Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19004
Title: Assessment of the development level of information and communication infrastructure in the regions of Ukraine
Other Titles: Оцінка рівня розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури в регіонах України
Оценка уровня развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в регионах Украины
Authors: Kolodiziev O. M.
Tyschenko V. F.
Ostapenko V. M.
Kolodizieva T. O.
Колодізєв О. М.
Тищенко В. Ф.
Остапенко В. М.
Колодізєва Т. О.
Колодизев О. Н.
Колодизева Т. А.
Keywords: infrastructure
region
integral assessment
clusterization
information service
communication service
інформаційно-комунікаційна інфраструктура
регіони України
інтегральна оцінка
кластеризація
інформаційні та комунікаційні послуги
информационно-коммуникационная инфраструктура
регионы Украины
интегральная оценка
кластеризация
информационные и коммуникационные услуги
Issue Date: 2018
Citation: Kolodiziev O. M. Assessment of the development level of information and communication infrastructure in the regions of Ukraine / O. M. Kolodiziev, V. F. Tyschenko, V. M. Ostapenko, T. O. Kolodizieva // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – 16(2). – P. 134–144.
Abstract: The influence of information is the main productive force and the subject of production for the economic systems development. Information services contribute to the competitive economy, to the provision of optimal conditions for human development, and the implementation of effective democratic procedures. The results of the socioeconomic development of Ukraine testify to the growing lag of the parameters of its competitiveness from many countries of the world and to the strengthening of differentiation in the regional development. Since the regional environment today largely determines the competitiveness of the entire national economy, it becomes important to discuss the appropriate methodological tools for assessing the development level of information and communication infrastructure (ICI) in the regions of Ukraine. Given the necessity of solving a specific problem, a methodological approach to assessing the development level of ICI is proposed, which is based on the calculations of integral indicators by the entropy method and aimed at the implementation of a group of economic regions in accordance with its defined parameters. The improved methodical toolkit takes into account consistent stages of the system for estimating indicators, which allows to analyze and evaluate the levels of ICI regions development and to obtain the value of specific digital divisions between individual regions. The implementation of the proposed scientific and methodological approach allowed to obtain the results of the assessment of the ICI development level, to allocate regional clusters depending on the ICI development levels, to identify factors that restrain the ICI development in the regions and to propose recommendations for their elimination. Вплив інформації - це головна продуктивна сила й суб’єкт виробництва для розвитку економічних систем. Інформаційні послуги сприяють створенню конкурентоспроможної економіки, забезпеченню оптимальних умов людського розвитку, запровадженню ефективних демократичних процедур. Результати соціально-економічного розвитку України свідчать про наростаюче відставання її конкурентоспроможності від багатьох країн світу та посилення диференціації у розвитку регіонів. Оскільки регіональне середовище вже сьогодні багато в чому визначає конкурентоспроможність національної економіки, стає важливим питання про оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури в регіонах України. У зв`язку і цим запропоновано методичний підхід до оцінки рівня розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури (ІКІ), який базується на розрахунках інтегральних показників методом ентропії і спрямований на угруповання регіонів відповідно до рівня розвитку ІКІ. Інформаційно-комунікаційна інфраструктура розуміється у статті як сукупність територіально розподілених інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, телекомунікаційних мереж, мереж поштового зв'язку, а також організаційних структур, правових і нормативних механізмів, що забезпечують управління інфраструктурою, її ефективне функціонування та надання інформаційних і комунікаційних послуг споживачам (користувачам). Реалізація підходу дозволила провести оцінку рівня розвитку ІКІ, виділити регіональні кластери в залежності від рівнів розвитку ІКІ, виявити фактори, які стримують розвиток ІКІ в регіонах та запропонувати рекомендації по їх усуненню. Влияние информации - это главная производительная сила и субъект производства для развития экономических систем. Информационные услуги способствуют созданию конкурентоспособной экономики, обеспечению оптимальных условий человеческого развития, внедрению эффективных демократических процедур. Результаты социально-экономического развития Украины свидетельствуют о нарастающем отставании ее конкурентоспособности от многих стран мира и усиление дифференциации в развитии регионов. Поскольку региональное среду уже сегодня во многом определяет конкурентоспособность национальной экономики, становится важным вопрос об оценке уровня развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в регионах Украины. В связи и этим предложен методический подход к оценке уровня развития информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ), основанный на расчетах интегральных показателей методом энтропии и направлен на группировки регионов в соответствии с уровнем развития ИКИ. Информационно-коммуникационная инфраструктура понимается в статье как совокупность территориально распределенных информационных и информационно-телекоммуникационных систем, телекоммуникационных сетей, сетей почтовой связи, а также организационных структур, правовых и нормативных механизмов, обеспечивающих управление инфраструктурой, ее эффективное функционирование и предоставление информационных и коммуникационных услуг потребителям (пользователям). Реализация подхода позволила провести оценку уровня развития ИКИ, выделить региональные кластеры в зависимости от уровней развития ИКИ, выявить факторы, сдерживающие развитие ИКИ в регионах и предложить рекомендации по их устранению.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/19004
Appears in Collections:Статті (МСіФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PPM_2018_02_Kolodiziev.pdf467,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.