Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18883
Назва: Управління фінансовими результатами підприємств оптової торгівлі металами в сучасних економічних умовах
Автори: Федченко Д. Ю.
Теми: фінансовий результат
управління
механізм
фактори
торгівля металами
прибутковість
рентабельність
аналіз
планування
финансовый результат
управление
механизм
фактор
торговля металлами
прибыльность
рентабельность
анализ
планирование
financial result
management
mechanism
factor
trade in metals
accumulation
profitability
accumulation
profitability
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Федченко Д. Ю. Управління фінансовими результатами підприємств оптової торгівлі металами в сучасних економічних умовах: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Д. Ю. Федченко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.
Короткий огляд (реферат): Об’єктом дослідження в роботі є процес управління фінансовими результатами підприємств оптової торгівлі металами Предметом дослідження є теоретичні засади та практичний інструментарій управління фінансовими результатами суб’єктів господарювання. Метою роботи є узагальнення теоретико-методологічних основ та розробка рекомендацій щодо удосконалення підходів управління фінансовими результатами підприємств оптової торгівлі металами. Методи дослідження: аналіз , синтез, індукції та дедукції, порівняльний аналіз, кластерний, графічний аналіз, структурно-функціональне моделювання, таблично-графічні методи, абстрактно-логічний і системно-структурний аналіз, порівняльний аналіз і групування, розрахунково-аналітичний методи. В результаті проведених досліджень розроблено рекомендації удосконалення процесу управління фінансовими результатами підприємств на основі фінансової звітності ТОВ «Торговий дім «Укрцветмет»; визначено напрямки вдосконалення процесу управління фінансовими результатами діяльності, розраховані основні коефіцієнти, які характеризують фінансово-економічний стан, представлена динаміка показників стратегічного та оперативного управління фінансовими результатом, використовуючи методику розрахунку таксономічного показника.
Объектом исследования в работе является процесс управления финансовыми результатами предприятий оптовой торговли металлами Предметом исследования являются теоретические основы и практический инструментарий управления финансовыми результатами субъектов хозяйствования. Целью работы является обобщение теоретико-методологических основ и разработка рекомендаций по совершенствованию подходов к управлению финансовыми результатами предприятий оптовой торговли металлами. Методы исследования: анализ, синтез, индукции и дедукции, сравнительный анализ, кластерный, графический анализ, структурно-функциональное моделирование, таблично-графические методы, абстрактно-логический и системно-структурный анализ, сравнительный анализ и группировки, расчетно-аналитический методы. В результате проведенных исследований разработаны рекомендации совершенствования процесса уровня управления финансовыми результатами предприятий на основе финансовой отчетности ООО «Торговый дом «Укрцветмет»; определены направления совершенствования процесса управления финансовыми результатами деятельности, рассчитанные основные коэффициенты, характеризующие финансово-экономическое состояние, представлена динамика показателей стратегического и оперативного управления финансовыми результатом используя методику расчета таксономического показателя.
The object of research in the work is the process of managing the financial results of wholesale metal trading enterprises The subject of the study is theoretical foundations and practical tools for managing the financial results of business entities. The subject of the study is theoretical foundations and practical tools for managing the financial results of business entities. The aim of the work is to synthesize theoretical and methodological foundations and to develop recommendations for improving the approaches to managing the financial results of wholesale metals trading companies. Methods of research: analysis, synthesis, induction and deduction, comparative analysis, cluster, graphical analysis, structural and functional modeling, table-graphic methods, abstract-logical and system-structural analysis, comparative analysis and grouping, calculation and analytical methods. As a result of the conducted researches recommendations on improvement and level of management of financial results of the enterprises on the basis of financial reporting LLC "Trade house" Ukrtsvetmet "; the directions of improvement of the financial results management process are determined, the main factors that characterize the financial and economic situation are calculated, the dynamics of the indicators of strategic and operational management of the financial result is presented using the methodology for calculating the taxonomic index.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18883
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2018 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Федченко Д.Ю.pdf152 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.