Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19361
Title: Features of logistic management of a trading enterprise in innovative economy
Other Titles: Особливості логістичного менеджменту торговельного підприємства в інноваційній економіці
Особенности логистического менеджмента торгового предприятия в инновационной экономике
Authors: Shtal T.
Proskurnina N.
Uvarova А.
Шталь Т. В.
Проскурніна Н. В.
Уварова А. Є.
Проскурнина Н. В.
Уварова А. Е.
Keywords: logistic management
logistic strategy
innovative economy
the trading enterprise
логістичне управління
логістична стратегія
інноваційна економіка
торговельне підприємство
логистическое управление
логистическая стратегия
инновационная экономика
торговое предприятие
Issue Date: 2018
Citation: Shtal T. Features of logistic management of a trading enterprise in innovative economy / T. Shtal, N. Proskurnina, А. Uvarova // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: кол. монографія / за заг. ред. Н. Л. Савицької. – Х.: ХДУХТ, 2018. - С. 40-53.
Abstract: The monography is dedicated to the development of theoretical positions, development of scientific and methodological approaches to improve the logistic management of a trading enterprise in innovative economy The essence of the concept of «»logistic management» is investigated, their main features are determined. The characteristic of postural positions of logistic management is developed such as the object of logistic management, the definition of which should be based on the integral approach, the basic principles, which are divided into general and special, as well as subject and general purpose of logistic management. The existing definitions of «logistic strategy» are also analyzed, its main characteristics are determined. It is proposed to use the logistic strategy of a trading company, which represents the integration of marketing and logistics mixes. Розділ в колективній монографії присвячено розвитку теоретичних положень, розробці науково-методичних підходів до вдосконалення логістичного управління торговельним підприємством в умовах інноваційної економіки. Досліджено сутність поняття «логістичне управління», визначено їх основні ознаки. Розроблена характеристика постулатних положень логістичного управління, а саме: об’єкт логістичного управління, визначення якого повинно будуватися на інтегральному підході, основні принципи, що поділяються на загальні та спеціальні, а також суб’єкт, предмет, загальна мета логістичного управління. Також проаналізовано існуючі визначення поняття «логістична стратегія», визначено основні її характеристики. Запропоновано використовувати логістичну стратегію торговельного підприємства, яка представляє собою інтеграцію маркетингового і логістичного міксів. Раздел в коллективной монографии посвящен развитию теоретических положений, разработке научно-методических подходов к совершенствованию логистического управления торговым предприятием в условиях инновационной экономики. Исследована сущность понятия «логистическое управление», определены их основные признаки. Разработана характеристика постулатных положений логистического управления, а именно: объект логистического управления, определение которого должно строиться на интегральном подходе, основные принципы, которые делятся на общие и специальные, а также субъект, предмет, общая цель логистического управления. Также проанализированы существующие определения понятия «логистическая стратегия», определены основные ее характеристики. Предложено использовать логистическую стратегию торгового предприятия, которая представляет собой интеграцию маркетингового и логистического миксов.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19361
Appears in Collections:Монографії (МЕМЗЕД)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.