Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/2319
Title: Організація формування місцевого бюджету
Other Titles: Организация формирования местного бюджета
Organization of generating the local budget
Authors: Кайдаш Н. П.
Kaydash N. P.
Keywords: місцевий бюджет
формування місцевого бюджету
доходи місцевих бюджетів
видатки місцевих бюджетів
кореляційно-регресійний аналіз
фінансова стійкість місцевого бюджету
таксономічний аналіз
местный бюджет
формирования местного бюджета
доходы местных бюджетов
расходы местных бюджетов
корреляционно-регрессионный анализ
финансовая устойчивость местного бюджета
таксономический анализ
local budget
local budgets
revenues
expenditures of local budgets
correlation and regression analysis
the financial stability of the local budget
taxonomic analysis
Issue Date: 2013
Publisher: ХНЕУ
Citation: Кайдаш Н. П. Організація формування місцевого бюджету: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.03050801 «Публічного адміністрування та регіональної економіки» / Н.П. Кайдаш. – Х.: ХНЕУ, 2013.
Abstract: Досліджені теоретичні засади організації формування місцевих бюджетів. Здійснено аналіз доходів і видатків бюджету Олександрівського району Донецької області. Розроблено напрями підвищення ефективності організації формування місцевих бюджетів на основі використання інструментів кореляційно-регресійного аналізу, таксономічного аналізу, діагностики фінансової стійкості бюджету Олександрівського району Донецької області.
Исследованы теоретические основы организации формирования местных бюджетов. Осуществлен анализ доходов и расходов бюджета Александровского района Донецкой области. Разработаны направления повышения эффективности организации формирования местных бюджетов на основе использования инструментов корреляционно-регрессионного анализа, таксономического анализа, диагностики финансовой устойчивости бюджета Александровского района Донецкой области.
Studied theoretical bases of formation of local budgets. The analysis of the revenues and expenditures of the budget of Aleksandrovsky district of the Donetsk region. Developed directions of increase of efficiency of organization of formation of local budgets on the basis of the use of instruments кореляційно-regression analysis of taxonomic analysis, diagnostics of financial stability of the budget of the Aleksandrovsky district of the Donetsk region.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2319
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2013р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.