набуває вкрай нестійку конфігурацію - провісник радикальної зміни механізмів глобальної еволюції; релігійність є наслідком структурно-функціональної організації людської психіки; іона зіграла разом з наукою і технологією роль соціокультурної адаптації; в свідомості людини наявний ряд концептів (ідеї Бога, в тому числі), генезис яких пов'язаний із взаємодією двох інформаційних систем; останні виступають один для одного в якості інформаційних субстратів - образно-емоційного та вербально-логічного (дискурсивного); еволюція ментальності утворює траєкторію, що має дві вузлові точки, відповідні домінування релігії або раціоналізму в духовній культурі; проблема раціоналістичного обгрунтування релігії в сучасній науці представлена двома альтернативними методологіями - еволюційно-епістемологічної і метафізики-онтологічної; обидві методології виявляються несумісними в логічному аспекті; в еволюційно-епістемологічної концепції релігія і наука виявляються рівноправними і альтернативними несучими конструкціями стабільної еволюційної стратегії людства; їх баланс забезпечує стійкість і адаптивну пластичність еволюційного вектора антропогенезу. Монографія призначена для фахівців в області еволюційної теорії, еволюційної психології, історії та філософії науки. Може бути використана як навчальний посібник по антропології і соціокультурним аспектам сучасної (постакадеміческой) науки і технології.
Анализируются механизмы обеспечения системной целостности стабильной эволюционной стратегии Homo sapiens – генно-культурной коэволюции и технокультурного баланса. Основное содержание исследования можно свести к следующим тезисам: стабильная адаптивная стратегия Homo sapiens включает в себя суперпозицию трех основных типов адаптаций – биологических, культурных и технологических; интегральную целостность этой системы обеспечивают две коэволюционные связки ее элементов – генно-культурная коэволюция и техно-культурный баланс; с появлением генных и информационных технологий эта система приобретает крайне неустойчивую конфигурацию – предвестник радикального изменения механизмов глобальной эволюции; религиозность является следствием структурно-функциональной организации человеческой психики;иона сыграла наряду с наукой и технологией роль социокультурной адаптации; в сознании человека наличествует ряд концептов (идеи Бога, в том числе), генезис которых сопряжен с взаимодействием двух информационных систем; последние выступают друг для друга в качестве информационных субстратов – образно-эмоционального и вербально-логического (дискурсивного); эволюция ментальности образует траекторию, имеющую две узловые точки, соответствующие доминированию религии или рационализма в духовной культуре; проблема рационалистического обоснования религии в современной науке представлена двумя альтернативными методологиями – эволюционно-эпистемологической и метафизико-онтологической; обе методологии оказываются несовместимыми в логическом аспекте; в эволюционно-эпистемологической концепции религия и наука оказываются равноправными и альтернативными несущими конструкциями стабильной эволюционной стратегии человечества; их баланс обеспечивает устойчивость и адаптивную пластичность эволюционного вектора антропогенеза. Монография предназначена для специалистов в области эволюционной теории, эволюционной психологии, истории и философии науки. Может быть использована в качестве учебного пособия по антропологии и социокультурным аспектам современной (постакадемической) науки и технологии.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12066
Appears in Collections:Монографії (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf4,92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.