Skip navigation

Монографії (ОБК) : [18] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 18 з 18
Дата випускуНазваАвтор(и)
2016Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднаньПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пилипенко А. А.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Pylypenko A.; Malyarevskiy Y.; Bezkorovaina L.
2017Особливості оцінки майна та майнових правВасильєв О. В.; Піддубна Л. І.; Єфремова Л. В.; Гіль С. Є.; Горобинська М. В.; Пилипенко С. М.; Алєйнікова Н. М.; Матющенко С. С.; Німкович І. А.; Ярош Ю. О.; Васильев А. В.; Поддубная Л. И.; Ефремова Л. В.; Гиль С. Е.; Горобинская М. В.; Пилипенко С. Н.; Алейникова Н. Н.; Матющенко С. С.; Нимкович А. И.; Ярош Ю. О.; Vasyliev O.; Piddubna L.; Iefremova L.; Hil S.; Gorobynska M.; Pylypenko S.; Alieinikova N.; Matyushchenko S.; Nimkovych A.; Yarosh Y.
2017Evolutary analysis of financial results of agriculture enterprises for defining state budget policyProkopishyna O. V.; Прокопішина О. В.; Прокопишина Е. В.; Kopteva O. V.; Коптєва О. В.; Коптева О. В.
2017Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпеченняПилипенко А. А.; Фартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Пасичник И. Ю.; Pylypenko A. A.; Fartushnіak О. V.; Pasichnyk I. Y.
2016Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографіяДікань Л. В.; Кожушко О. В.; Лядова Ю. О.; Дейнеко Є. В.; Крівцова Т. О.; Калінкін Д. В.; Владімірова Н. П.; Шевченко І. О.; Дикань Л. В.; Лядовая Ю. А.; Дейнеко Е. В.; Кривцова Т. А.; Калинкин Д. В.; Владимирова Н. П.; Шевченко И. А.; Dikan L.; Kozhushko O.; Liadova Yu.; Deyneko E.; Krivtsova T.; Kalinkin D.; Vladimirova N.; Shevchenko I.
2016Використання економіко-математичних методів у визначенні рівня розвитку інтелектуального капіталу країни в умовах глобалізаціїВасильєв О. В.; Васильев А. В.; Vasiliev A. V.; Матющенко С. С.; Matiushchenko S.
2016Удосконалення фінансового менеджменту підприємстваГоробинська М. В.; Горобинская М. В.; Gorobinsky M. V.
2016Контроль в бюджетних установах: теорія та практикаДікань Л. В.; Кожушко О. В.; Лядова Ю. О.; Дейнеко Є. В.; Крівцова Т. О.; Калінкін Д. В.; Владімірова Н. П.; Шевченко І. О.; Дикань Л. В.; Кожушко А. В.; Лядова Ю. А.; Дайнеко Е. В.; Калинкин Д. В.; Владимирова Н. П.; Шевченко И. А.; Dykan L. V.; Kozhushko O. V.; Liadova Y. O.; Deyneko E. V.; Kalinkin D. V.; Vladimirova N. P.; Shevchenko I. A.
2015Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі: монографіяТарасова Т. О.; Янчев А. В.; Волошан І. Г.; Тарасова Т. А.; Волошан И. Г.; Tarasova T. О.; Yanchev А. V.; Voloshin I. G.
2016Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємствМаляревський Ю. Д.; Фартушняк О. В.; Цибулько Д. І.; Маляревский Ю. Д.; Цыбулько Д. И.; Malyarevskyi Y. D.; Fartushniak O. V.; Tsybulko D. I.
2015Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства: монографіяПилипенко А. А.; Литвиненко А. О.; Pylypenko A. A.; Lytvynenko А. О.
2013Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства: монографіяЛабунська С. В.; Курган Н. В.; Лабунская С. В.; Labunskaya S. V.; Kurhan N. V.
2015Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації: монографіяЛепейко Т. І.; Пилипенко А. А.; Пушкар О. І.; Березовський К. М.; Попов О. В.; Лепейко Т. И.; Пушкарь А. И.; Березовский К. М.; Попов А. В.; Lepeyko T. I.; Pylypenko A. A.; Pushkar O. I.; Berezovsky K. M.; Popov О. V.
2008Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства: монографіяМаляревський Ю. Д.; Лабунська С. В.; Безкоровайна Л. В.; Маляревский Ю. Д.; Лабунская С. В.; Безкоровайная Л. В.; Malyarevskyi Y. D.; Labunska S. V.; Bezkorovaina L. V.
2013Фінансовий контроль: міжнародний досвід: науково - практичне виданняАзаренкова Г. М.; Дикань Л. В.; Лукін В. А.; Шубіна С. В.; Головко Є. Г.; Голуб Ю. А.; Веровська Л. М.; Мавлютов Б.; Машарскій А.; Решіна Г. А.; Парасоцький Н. Н.; Azarenkovа G. M.; Dikan L. V.; Lukin V. A.; Shubinа S. V.; Golovko E. G.; Golub Y. A.; Verovskoyi L. M.; Mavlyutov B.; Masharskiy A.; Reshina G. A.; Parasotskyy N. N.; Дикань Л. В.; Лукин В. А.; Шубина С. В.; Головко Е. Г.; Голуб Ю. А.; Веровская Л. М.; Решина Г. А; Парасоцкая Н. Н.
2013Финансовый контроль внешнеэкономической деятельности: теоретико-методологический аспектДикань Л. В.; Васюренко В. А.; Кривцова Т. А.; Малахов В. А.; Синюгина Н. В.; Dikan L. V.; Vasyurenko V. A.; Krivtsovа T. A.; Malakhov V. A.; Sinyginа N. V.; Дикань Л. В.; Васюренко В. А.; Кривцова Т. А.; Малахов В. А.; Синюгіна Н. В.
2010Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку. Наукове виданняДікань Л. В.; Голуб Ю. О.; Синюгіна Н. В.; Шульга Н. М.; Мултанівська Т. В.; Воінова Т. С.; Dіkan L. V.; Golub Y. А.; Synyuhina N. V.; Shulga N. M.; Multanivska T. V.; Voinova T. S.; Дикань Л. В.; Голуб Ю. А.; Синюгина Н. В.; Шульга Н. М.; Мултановская Т. В.; Воинова Т. С.
2009Фінансовий контроль: теорія та методологія.Дікань Л. В.; Голуб Ю. О.; Синюгіна Н. В.; Дикань Л. В.; Синюгина Н. В.; Голуб Ю. А.; Dykan L.V.; Golub Yu.O.; Synyuhina N.V.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 18 з 18