Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16843
Title: Підвищення точності абразивної та лезової обробки
Other Titles: Повышение точности абразивной и лезвийной обработки
Improving the accuracy of edge cutting and abrasive processing
Authors: Новіков Ф. В.
Смирний М. Ф.
Клочко О. О.
Новиков Ф. В.
Смирный М. Ф.
Клочко А. А.
Novikov F. V.
Smyrnyi M. F.
Klochko A. A.
Keywords: точність обробки
абразивна обробка
лезова обробка
пружне переміщення
умовне напруження різання
шліфування
точность обработки
абразивная обработка
лезвийная обработка
упругое перемещение
условное напряжение резания
шлифование
precision machining
abrasive machining
edge cutting processing
elastic movement
tension conventional cutting and grinding
Issue Date: 2017
Citation: Новіков Ф. В. Підвищення точності абразивної та лезової обробки / Ф. В. Новіков, М. Ф. Смирний, О. О. Клочко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : ХXV міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2017, 17-19 трав. 2017 р. : тези допов. / за ред. проф. Сокола Є.І. - у 4 ч., Ч.1 – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 129.
Abstract: Розглянуто питання визначення умов підвищення точності обробки, обумовленої виникненням у технологічній системі пружних переміщень. Показано, що найбільше впливає на величину пружного переміщення умовне напруження різання, обумовлене геометрією різальної частини абразивного зерна (або лезового інструмента) та інтенсивністю тертя в зоні різання. Теоретично встановлено, що у процесі фінішної обробки лезовим інструментом умовне напруження різання менше, ніж у ході шліфування. Це визначає ефективність переходу від шліфування до лезової обробки (особливо до процесу високошвидкісного різання) на фінішних операціях.
Рассмотрены вопросы определения условий повышения точности обработки, обусловленной возникновением в технологической системе упругих перемещений. Показано, что наибольше влияет на величину упругого перемещения условное напряжение резания, обусловленное геометрией режущей части абразивного зерна (или лезвийного инструмента) и интенсивностью трения в зоне резания. Теоретически установлено, что в процессе финишной обработки лезвийного инструмента условное напряжение резания меньше, чем при шлифовании. Это определяет эффективность перехода от шлифования до лезвийной обработки (особенно в процессе высокоскоростного резания) на финишных операциях.
The question of determining conditions improve processing accuracy, due to the emergence of technological system of elastic movements. It is shown that most affect the value of elastic tension cutting movement suspended due to the geometry of the cutting of abrasive grain (or edge cutting tool) and the intensity of friction in the cutting zone. Theoretically found that during the finish of lezovym cutting tool conditional tension less than during grinding. It determines the effectiveness of the transition from grinding to edge cutting processing (especially high-speed cutting process) for finishing operations.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16843
Appears in Collections:Статті (ЗСЖіБЖ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
588 Новіков Ф.В., Смирний М.Ф., Клочко О.О.pdf120,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.