Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18887
Назва: Управління фінансовими результатами підприємств машинобудівної галузі
Автори: Чернобай Г. М.
Теми: фінансові результати
управління
механізм
фактори
машинобудівна галузь
інтегральний показник
стратегічний аналіз
финансовые результаты
управление
механизм
факторы
машиностроительная отрасль
интегральный показатель
стратегический анализ
financial results
management
mechanism, factors
machine-building industry
integrated indicator
strategic analysis
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Чернобай Г. М. Управління фінансовими результатами підприємств машинобудівної галузі: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Г. М. Чернобай. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.
Короткий огляд (реферат): Метою магістерської роботи є узагальнення теоретичних положень та розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення процесу управління фінансовими результатами підприємства та особливостей впровадження механізму управління фінансовими результатами на підприємствах машинобудівної галузі. Об’єктом дослідження магістерської роботи є процес управління фінансовими результатами підприємства машинобудівної галузі. Предметом дослідження є теоретичні та методичні підходи до управління фінансовими результатами підприємства. Методи дослідження: аналізу та синтезу, індукції та дедукції, структурно – логічного узагальнення, аналізу причинно-наслідкових зв’язків, статистичного та порівняльного аналізу, кластерного аналізу, табличний, графічний, фінансового аналізу, структурно – функціонального моделювання, методи сучасних інформаційних технологій. В результаті проведених досліджень розроблено рекомендації щодо удосконалення процес управління фінансовими результатами підприємств машинобудівної галузі; обґрунтовано методичний підхід до оцінки ефективності управління фінансовими результатами підприємства; розроблено рекомендації щодо впровадження інвестиційного проекту для підвищення рівня фінансових результатів підприємства.
Целью магистерской работы является обобщение теоретических положений и разработка методических рекомендаций по совершенствованию процесса управления финансовыми результатами предприятия и особенностей внедрения механизма управления финансовыми результатами на предприятиях машиностроительной отрасли. Объектом исследования магистерской работы является процесс управления финансовыми результатами предприятия машиностроительной отрасли. Предметом исследования являются теоретические и методические подходы к управлению финансовыми результатами предприятия. Методы исследования: анализа и синтеза, индукции и дедукции, структурно - логического обобщения, анализа причинно-следственных связей, статистического и сравнительного анализа, кластерного анализа, табличный, графический, финансового анализа, структурно - функционального моделирования, методы современных информационных технологий. В результате проведенных исследований разработаны рекомендации по совершенствованию процесс управления финансовыми результатами предприятий машиностроительной отрасли; обоснован методический подход к оценке эффективности управления финансовыми результатами предприятия; разработаны рекомендации по внедрению инвестиционного проекта для повышения уровня финансовых результатов предприятия.
The purpose of the master's thesis is to generalize the theoretical provisions and develop methodological recommendations for improving the management of the company's financial results and the features of implementing the mechanism for managing financial results at the enterprises of the machine-building industry. The object of research of the master's work is the process of managing the financial results of the enterprise of the machine-building industry. The subject of the study are theoretical and methodological approaches to managing the financial results of an enterprise. Research methods: analysis and synthesis, induction and deduction, structural and logical generalization, analysis of cause and effect relationships, statistical and comparative analysis, cluster analysis, tabular, graphical, financial analysis, structural and functional modeling, methods of modern information technologies. As a result of the conducted studies, recommendations were developed to improve the process of managing the financial results of enterprises in the machine-building industry; the methodical approach to an estimation of efficiency of management by financial results of the enterprise is proved; recommendations for the introduction of an investment project to improve the level of financial performance of the enterprise. The object of research is in the process of accounts receivable management business trade industry. The subject of research is theoretical principles and practical tools accounts receivable management entities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18887
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2018 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Чернобай Г.М..pdf275,65 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.