Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/15485
Назва: Антикризове управління підприємством машинобудівної галузі
Автори: Черняк Н. І.
Теми: антикризове управління
стратегія
криза
машинобудівна галузь
SWOT аналіз
PEST аналіз
методика Д. Дюрана
метод ієрархій
фінансовий аналіз
стратегічна карта
структурно-функціональне моделювання
антикризисное управление
стратегия
кризис
машиностроительная отрасль
SWOT анализ
PEST анализ
методика Д. Дюрана
метод иерархий
финансовый анализ
стратегическая карта
структурно-функциональное моделирование
crisis management
strategy
crisis
engineering industry
SWOT analysis
PEST analysis method D. Durand
the method hierarchy
financial analysis
strategic map
structural-functional modeling
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Черняк Н. І. Антикризове управління підприємством машинобудівної галузі : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра : спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит" / Н. І. Черняк, - Х.: ХНЕУ , 2017
Короткий огляд (реферат): Робота присвячена антикризовому управлінню підприємством машинобудівної галузі. Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності поняття «антикризового управління» підприємства та їх суттєвих ознак, також визначено види стратегій антикризового управління та проаналізовано зарубіжний досвід антикризового управління. Надано загальну характеристику діяльності підприємств машинобудівної галузі та проведено аналіз фінансового стану, на підставі якого здійснено діагностику рівня кризи машинобудівних підприємств з використанням кластерного аналізу. Побудовано модель «AS-IS» процесу антикризового управління, де виявлені недоліки вирішені у моделі «TO-BE» процесу антикризового управління. За допомогою SWOT та PEST-аналізу виявлено ризики галузі машинобудування, які були підтвердженні методикою Д. Дюрана. Наведено етапи розробки стратегії антикризового управління. З аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових праць вибрано основні моделі антикризового управління машинобудівним підприємство, а саме «Модель антикризового управління на базі контролінгу», «Модель реструктуризації у процесі антикризового управління», «Модель фінансової санації» та «Антикризова стратегія підприємства». Методом ієрархій обрана стратегія антикризового управління, яка вирішить наявні кризові питання підприємств машинобудівної галузі. Побудовано стратегічну карту, за допомогою якої реалізовано контроль впровадження антикризової стратегії на підприємствах. Ключові слова: антикризове управління, стратегія, криза, машинобудівна галузь, SWOT аналіз, PEST аналіз, методика Д. Дюрана, метод ієрархій, фінансовий аналіз, стратегічна карта, структурно-функціональне моделювання. Робота присвячена антикризовому управлінню підприємством машинобудівної галузі. Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності поняття «антикризового управління» підприємства та їх суттєвих ознак, також визначено види стратегій антикризового управління та проаналізовано зарубіжний досвід антикризового управління. Надано загальну характеристику діяльності підприємств машинобудівної галузі та проведено аналіз фінансового стану, на підставі якого здійснено діагностику рівня кризи машинобудівних підприємств з використанням кластерного аналізу. Побудовано модель «AS-IS» процесу антикризового управління, де виявлені недоліки вирішені у моделі «TO-BE» процесу антикризового управління. За допомогою SWOT та PEST-аналізу виявлено ризики галузі машинобудування, які були підтвердженні методикою Д. Дюрана. Наведено етапи розробки стратегії антикризового управління. З аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових праць вибрано основні моделі антикризового управління машинобудівним підприємство, а саме «Модель антикризового управління на базі контролінгу», «Модель реструктуризації у процесі антикризового управління», «Модель фінансової санації» та «Антикризова стратегія підприємства». Методом ієрархій обрана стратегія антикризового управління, яка вирішить наявні кризові питання підприємств машинобудівної галузі. Побудовано стратегічну карту, за допомогою якої реалізовано контроль впровадження антикризової стратегії на підприємствах. Ключові слова: антикризове управління, стратегія, криза, машинобудівна галузь, SWOT аналіз, PEST аналіз, методика Д. Дюрана, метод ієрархій, фінансовий аналіз, стратегічна карта, структурно-функціональне моделювання. Робота присвячена антикризовому управлінню підприємством машинобудівної галузі. Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності поняття «антикризового управління» підприємства та їх суттєвих ознак, також визначено види стратегій антикризового управління та проаналізовано зарубіжний досвід антикризового управління. Надано загальну характеристику діяльності підприємств машинобудівної галузі та проведено аналіз фінансового стану, на підставі якого здійснено діагностику рівня кризи машинобудівних підприємств з використанням кластерного аналізу. Побудовано модель «AS-IS» процесу антикризового управління, де виявлені недоліки вирішені у моделі «TO-BE» процесу антикризового управління. За допомогою SWOT та PEST-аналізу виявлено ризики галузі машинобудування, які були підтвердженні методикою Д. Дюрана. Наведено етапи розробки стратегії антикризового управління. З аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових праць вибрано основні моделі антикризового управління машинобудівним підприємство, а саме «Модель антикризового управління на базі контролінгу», «Модель реструктуризації у процесі антикризового управління», «Модель фінансової санації» та «Антикризова стратегія підприємства». Методом ієрархій обрана стратегія антикризового управління, яка вирішить наявні кризові питання підприємств машинобудівної галузі. Побудовано стратегічну карту, за допомогою якої реалізовано контроль впровадження антикризової стратегії на підприємствах. Ключові слова: антикризове управління, стратегія, криза, машинобудівна галузь, SWOT аналіз, PEST аналіз, методика Д. Дюрана, метод ієрархій, фінансовий аналіз, стратегічна карта, структурно-функціональне моделювання. Робота присвячена антикризовому управлінню підприємством машинобудівної галузі. Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності поняття «антикризового управління» підприємства та їх суттєвих ознак, також визначено види стратегій антикризового управління та проаналізовано зарубіжний досвід антикризового управління. Надано загальну характеристику діяльності підприємств машинобудівної галузі та проведено аналіз фінансового стану, на підставі якого здійснено діагностику рівня кризи машинобудівних підприємств з використанням кластерного аналізу. Побудовано модель «AS-IS» процесу антикризового управління, де виявлені недоліки вирішені у моделі «TO-BE» процесу антикризового управління. За допомогою SWOT та PEST-аналізу виявлено ризики галузі машинобудування, які були підтвердженні методикою Д. Дюрана. Наведено етапи розробки стратегії антикризового управління. З аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових праць вибрано основні моделі антикризового управління машинобудівним підприємство, а саме «Модель антикризового управління на базі контролінгу», «Модель реструктуризації у процесі антикризового управління», «Модель фінансової санації» та «Антикризова стратегія підприємства». Методом ієрархій обрана стратегія антикризового управління, яка вирішить наявні кризові питання підприємств машинобудівної галузі. Побудовано стратегічну карту, за допомогою якої реалізовано контроль впровадження антикризової стратегії на підприємствах. Ключові слова: антикризове управління, стратегія, криза, машинобудівна галузь, SWOT аналіз, PEST аналіз, методика Д. Дюрана, метод ієрархій, фінансовий аналіз, стратегічна карта, структурно-функціональне моделювання
Работа посвящена антикризисному управлению предприятием машиностроительной отрасли. Обобщены теоретические подходы к определению сущности понятия «антикризисного управления» предприятия и их существенных признаков, также определены виды стратегий антикризисного управления и проанализирован зарубежный опыт антикризисного управления. Предоставлено общую характеристику деятельности предприятий машиностроительной отрасли и проведен анализ финансового состояния, на основании которого осуществлено диагностику уровня кризиса машиностроительных предприятий с использованием кластерного анализа. Построена модель «AS-IS» процесса антикризисного управления, где выявлены недостатки решены в модели «TO-BE» процесса антикризисного управления. С помощью SWOT и PEST-анализа выявлены риски отрасли машиностроения, которые были подтверждены методике Д. Дюрана. Приведены этапы разработки стратегии антикризисного управления. Из анализа отечественных и зарубежных научных работ выбрано основные модели антикризисного управления машиностроительным предприятие, а именно «Модель антикризисного управления на базе контроллинга», «Модель реструктуризации в процессе антикризисного управления», «Модель финансовой санации» и «Антикризисная стратегия предприятия». Методом иерархий выбранная стратегия антикризисного управления, которая решит имеющиеся кризисные вопросы предприятий машиностроительной отрасли. Построено стратегическую карту, с помощью которой реализовано контроль внедрения антикризисной стратегии на предприятиях
The work is dedicated to crisis management now building industry. Theoretical approaches to defining the essence of the concept of "crisis management" companies and their essential characteristics, as defined types of crisis management strategies and analyze foreign experience in crisis management. Courtesy general characteristics of enterprises of engineering industry and an analysis of financial condition under which the crisis made the diagnosis of engineering companies using cluster analysis. The model «AS-IS» process of crisis management, where the identified deficiencies addressed in the model «TO-BE» process of crisis management. Using SWOT and PEST-analysis the risk engineering, which was confirmed by the method of J. Duran. An stages of crisis management strategies. An analysis of domestic and foreign scientific papers selected basic model of crisis management engineering companies, namely "crisis management model based on controlling", "Model restructuring in the crisis management", "financial reorganization Model" and "anti-crisis strategy company." The method of hierarchy chosen strategy of crisis management, which will solve the existing crisis issues Engineering industry. Built strategy maps through which implemented monitoring implementation of anti-crisis strategy enterprises. Keywords: crisis management, strategy, crisis, engineering industry, SWOT analysis, PEST analysis method D. Durand, the method hierarchy, financial analysis, strategic map, structural-functional modeling.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15485
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2017 р. (Ф)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Черняк Н.І..pdf105,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.