Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19951
Title: Корпоративне управління : тестові завдання для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня
Authors: Іпполітова І. Я.
Keywords: корпоративне управління
міжнародні та національні стандарти корпоративного управління
моделі корпоративного управління
стратегія корпорації
учасники корпоративних відносин
акціонерне товариство
ефективність діяльності корпорації
корпоративна поведінка
корпоративна культура
соціальна корпоративна відповідальність
лідерство в корпорації
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Корпоративне управління. Тестові завдання для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. І.Я. Іпполітова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (261 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 83 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Запропоновано тестові завдання, згруповані за двома змістовими модулями, які охоплюють усі теми навчальної дисципліни. Подані тестові завдання передбачають різний рівень складності, що дозволяє визначити ступінь засвоєння студентами теоретичних знань і набуття практичних умінь та навичок економіко-правового характеру щодо управління, організації, регулювання відносин між зацікавленими особами в системі корпоративного управління за умови підвищення ефективності функціонування підприємства корпоративного типу як суб'єкта господарювання в ринковій економіці. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей освітнього ступеня "магістр".
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19951
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017-Іпполітова І Я.pdf678,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.