Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17807
Title: Аналіз світового досвіду формування університетської автономії
Other Titles: Анализ мирового опыта формирования университетской автономии
Analysis of the world experience of forming university autonomy
Authors: Аксьонова І. В.
Аксенова И. В.
Aksyonova I. V.
Keywords: вища освіта
університет
автономія
компоненти автономії
індикатори автономії
ознаки автономії
академічна свобода
высшее образование
университет
автономия
компоненты автономии
индикаторы автономии
признаки автономии
академическая свобода
higher education
university
autonomy
autonomy components
autonomy indicators
signs of autonomy
academic freedom
Issue Date: 2017
Citation: Аксьонова І. В. Аналіз світового досвіду формування університетської автономії / І. В. Аксьонова // Економіка розвитку. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – № 2 (82). – С. 21-29.
Abstract: Зміна методів і механізмів взаємодії суб'єктів ринку освітніх послуг та держави є фокусом модернізації систем вищої освіти всіх країн у XXI столітті. В умовах побудови інноваційного суспільства важливою передумовою виконання вищими навчальними закладами (ВНЗ) своїх функцій є університетська автономія. Автором узагальнено теоретико-методичне та аналітичне забезпечення формування складових час¬тин університетської автономії у країнах світу, щоб виділити тенденції у формуванні оптимального співвідношення державних і ринкових механізмів у системі вищої освіти. Методологічною та інформаційною основою дослідження є монографії науковців, у яких висвітлено про¬б¬леми формування автономії ВНЗ, матеріали періодичних видань та ресурси Internet із зазначеної проблематики. У процесі проведення дослідження використано методи компаративного аналізу, системного та логічного аналізу, метод узагальнення інформації. У результаті дослідження було здійснено компаративний аналіз історії розвитку ідеї університетської автономії, розглянуто специфіку організації університетів із позиції автономії й надано характеристику принципів та ознак автономії ВНЗ в різних країнах світу. Як аналітичне забезпечення дослідження розглянуто для кожної компоненти інституційної автономії, а саме: академічної, фінансової, організаційної та кадрової, – індикатори та їхню важливість, відповідно до яких оцінюють загальний рівень університетської автономії. У результаті здійсненого аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи сучасної вищої освіти покладено ідею створення університетської автономії, яка ґрунтується на оптимальному співвідношенні автономності ВНЗ і їхнього державного регулювання та передбачає різний ступінь автономії в різних сферах діяльності університету: академічній, фінансовій, організаційній та кадровій. Практичне застосування результатів дослідження полягає у використанні виділених індикаторів за кож¬ною компонентою інституційної автономії для визначення загального рівня автономії ВНЗ та управління нею.
Изменение методов и механизмов взаимодействия субъектов рынка образовательных услуг и государства является фокусом модернизации систем высшего образования всех стран в XXI веке. В условиях построения инновационного общества важной предпосылкой выполнения высшими учебными заведениями своих функций является университетская автономия. Автор обобщил теоретико-методическое и аналитическое обеспечение формирования составляющих университетской автономии в странах мира, чтобы выделить тенденции в формировании оптимального соотношения государственных и рыночных механизмов в системе высшего образования. Методологической и информационной основой исследования послужили монографии ученых, в которых освещаются проблемы формирования автономии вузов, материалы периодических изданий и ресурсы Internet по указанной проблематике. При проведении исследования использованы методы сравнительного анализа, системного и логического анализа, метод обобщения информации. В результате исследования был проведен компаративный анализ истории развития идеи университетской автономии, рассмотрена специфика организации университетов с позиции автономии и охарактеризованы принципы и признаки автономии вузов в разных странах мира. В качестве аналитического обеспечения исследования рассмотрены для каждой компоненты институциональной автономии, а именно: академи¬ческой, финансовой, организационной и кадровой, – индикаторы и их важность, в соответствии с которыми оценивается общий уровень университетской автономии. В результате проведенного анализа сделан вывод, что в основе реформирования системы современного высшего образования лежит идея создания университетской автономии, которая базируется на оптимальном соотношении автономности вузов и их государственного регулирования и предусматривает разную степень автономии в различных сферах деятельности университета: академической, финансовой, организационной и кадровой. Практическое применение результатов исследования заключается в использовании выделенных индикаторов по каждой компоненте институциональной автономии для определения общего уровня автономии вузов и управления ею.
Changing the methods and mechanisms of interaction between the subjects of the market of educational services and the state is the focus of modernization of higher education systems of all countries in the 21st century. Under the conditions of building an innovative society, an important prerequisite for the performance of higher education institutions' functions is university autonomy. The theoretical and methodological and analytical support for the formation of the constituent parts of the university autonomy in the countries of the world has been generalized with a view to identifying trends in the formation of the optimal correlation of state and market mechanisms in the higher education system. The methodological and informational basis of the research was made by monographs of scientists, which highlight the problems of the formation of university autonomy, the materials of periodicals and the resources of the Internet on these issues. During the research, the methods of comparative analysis, system and logical analysis, the method of generalizing information were used. As a result of the research, a comparative analysis of the history of the development of the idea of university autonomy was conducted, the specifics of the organization of universities from the point of view of autonomy were examined and the principles and attributes of the autonomy of universities in the countries of the world were characterized. As an analytical support, the studies examined – for each component of institutional autonomy: academic, financial, organizational and personnel – the indicators and their weight which assess the overall level of university autonomy. As a result of the analysis a conclusion was drawn that the idea of creating a university autonomy is based on the optimal correlation between the autonomy of universities and their state regulation and provides for a different degree of autonomy in various fields of the university activity: academic, financial, organizational and personnel. The practical application of the results of the study consists in using the selected indicators for each component of institutional autonomy to determine the overall level of university autonomy and management.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17807
Appears in Collections:Статті (СіЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аксенова 21-29.pdf677,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.