Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13333
Title: Організація маркетингової діяльності в умовах інноваційного розвитку
Other Titles: Организация маркетинговой деятельности в условиях инновационного развития
The organization of marketing activities in terms of innovative development
Authors: Азізов О. М.
Азизов О. М.
Azizov О. М.
Keywords: організація
маркетингова діяльність
інноваційний розвиток
маркетинг
организация
маркетинговая деятельность
инновационное развитие
organization
marketing activity
innovative development
marketing
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Азізов О. М. Організація маркетингової діяльності в умовах інноваційного розвитку : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: спец. 6.030601 «Менеджмент»/ О. М. Азізов. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.
Abstract: В дипломній роботі для вдосконалення організації маркетингової діяльності підприємства було запропоновано поліпшення інформаційно-технологічного забезпечення Управління збуту та маркетингу шляхом придбання персональних комп'ютерів для спеціалістів Управління та підведення до них внутрішньої мережі та мережі Інтернет, впровадження системи контроллингау маркетингової діяльності шляхом поєднання чотирма фахівцями своєї основної діяльності з контроллінгом, розроблена лінійна карта розподілу функціональних обов'язків працівників Управління, яка допоможе уникнути паралелізму, повторюваності завдань і перехрещування обов'язків у здійсненні маркетингової діяльності. Проведена оцінка ефективності запропонованих рекомендацій, розрахунки показали, що пропозиції є економічно вигідними.
В дипломной работе для совершенствования организации маркетинговой деятельности предприятия было предложено улучшение информационно-технологического обеспечения Управления сбыта и маркетинга путем приобретения персональных компьютеров для специалистов Управления и подведения к ним внутренней сети и сети Интернет, внедрение системы контроллингау маркетинговой деятельности путем совмещения четырьмя специалистами своей основной деятельности с контроллингом, разработанная линейная карта деления функциональных обязанностей работников Управления, которая поможет избежать параллелизма, повторяемости заданий и перекрещивания обязанностей в осуществлении маркетинговой деятельности. Проведена оценка эффективности предложенных рекомендаций, расчеты показали, что предложения являются экономически выгодными.
In the thesis work to improve the organization of marketing activity of the enterprise it was suggested that improved information technology Management, sales and marketing, by purchasing personal computers for office professionals and summing them on the internal network and the Internet, system integration, controlling marketing activities by combining four professionals to its primary activity controlling developed linear map of division of functional duties of employees of the Department, which will help to avoid overlaps, repetition of tasks and overlapping of responsibilities in the implementation of marketing activities. Evaluation of the effectiveness of the proposed recommendations, calculations indicate that the proposals are cost-effective.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13333
Appears in Collections:Дипломні роботи (бакалавр) - 2016 р. (МЛЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Азізов О. М. оглу.pdf128,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.