Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/2330
Title: Міжбюджетні трансферті як інструмент збалансування бюджетної системи України
Other Titles: Межбюджетные трансферты как инструмент сбалансирования бюджетной системы Украины
Intergovernmental transfers as a tool to balance the budgetary system of Ukraine
Authors: Калітіна В. О.
Калитина В. А.
Kalitina V.
Keywords: бюджетна система
Державний бюджет
місцевий бюджет
управління міжбюджетними відносинами
управління міжбюджетними трансфертами
дотація вирівнювання
субвенція
субсидія
власні доходи бюджету
закріплені доходи бюджету
видатки бюджету
індикатори бюджету
платоспроможність місцевого бюджету
прогнозування трансфертних потоків
бюджетная система
Государственный бюджет
местный бюджет
управление межбюджетными отношениями
управление межбюджет¬ными трансфертами
дотация выравнивания
субвенция
субсидия
собственные доходы бюджета
закрепленные доходы бюджета
расходы бюджета
индикаторы бюджета
платежеспособность местного бюджета
прогнозирования трансфертных потоков
the budgetary system
the State budget
the local budget
management of the interbudgetary relations
management of mezhbyudzhetkny transfers
the alignment grant
subvention
subsidy
own income of the budget
the fixed income of the budget
budget expenses
budget indicators
solvency of the local budget
forecasting of transfer streams
Issue Date: 2013
Publisher: ХНЕУ
Citation: Калітіна В.О. Міжбюджетні трансферті як інструмент збалансування бюджетної системи України: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.03050801 «Публічного адміністрування та регіональної економіки» / В.О. Калітіна. – Х.: ХНЕУ, 2013.
Abstract: За допомогою таких загальнонаукових методів дослідження, як: порівняння, аналогія, абстрагування, аналізу, та наукових: графічного і статистичного, – було визначено теоретичні основи формування міжбюджетних відносин та надано оцінку стану бюджетної системи України і зарубіжних країн. За допомогою економетричних методів, таких як: кластерний аналіз за ієрархією розподілу – дав змогу сгрупувати місцеві бюджети України за відхиленням виконання дохідної бази; визначення індикаторів бюджету та прогнозування ланцюгами Маркова, – завдяки цих методів була надана оцінка місцевого бюджету Харківської області за період 2009–2011 рр. та зпрогназовано об’єм офіційних трансфертів даного бюджету. Вдосконалено управління міжбюджетними відносинами в Україні завдяки інструменту візуального моделювання бізнес-процесів, а також запропоновано шляхи реформування бюджетної системи України.
С помощью таких общенаучных методов исследования, как: сравнение, аналогия, абстрагирование, анализ, и научных: графического и статистического, – были определены теоретические основы формирования межбюджетных отноше¬ний и предоставлена оценка состояния бюджетной системы Украины и зарубеж¬ных стран. С помощью эконометрических методов, таких как: кластерный анализ по иерархии распределения – дал возможность сгруппировать местные бюджеты Украины за отклонением выполнения доходной базы; определение индикаторов бюджета и прогнозирования цепями Маркова, – с помощью этих методов была предоставленная оценка местного бюджета Харьковской области за период 2009–2011 гг. и спрогнозировано объем официальных трансфертов данного бюджета. Усовершенствовано управление межбюджетными отношениями в Украине, а также предложены пути реформирования бюджетной системы Украины.
Theoretical bases of formation of the interbudgetary relations were defined usinggeneral scientific methods of research, namely: comparison, analogy, abstraction, analysis, and scientific: graphic and statistical. Also the assessment of a condition of the budgetary system of Ukraine and foreign countries was provided. The assessment of the local budget of the Kharkov area during 2009-2011was provided using such econometric methods as: the cluster analysis – gave the chance to group local budgets of Ukraine in hierarchy of distribution behind a deviation of performance of profitable base; definition of indicators of the budget and forecasting by Markov's chains. Also the volume of official transfers of this budget was predicted. Management of the interbudgetary relations in Ukraine was improved, and also ways of reforming of the budgetary system of Ukraine were offered.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2330
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2013р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.