Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18707
Title: The Analysis of the National Legal and Regulatory Grounds for the Institutional Autonomy of Higher Education Institutions
Other Titles: Аналіз національного нормативно-правового підґрунтя інституційної автономії ВНЗ
Анализ национальной нормативно-правовой основы институциональной автономии ВУЗов
Authors: Andriichenko Z. O.
Chmutova I. M.
Андрійченко Ж. О.
Чмутова І. М.
Андрейченко Ж. О.
Чмутова И. Н.
Keywords: higher education
higher education institution
autonomy
public law legal entity
private law legal entity
budgetary institution
вища освіта
вищий навчальний заклад (ВНЗ)
автономія
юридична особа публічного права
юридична особа приватного права
бюджетна установа
высшее образование
высшее учебное заведение (ВУЗ)
автономия
юридическое лицо публичного права
юридическое лицо частного права
бюджетное учреждение
Issue Date: 2017
Citation: Andriichenko Z. O. The Analysis of the National Legal and Regulatory Grounds for the Institutional Autonomy of Higher Education Institutions / Z. O. Andriichenko, I. M. Chmutova // Business Inform. – 2017. – №11. – C. 190 – 196.
Abstract: The article identifies and systematizes the existing legal obstacles to the autonomy of higher education institution and develops recommendations to overcome them. The approaches to establishing the legal status of institutions of higher education in the current legislation of Ukraine are characterized. The impact of the legal status of higher education institution on its legal personality and the institutional autonomy has been determined. Views of scholars together with foreign experience of property titles in the imposition of property on higher education institution, were analyzed. Directions for the development of legal regulation of the system of public law legal entities in Ukraine have been defined. In order to ensure the development of the model of public administration in the sphere of higher education, it has been proposed that most of the higher education institutions should change the legal status of public legal entity – budgetary institution to the status of private legal entity – profitable or non-profitable higher education institution of the public / communal form of ownership, for which the founder would regularize property on the right of ownership. This will eliminate the conservatism, strict regulation on the part of the State, that is linked to the status of publicity, and, in order to develop the autonomy of higher education institution, will allow to take advantage of dispositivity inherent in private law entities in determining their legal personality.
У статті виявлено та систематизовано існуючі правові перешкоди автономії ВНЗ та розроблено рекомендацій щодо їх подолання. Оха- рактеризовано підходи до встановлення правового статусу закладів вищої освіти в чинному законодавстві України. Визначено вплив правового статусу ВНЗ на його правосуб’єктність та інституційну авто- номію. Проаналізовано погляди науковців та зарубіжний досвід щодо майнових титулів, за допомогою яких майно закріплюється за ВНЗ. Встановлено напрями розвитку правового регулювання системи юри- дичних осіб публічного права в Україні. З метою забезпечення розвитку моделі державно-громадського управління у сфері вищої освіти запропоновано змінити більшості закладів вищої освіти правового статусу публічної юридичної особибюджетної установи на статус приваної юридичної особиприбуткового чи неприбуткового закладу вищої освіти державної/комунальної форми власності, за яким би засновник закріплював майно по праву власності. Це дозволить позбавитися консерватизму, суворого державного регулювання, яке пов’язано із статусом публічності, та використати на розвиток автономії ВНЗ переваги диспозитивності, властиві суб’єктам приватного права при визначенні їх правосуб’єктності.
В статье выявлены и систематизированы существующие правовые препятствия автономии ВУЗа и разработаны рекомендации по их преодолению. Охарактеризованы подходы к установлению правового статуса высших учебных заведений в действующем законодательстве Украины. Определено влияние правового статуса ВУЗа на его правосубъектность и институциональную автономию. Проанализированы взгляды ученых и зарубежный опыт имущественных титулов, на основе которых имущество закрепляется за ВУЗом. Установлены направления развития правового регулирования системы юридических лиц публичного права в Украине. С целью обеспечения развития модели государственно-общественного управления в сфере высшего образования предложено изменить большинству высших учебных заведений правовой статус публичного юридического лица – бюджетное учреждение на статус частого юридического лица –прибыльного или некоммерческого учреждения высшего образования государственной/ коммунальной формы собственности, за которым бы учредитель закреплял имущество по праву собственности. Это позволит избавиться от консерватизма, строгого государственного регулирования, которое связано со статусом публичности, и использовать для развития автономии ВУЗа преимущества диспозитивности, присущие субъектам частного права при определении их правосубъектности.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18707
Appears in Collections:Статті (БС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чмутова_Андрійченко_2_Проблеми економ.pdf371,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.