Монографії (ОБК) : [19] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Суб'єкти накопичувальної системи пенсійного страхування УкраїниПонікаров В. Д.; Попова Л. М.; Федорищева О. А.; Поникаров В. Д.; Попова Л. Н.; Федорищева Е. А.; Ponikarov V. D.; Popova L. M.; Fedorishcheva O. A.
2016Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднаньПилипенко А. А.; Маляревський Ю. Д.; Безкоровайна Л. В.; Пилипенко А. А.; Маляревский Ю. Д.; Безкоровайная Л. В.; Pylypenko A.; Malyarevskiy Y.; Bezkorovaina L.
2017Особливості оцінки майна та майнових правВасильєв О. В.; Піддубна Л. І.; Єфремова Л. В.; Гіль С. Є.; Горобинська М. В.; Пилипенко С. М.; Алєйнікова Н. М.; Матющенко С. С.; Німкович І. А.; Ярош Ю. О.; Васильев А. В.; Поддубная Л. И.; Ефремова Л. В.; Гиль С. Е.; Горобинская М. В.; Пилипенко С. Н.; Алейникова Н. Н.; Матющенко С. С.; Нимкович А. И.; Ярош Ю. О.; Vasyliev O.; Piddubna L.; Iefremova L.; Hil S.; Gorobynska M.; Pylypenko S.; Alieinikova N.; Matyushchenko S.; Nimkovych A.; Yarosh Y.
2017Evolutary analysis of financial results of agriculture enterprises for defining state budget policyProkopishyna O. V.; Прокопішина О. В.; Прокопишина Е. В.; Kopteva O. V.; Коптєва О. В.; Коптева О. В.
2017Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпеченняПилипенко А. А.; Фартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Пасичник И. Ю.; Pylypenko A. A.; Fartushnіak О. V.; Pasichnyk I. Y.
2016Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографіяДікань Л. В.; Кожушко О. В.; Лядова Ю. О.; Дейнеко Є. В.; Крівцова Т. О.; Калінкін Д. В.; Владімірова Н. П.; Шевченко І. О.; Дикань Л. В.; Лядовая Ю. А.; Дейнеко Е. В.; Кривцова Т. А.; Калинкин Д. В.; Владимирова Н. П.; Шевченко И. А.; Dikan L.; Kozhushko O.; Liadova Yu.; Deyneko E.; Krivtsova T.; Kalinkin D.; Vladimirova N.; Shevchenko I.
2016Використання економіко-математичних методів у визначенні рівня розвитку інтелектуального капіталу країни в умовах глобалізаціїВасильєв О. В.; Васильев А. В.; Vasiliev A. V.; Матющенко С. С.; Matiushchenko S.
2016Удосконалення фінансового менеджменту підприємстваГоробинська М. В.; Горобинская М. В.; Gorobinsky M. V.
2016Контроль в бюджетних установах: теорія та практикаДікань Л. В.; Кожушко О. В.; Лядова Ю. О.; Дейнеко Є. В.; Крівцова Т. О.; Калінкін Д. В.; Владімірова Н. П.; Шевченко І. О.; Дикань Л. В.; Кожушко А. В.; Лядова Ю. А.; Дайнеко Е. В.; Калинкин Д. В.; Владимирова Н. П.; Шевченко И. А.; Dykan L. V.; Kozhushko O. V.; Liadova Y. O.; Deyneko E. V.; Kalinkin D. V.; Vladimirova N. P.; Shevchenko I. A.
2015Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі: монографіяТарасова Т. О.; Янчев А. В.; Волошан І. Г.; Тарасова Т. А.; Волошан И. Г.; Tarasova T. О.; Yanchev А. V.; Voloshin I. G.
2016Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємствМаляревський Ю. Д.; Фартушняк О. В.; Цибулько Д. І.; Маляревский Ю. Д.; Цыбулько Д. И.; Malyarevskyi Y. D.; Fartushniak O. V.; Tsybulko D. I.
2015Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства: монографіяПилипенко А. А.; Литвиненко А. О.; Pylypenko A. A.; Lytvynenko А. О.
2013Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства: монографіяЛабунська С. В.; Курган Н. В.; Лабунская С. В.; Labunskaya S. V.; Kurhan N. V.
2015Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації: монографіяЛепейко Т. І.; Пилипенко А. А.; Пушкар О. І.; Березовський К. М.; Попов О. В.; Лепейко Т. И.; Пушкарь А. И.; Березовский К. М.; Попов А. В.; Lepeyko T. I.; Pylypenko A. A.; Pushkar O. I.; Berezovsky K. M.; Popov О. V.
2008Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства: монографіяМаляревський Ю. Д.; Лабунська С. В.; Безкоровайна Л. В.; Маляревский Ю. Д.; Лабунская С. В.; Безкоровайная Л. В.; Malyarevskyi Y. D.; Labunska S. V.; Bezkorovaina L. V.
2013Фінансовий контроль: міжнародний досвід: науково - практичне виданняАзаренкова Г. М.; Дикань Л. В.; Лукін В. А.; Шубіна С. В.; Головко Є. Г.; Голуб Ю. А.; Веровська Л. М.; Мавлютов Б.; Машарскій А.; Решіна Г. А.; Парасоцький Н. Н.; Azarenkovа G. M.; Dikan L. V.; Lukin V. A.; Shubinа S. V.; Golovko E. G.; Golub Y. A.; Verovskoyi L. M.; Mavlyutov B.; Masharskiy A.; Reshina G. A.; Parasotskyy N. N.; Дикань Л. В.; Лукин В. А.; Шубина С. В.; Головко Е. Г.; Голуб Ю. А.; Веровская Л. М.; Решина Г. А; Парасоцкая Н. Н.
2013Финансовый контроль внешнеэкономической деятельности: теоретико-методологический аспектДикань Л. В.; Васюренко В. А.; Кривцова Т. А.; Малахов В. А.; Синюгина Н. В.; Dikan L. V.; Vasyurenko V. A.; Krivtsovа T. A.; Malakhov V. A.; Sinyginа N. V.; Дикань Л. В.; Васюренко В. А.; Кривцова Т. А.; Малахов В. А.; Синюгіна Н. В.
2010Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку. Наукове виданняДікань Л. В.; Голуб Ю. О.; Синюгіна Н. В.; Шульга Н. М.; Мултанівська Т. В.; Воінова Т. С.; Dіkan L. V.; Golub Y. А.; Synyuhina N. V.; Shulga N. M.; Multanivska T. V.; Voinova T. S.; Дикань Л. В.; Голуб Ю. А.; Синюгина Н. В.; Шульга Н. М.; Мултановская Т. В.; Воинова Т. С.
2009Фінансовий контроль: теорія та методологія.Дікань Л. В.; Голуб Ю. О.; Синюгіна Н. В.; Дикань Л. В.; Синюгина Н. В.; Голуб Ю. А.; Dykan L.V.; Golub Yu.O.; Synyuhina N.V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19