Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17598
Title: Організація інноваційної діяльності підприємства
Other Titles: Организация инновационной деятельности предприятия
Organization of innovative activity of the enterprise
Authors: Ясененко М. І.
Ясененко М. И.
Yasenenko M. І.
Keywords: інноваційна діяльність
інновація
підприємство
технологія
організація
инновационная деятельность
инновация
предприятие
технология
организация
innovative activity
innovation
enterprise
technology
organization
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Ясененко М. І. Організація інноваційної діяльності підприємства : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: спец. 6.030601 «Менеджмент» / М. І. Ясененко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017.
Abstract: Основними результатами дипломної роботи є: уточнено визначення поняття «інноваційна діяльність», що дозволяє правильно розуміти мету і предмет дослідження; розроблено методичні рекомендації з упровадження інноваційних логістичних технологій щодо удосконалення складської діяльності ТОВ «Фенікс менеджмент груп плюс», що дозволить удосконалити складську та збутову діяльність цього підприємства; розроблено методичні рекомендації з упровадження програмного продукту «Торгівля та склад», що дозволить оптимізувати складську та збутову діяльність, спростити і автоматизувати технологічний процес внутрішньоскладських перевезень та підвищити ефективність господарської діяльності ТОВ «Фенікс менеджмент груп плюс» у цілому; розроблено напрямки удосконалення маркетингової товарної політики ТОВ «Фенікс менеджмент груп плюс» шляхом впровадження нових асортиментних продуктів таких, як металочерепиця та цемент «Міцний дім» марки М-400 вагою 25 кг, що дозволить підприємству підвищити свою конкурентоспроможність та ефективність інноваційної діяльності, розширити ринки збуту, залучити нових покупців та споживачів.
Основными результатами работы являются: уточнено определение понятия «инновационная деятельность», что позволяет правильно понимать цели и предмет исследования; разработаны методические рекомендации по внедрению инновационных логистических технологий по совершенствованию складской деятельности ООО «Феникс менеджмент групп плюс», что позволит усовершенствовать складскую и сбытовую деятельность этого предприятия; разработаны методические рекомендации по внедрению программного продукта «Торговля и склад», что позволит оптимизировать складскую и сбытовую деятельность, упростить и автоматизировать технологический процесс внутрискладских перевозок и повысить эффективность хозяйственной деятельности ООО «Феникс менеджмент групп плюс» в целом; разработаны направления совершенствования маркетинговой товарной политики ООО «Феникс менеджмент групп плюс» путем внедрения новых ассортиментных продуктов таких, как металлочерепица и цемент «Крепкий дом» марки М-400 весом 25 кг, что позволит предприятию повысить свою конкурентоспособность и эффективность инновационной деятельности, расширить рынки сбыта, привлечь новых покупателей и потребителей.
The main results of work are: definition of the concept "innovative activity" is specified that allows to understand the purposes and an object of research correctly; methodical recommendations about introduction of innovative logistic technologies for improvement of warehouse activity of LLC "Phoenix Management of Groups Plus" are developed that will allow to improve warehouse and marketing activity of this enterprise; methodical recommendations about introduction of the "Trade and Warehouse" software product are developed that will allow to optimize warehouse and marketing activity, to simplify and automate technological process of intra warehouse transportations and to increase efficiency of economic activity of LLC "Phoenix Management of Groups Plus" in general; the directions of improvement of marketing commodity policy of LLC "Phoenix Management of Groups Plus" by introduction of new assortment products such as metal tile and "Strong House" cement of the M-400 brand weighing 25 kg are developed that will allow the enterprise to increase the competitiveness and efficiency of innovative activity, to expand sales markets, to attract new buyers and consumers.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17598
Appears in Collections:Дипломні роботи (бакалавр) - 2017 р. (МЛЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ясененко М.І..pdf209,19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.