Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4466
Title: Циклічність у формуванні сталого розвитку сільського господарства: монографія
Other Titles: Cycles in shaping sustainable agriculture: a monograph
Цикличность в формировании устойчивого развития сельского хозяйства: монография
Authors: Шиян Д. В.
Shiyan D. V.
Keywords: сталий розвиток
економічні цикли
аграрні цикли
раціональні очікування
стале землекористування
окупність витрат
методологія
парадигма
sustainable development
economic cycles
agrarian cycles
rational expectations
sustainable land use
expenditure payback
methodology
paradigm
устойчивое развитие
экономические циклы
аграрные циклы
рациональные ожидания
устойчивое землепользование
окупаемость затрат
методология
парадигма
Issue Date: 2011
Publisher: Вид. ХНАУ
Citation: Циклічність у формуванні сталого розвитку сільського господарства: монографія / Д.В. Шиян / Харків: Вид. ХНАУ, 2011. – 349 с.
Abstract: Досліджуються теорія, методологія і практика сталого розвитку з урахуванням дії механізму економічного та аграрного циклів. Дається авторське трактування поняття аграрного циклу, обґрунтовується необхідність розмежування категорій «сталий» та «стабільний» розвиток. Розроблено концептуальний підхід до пояснення механізму дії економічного циклу, в основу якого покладені очікування та їх адекватність реальним процесам в економічних суб’єктів. Розроблено нові методи аналізу динамічних рядів з допомогою ковзної швидкості, ковзних очікувань та сумарних ковзних очікувань. Розглядаються закономірності динаміки зміни урожайності окремих культур та валових зборів головних сільськогосподарських культур в Україні, Росії, США, Японії. Аналізується дія цінового механізму в сільському господарстві в умовах циклічності на прикладі України та США з використання ковзних очікувань. Здійснено оцінку впливу інтенсивності виробництва та розмірів підприємств на ефективність витрат по зернових культурах у Харківській області. Проаналізовано соціальні та екологічні проблеми сільського господарства України.
Исследуются теория , методология и практика устойчивого развития с учетом действия механизма экономического и аграрного циклов. Дается авторская трактовка понятия аграрного цикла, обосновывается необходимость разграничения категорий «устойчивое» и «стабильный» развитие. Разработан концептуальный подход к объяснению механизма действия экономического цикла, в основу которого положены ожидания и их адекватность реальным процессам в экономических субъектов. Разработаны новые методы анализа динамических рядов с помощью скользящей скорости, скользящих ожиданий и суммарных скользящих ожиданий. Рассматриваются закономерности динамики изменения урожайности отдельных культур и валовых сборов основных сельскохозяйственных культур в Украине, России , США , Японии. Анализируется действие ценового механизма в сельском хозяйстве в условиях цикличности на примере Украины и США по использованию скользящих ожиданий. Осуществлена оценка влияния интенсивности производства и размеров предприятий на эффективность затрат по зерновым культурам в Харьковской области. Проанализированы социальные и экологические проблемы сельского хозяйства Украины .
The theory methodology and practice of sustainable development considering the functioning of the mechanism in economic and agrarian. The author’s interpretation of agrarian cycle concept is represented. The necessity to differentiate between the categories «sustainable» and «stable» development is substantiated. The conceptual approach to explain the mechanism of economic cycle functioning has been worked out. This economic cycle is based on expectations and their adequacy to real processes which take place in economic subjects. The new methods to analyze dynamic lines by means of sliding speed, sliding expectations and summary sliding expectations have been worked out. The conformities with a law of dynamics in change of some crops yield - capacity and gross, harvesting of the main crops in Ukraine, Russia, the USA, Japan are considered. The functioning of price mechanism in agriculture under the conditions of cyclic recurrence on the example of Ukraine and the USA using sliding expectations is analyzed. The influence of production intensity and enterprises dimensions on the expenditures, effectiveness concerning grain crops in Kharkiv region has been appreciated. The social and ecological problems in Ukrainian agriculture have been analyzed.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4466
Appears in Collections:Монографії (ЕПМ) 2011 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шиян Д Циклічність у формуванні сталого розвитку.pdf120,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.