Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18875
Назва: Методичний підхід до оцінювання потенціалу екологічного туризму
Інші назви: Методический подход к оценке потенциала экологического туризма
The methodological approach to the assessment of ecotourism development
Автори: Зима О. Г.
Голуб М. О.
Зима А. Г.
Голуб М. А.
Zyma O. G.
Holub M. O.
Теми: екотуристичний потенціал
ресурси екологічного туризму
об'єкти природно-заповідного фонду
принципи екотуризму
природні та антропогенні ландшафти
экотуристический потенциал
ресурсы экологического туризма
объекты природно-заповедного фонда
принципы экотуризма
природные и антропогенные ландшафты
ecotourism potential
ecotourism resources
objects of the natural reserve fund
the principles of ecotourism
natural and man-made landscapes
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Зима О. Г. Методичний підхід до оцінювання потенціалу екологічного туризму / О. Г. Зима, М. О. Голуб // Економіка розвитку. – 2018. – № 1(85). – С. 14–21.
Короткий огляд (реферат): На сучасному етапі розвитку екологічного туризму існує проблема визначення його потенціалу. У наукових працях більшість учених використовують методи анкетування та опитування, але під час оцінювання потенціалу екологічного туризму потрібно враховувати не тільки суб'єктивні, а й кількісні показники, які мають об'єктивний характер. Охарактеризовано різні підходи до визначення потенціалу загалом. Окреслено рівні туристичного потенціалу. Визначено специфічні ознаки поняття "екотуристичний потенціал". Проаналізовано основні підходи до розуміння ресурсів потенціалу екологічного туризму. Досліджено критичні погляди на розвиток екотуризму в об'єктах природно-заповідного фонду, які перебувають під особливою охороною. Визначено основні фактори, які мають вплив на потенціал розвитку екологічного туризму в областях України. Проаналізовано шляхи розвитку екологічного туризму в різних регіонах України. Визначено методичні підходи до оцінювання потенціалу екологічного туризму України. Об'єктом дослідження є процес розвитку екологічного туризму в Україні. Предметом дослідження – методи оцінювання потенціалу екологічного туризму. Теоретичною та методологічною основою дослідження були наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, дані Державної служби статистики та Міністерства культури України, звіти міжнародних організацій. Таким чином, вирішення проблеми визначення методів оцінювання потенціалу екологічного туризму в Україні має бути комплексним.
На современном этапе развития экологического туризма существует проблема определения его потенциала. В научных трудах большинства ученых используются методы анкетирования и опроса, но при оценке потенциала экологического туризма необходимо учитывать не только субъективные, но и количественные показатели, которые имеют объективный характер. Охарактеризованы различные подходы к определению потенциала в целом. Обозначены уровни туристического потенциала. Определены специфические признаки понятия "экотуристический потенциал". Проанализированы основные подходы к пониманию ресурсов потенциала экологического туризма. Исследованы критические взгляды на развитие экотуризма в особо охраняемых объектах природно-заповедного фонда. Определены основные факторы, которые влияют на потенциал развития экологического туризма в областях Украины. Проанализированы пути развития экологического туризма в различных регионах Украины. Определены методические подходы к оценке потенциала экологического туризма в Украине. Объект исследования – процесс развития экологического туризма в Украине. Предмет исследования – методы оценки потенциала экологического туризма. Теоретической и методологической основой исследования были научные труды отечественных и зарубежных ученых, данные Государственной службы статистики и Министерства культуры Украины, отчеты международных организаций. Таким образом, решение проблемы определения методов оценки потенциала экологического туризма в Украине должно быть комплексным.
The current development of ecological tourism has given rise to the problem of determining its potential. Most scientists use surveys and polling methods in their research, but when assessing the potential of environmental tourism, it is necessary to consider not only subjective indicators, but also quantitative ones which are objective. Different approaches to the definition of potential as a whole have been characterized. The levels of tourism potential have been indicated. The specific features of the concept of ecotourism potential have been identified. The main approaches to understanding the ecotourism potential resources have been analyzed. The critical views on the development of ecotourism is specially protected objects of the nature reserve fund have been studied. The main factors which affect the potential of the ecotourism development in the regions of Ukraine have been defined. The ways for ecotourism improvement in different regions of Ukraine have been analyzed. The methodological approaches to the assessment of the ecotourism potential in Ukraine have been defined. The object of the research is the process of development of ecological tourism in Ukraine. The subject of the research is the methods of assessment of the ecotourism potential. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific works of domestic and foreign scientists, data of the State Statistics Service and the Ministry of Culture of Ukraine, reports of international organizations. Thus, an integrated solution should be found to the problem of choosing the methods for assessment of the ecotourism potential in Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18875
Розташовується у зібраннях:Статті (ТУ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Зима О. Г., Голуб М. О..pdf427,77 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.