Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18976
Назва: Дослідження операцій та методи оптимізації
Інші назви: Исследование операций и методы оптимизации
Operations Research and Methods of Optimization
Автори: Малярець Л. М.
Лебедєва І. Л.
Норік Л. О.
Малярец Л. М.
Лебедева И. Л.
Норик Л. А.
Malyarets L.
Lebedeva I.
Norik L.
Теми: економіко-математичне моделювання
графічний метод
симплекс-метод
двоїста задача
транспортна задача
цілочислове програмування
нелінійні моделі
динамічне програмування
управління запасами
системи масового обслуговування
экономико-математическое моделирование
графический метод
симплекс-метод
двойственная задача
транспортная задача
целочисленное программирование
нелинейные модели
динамическое программирование
управление запасами
системы массового обслуживания
economic and mathematical design
graphic method
symplex method
ambivalent task
transport task
integer programming
nonlinear models
dynamic programming
control of inventories
queuing systems
Дата публікації: 2017
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Малярець Л. М. Дослідження операцій та методи оптимізації [Електронний ресурс] : практикум у 2-х ч. Ч. 1 / Л. М. Малярець, І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік. - Електрон. текстові дан. (4,86 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 168 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 167-168.
Короткий огляд (реферат): Розглянуто основні принципи і концепції побудови математичних моделей для різних класів завдань економіки, вирішення яких спирається на застосування методів математичного програмування. Уміщено задачі лінійного і цілочислового програмування. До кожної теми подано термінологічний словник, тренувальні вправи, практичні завдання, тестові завдання для самостійної роботи і перелік питань для самоперевірки, які повністю відповідають програмі навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей як базовий практикум із навчальної дисципліни, як допоміжний матеріал у процесі безперервної математичної підготовки, а також для використання викладачами під час проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів.
Рассмотрены основные принципы и концепции построения математических моделей для разных классов задач экономики, решение которых опирается на использование методов математического программирования. Помещены задачи линейного и целочисленного программирования. К каждой теме приведен терминологический словарь, тренировочные упражнения, практические задания, тестовые задания для самостоятельной работы и перечень вопросов для самопроверки, которые полностью соответствуют программе учебной дисциплины. Рекомендовано для студентов всех специальностей как базовый практикум по учебной дисциплине, как вспомогательный материал в процессе непрерывной математической подготовки, а также для использования преподавателями при проведении практических занятий и организации самостоятельной работы студентов.
The basic principles and conceptions of constructing mathematical models for different classes of economic problems have been considered, the solution to these problems being based on the methods of mathemati-cal programming. The tasks of linear and integer programming are given. For every topic, a glossary, training exercises, practical tasks, test tasks for independent work and a list of questions for self assessment, which fully correspond to the syllabus of the academic discipline are offered. For students of all specialities as a basic practicum on the academic discipline, as additional material to help in the process of continuous mathematical learning, as well as for teachers to be used at practical sessions and for organization of independent work of students.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18976
Розташовується у зібраннях:Навчальні видання (ВМЕМ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2017_-_Малярець_ЛМ__Лебедєва_ІЛ__Норік_ЛО.PDF2,42 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.