Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/15412
Назва: Управління дебіторською заборгованістю підприємств торгівельної галузі
Автори: Савченко М. П.
Теми: дебіторська заборгованість
управління
механізм
фактори
торгівельна галузь
оборотність
інкасація
діагностика
контроль
дебиторская задолженность
управление
механизм
факторы
торговля
оборачиваемость
инкассация
диагностика
контроль
receivables
management
mechanism
factors
retail industry
turnover
collection
diagnostics
control
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Савченко М. П. Управління дебіторською заборгованістю підприємств торгівельної галузі : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра : спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит» / М. П. Савченко, - Х.: ХНЕУ , 2017
Короткий огляд (реферат): Об’єктом дослідження в роботі є процес управління дебіторською заборгованістю підприємств торговельної галузі. Предметом дослідження є теоретичні засади та практичний інструментарій управління дебіторською заборгованістю суб’єктів господарювання. Метою роботи є узагальнення теоретико – методологічних основ та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення підходів до управління дебіторською заборгованістю підприємств торгівельної галузі. Методи дослідження: аналізу та синтезу, індукції та дедукції, структурно – логічного узагальнення, аналізу причинно-наслідкових зв’язків, статистичного та порівняльного аналізу, кластерного аналізу, табличний, графічний, фінансового аналізу, структурно – функціонального моделювання, побудови контрольних карт Шухарта, багатокритеріального вибору на основі адитивної згортки, методи сучасних інформаційних технологій. В результаті проведених досліджень розроблено рекомендації щодо удосконалення діагностики якості та рівня керованості дебіторської заборгованості підприємств торгівельної галузі на основі карт Шухарта; обґрунтовано методичний підхід до вибору заходів щодо реалізації кредитної політики на основі методів теорії нечітких множин; розроблено рекомендації щодо удосконалення формування системи контролю дебіторської заборгованості на основі використання сучасних технологій пошуку та узагальнення інформації
Объектом исследования в работе является процесс управления дебиторской задолженностью предприятий торговой отрасли. Предметом исследования выступают теоретические основы и практический инструментарий управления дебиторской задолженностью субъектов хозяйствования. Целью работы является обобщение теоретико - методологических основ и разработка практических рекомендаций по усовершенствованию подходов к управлению дебиторской задолженностью предприятий торговой отрасли. Методы исследования: анализа и синтеза, индукции и дедукции, структурно - логического обобщения, анализа причинно-следственных связей, статистического и сравнительного анализа, кластерного анализа, табличный, графический, финансового анализа, структурно - функционального моделирования, построения контрольных карт Шухарта, многокритериального выбора на основе аддитивной свертки, методы современных информационных технологий. В результате проведенных исследований разработаны рекомендации по усовершенствованию диагностики качества и уровня управляемости дебиторской задолженности предприятий торговой отрасли на основе карт Шухарта; обоснован методический подход к выбору мероприятий по реализации кредитной политики на основе методов теории нечетких множеств; разработаны рекомендации по совершенствованию формирования системы контроля дебиторской задолженности на основе использования современных технологий поиска и обобщения информации.
The object of research is in the process of accounts receivable management business trade industry. The subject of research is theoretical principles and practical tools accounts receivable management entities. The aim is to generalize the theoretical - methodological foundations and develop practical recommendations for improving the approach to accounts receivable management companies trading area. Methods: analysis and synthesis, induction and deduction, structural - logic synthesis, analysis of causality, statistical and comparative analysis, cluster analysis, spreadsheet, graphics, financial analysis, structural - functional simulation, building control Shuhart cards, multi selection based additive convolution methods of modern information technology. As a result of the research recommendations for improving diagnostic quality and manageability of enterprise trade receivables based on industry Shuhart cards; reasonably methodical approach to the choice of measures for the implementation of monetary policy based on the methods of fuzzy logic; recommendations for improvements to the control system of receivables through the use of modern technology search and compile information
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15412
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2017 р. (Ф)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Савченко М.П..pdf108,12 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.