Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18885
Назва: Управління фінансовими ризиками підприємств машинобудівної галузі в умовах економічної нестабільності
Автори: Черкашин С. В.
Теми: фінансові ризики
ризик-менеджмент
нейтралізація фінансових ризиків підприємства
финансовые риски
риск-менеджмент
нейтрализация финансовых рисков предприятия
finansial risks
risk management
neutralization of finansial risks of the enterprise
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Черкашин С. В. Управління фінансовими ризиками підприємств машинобудівної галузі в умовах економічної нестабільності: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / С. В. Черкашин. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.
Короткий огляд (реферат): Об’єктом дослідження є загальноекономічні процеси та діяльність підприємств машинобудівної галузі як відображення стану розвитку фінансових ризик-подій. Предмет дослідження – ризики фінансової сфери діяльності суб’єктів господарювання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, розробка концептуальних підходів і рекомендацій, спрямованих на виявлення, ідентифікацію, оцінювання та нейтралізацію фінансових ризиків, що виникають в господарській діяльності підприємств машинобудівної галузі. На основі проведеного дослідження були надані рекомендації щодо оптимізації процесу управління фінансовими ризиками підприємства. Методи дослідження - методи теоретичного узагальнення і порівняння, статистичний і графічний аналіз, системний підхід та комплексний підхід, формалізації та економіко-математичного моделювання.
Объектом исследования является общеэкономические процессы и деятельность предприятий машиностроительной отрасли как отражение состояния развития финансовых риск-событий. Предмет исследования - риски финансовой сферы деятельности субъектов хозяйствования. Целью исследования является теоретическое обоснование, разработка концептуальных подходов и рекомендаций, направленных на выявление, идентификацию, оценку и нейтрализацию финансовых рисков, возникающих в хозяйственной деятельности предприятий машиностроительной отрасли. На основе проведенного исследования были даны рекомендации по оптимизации процесса управления финансовыми рисками предприятия. Методы исследования - методы теоретического обобщения и сравнения, статистический и графический анализ, системный подход и комплексный подход, формализации и экономико-математического моделирования.
The object of the study is the general economic processes and activities of the enterprises of the machine-building industry as a reflection of the state of development of financial risk events. The subject of research - the risks of the financial sector of the business entities. The purpose of the study is theoretical substantiation, the development of conceptual approaches and recommendations aimed at identifying, identifying, assessing and neutralizing financial risks that arise in the economic activity of the enterprises of the machine-building industry. Based on the study, recommendations were made to optimize the financial risk management process of the enterprise. Methods of research - methods of theoretical generalization and comparison, statistical and graphical analysis, system approach and complex approach, formalization and economic-mathematical modeling.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18885
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2018 р. (Ф)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Черкашин С.В.pdf144,37 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.