Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14640
Название: The analysis of support for innovative labor in Ukraine
Другие названия: Розробка методологічного підходу до аналізу забезпечення інноваційної праці в Україні.
Разроботка методологичного подхода по анализу обеспечения инновационного труда в Украине.
Авторы: Chernoіvanova A. S.
Черноіванова Г. С.
Черноиванова А. С.
Ключевые слова: innovative labor
demographic analysis
innovational activity
brainstorming
routine operations
research staff
інноваційна праця
демографічний аналіз
інноваційна діяльність
мозковий штурм
рутині операції
наукові кадри
инновационный труд
демографический анализ
инновационная деятельность
мозговой штурм
рутинные операции
научные сотрудники
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Chernoіvanova A. S. The analysis of support for innovative labor in Ukraine / A. S. Chernoіvanova // «EUREKA: Social and Humanities». – Tallin, Eesti. – 2016. - Numer 5. – P. 41 - 45 (2.10.2016)
Краткий осмотр (реферат): Annotation. Based on the results of analysis of managerial personnel in Ukraine the paper reveals last changes in application of advanced support technologies for managerial labor differentiated by the type of innovative activity, such as brainstorming, middle creative tasks and routine operations. Conducted age analyses for PhD personnel allowed to state and justify the age margins of their most productive innovative activity, so the paper proposes and grounds the advanced methodological approach to the support of innovation labor and its analysis. The paper also analyses the distribution of research and development spending in Ukraine by the sources of financing, dynamics of scientific personnel during the period 2010–2014, changes of scientific experts share in general population and trends in development of managerial personnel. In conclusion peculiarities of advanced methods in application for personnel innovative activity were proposed and justified; demographic characteristics of innovative labor (age, education and so on) and also the sources of its financing were analyzed; the features of innovative labor at macro- and meso-level (country, education and so on were analyzed); characteristics of innovative labor itself (the level of its creativity, innovation) were determined; it was offered to differentiate the composition of stages and their content in correspondence to: branch specificity, type of innovative labor and the level of innovation of labor itself; the general number of scientific workers, the numbers of doctors and candidate of sciences, who carry out scientific-technical works, were compared.
Здійснено аналіз сучасного стану, діяльності та розвитку управлінського персоналу; виявлено існуюча динаміка створених та використаних передових технологій з диференціацією за видами інноваційних робіт: «мозковий штурм», менш творчі роботи, рутині операції; проаналізовано розподіл спеціалістів з науковими ступенями за віком та обґрунтовано найбільш продуктивний вік для докторів і кандидатів наук з погляду ефективності інноваційної праці; обґрунтовано методологічний підхід до забезпечення інноваційної праці та його аналізу, розробки напрямів вдосконалення; розкрито динаміка розподілу обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування; виявлено специфічні особливості аналізу забезпечення інноваційної праці, які пов’язані з особливостями самої інноваційної праці; проаналізовано динаміка питомої ваги кількості наукових спеціалістів у загальної чисельності населення; досліджено особливості розвитку управлінського персоналу; зроблено порівняння кількості наукових кадрів за період 2010-2014 роки; встановлені демографічні характеристики інноваційної праці (вік, освіта тощо), а також джерела її фінансування; проведено аналіз особливостей інноваційної праці на макро- та мезорівні (країна, регіон тощо); визначено характеристики самої інноваційної праці (рівень її творчості, новітності, креативності); запропоновано диференціювати склад етапів та їх зміст у відповідності до: специфіки галузі, виду інноваційної праці та рівня інноваційності самої праці; порівняно загальна кількість працівників наукових організацій, кількість докторів та кандидатів наук, які виконують науково - технічні роботи.
Проведен анализ современного состояния, деятельности и развития управленческого персонала; выявлена существующая динамика созданных и использованных передовых технологий с дифференциацией по видам инновационных работ «мозговой штурм», менее творческие работы, рутинные операции; проанализировано распределение специалистов по научным степеням, по возрасту и обоснован наиболее продуктивный возраст для докторов и кандидатов наук с точки зрения эффективности инновационной труда; обоснован методологический подход к обеспечению инновационной труда и его анализа, разработаны направления совершенствования; раскрыта динамика распределения объема финансирования научных и научно-технических работ по источникам финансирования; выявлены специфические особенности анализа обеспечения инновационного труда, связанные с особенностями самого инновационного труда; проанализирована динамика удельного веса количества научных специалистов в общей численности населения; исследованы особенности развития управленческого персонала; проведено сравнение количества научных кадров за период 2010-2014 годы; установлены демографические характеристики инновационной труда (возраст, образование и т.д.), а также источники его финансирования; проведен анализ особенностей инновационной труда на макро- и мезоуровне (страна, регион и т.д.); определены характеристики самого инновационного труда (уровень его творчества, новизны, креативности) предложено дифференцировать состав этапов и их содержание в соответствии с: спецификой отрасли, вида инновационного труда и уровня инновационности самого труда; проведено сравнение общего количества работников научных организаций, количества докторов и кандидатов наук, которые занимаются научно - техническими работами.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14640
Располагается в коллекциях:Статті (МБ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1.pdf315,36 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.