Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13562
Title: Формування цінової політики закладу охорони здоров′я
Other Titles: Формирование ценовой политики заведения здравоохранения
Pricing policy health institution
Authors: Новосьолова О. І.
Новоселова А. И.
Novoselova H. I.
Keywords: ціна
цінова політика
заклад охорони здоров’я
цена
ценовая политика
учреждение здравоохранения
price
price policy
health care institutions
Issue Date: 2016
Citation: Новосьолова О. І. Формування цінової політики закладу охорони здоров′я: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: спец. 6.030601 «Менеджмент» / О. І. Новосьолова. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.
Abstract: У роботі проведено порівняльний аналіз рівня цін, який показує, що ТОВ «Небозвід» проводить гнучкішу цінову політику на внутрішньому ринку. Підприємство швидше відреагувало на зменшення попиту на доставку медикаментів, понизивши рівень ціни в порівнянні з ціною конкуруючого підприємства, одночасно піднявши ціни на продукцію, яка має вищий попит. Цінова політика медичного центру ТОВ «Небозвід» полягає в тому, щоб установлювати на медичні послуги найбільш оптимальні ціни, а також варіювати ними залежно від ситуації на ринку, щоб оволодіти його максимальною можливою часткою і отримати запланований обсяг прибутку.
В работе проведен сравнительный анализ уровня цен, который показывает, что ООО «Небосвод» проводит гибкую ценовую политику на внутреннем рынке. Предприятие быстрее отреагировало на уменьшение спроса на доставку медикаментов, снизив уровень цены по сравнению с ценой конкурирующего предприятия, одновременно подняв цены на продукцию, имеет высокий спрос. Ценовая политика медицинского центра ООО «Небосвод» заключается в том, чтобы устанавливать на медицинские услуги наиболее оптимальные цены, а также варьировать ими в зависимости от ситуации на рынке, чтобы овладеть его максимальной возможной долей и получить запланированный объем прибыли. В работе предлагается использовать на ООО «Небосвод» алгоритм планирования ценообразования.
In this paper, a comparative analysis of prices, which shows that of "Nebozvid" conducts flexible price policy on the domestic market. Company quickly responded to lower demand for the delivery of drugs, reducing the level of prices compared to the price of a competing company while raising product prices with the higher demand. Pricing policy medical center of " Nebozvid" LLC is to establish the medical services most appropriate price, and they vary depending on the market situation to master it as possible and get a share of the planned amount of profit. The paper proposes to use of " Nebozvid " LLC scheduling algorithm pricing.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13562
Appears in Collections:Дипломні роботи (бакалавр) - 2016 р. (МЛЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Новосьолова О.І..pdf158,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.