Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4642
Title: Оцінювання системної ефективності функціонування і розвитку промислових підприємств: монографія
Other Titles: Evaluation of system efficiency functioning and development of industrial enterprises : monograph
Оценивание системной эффективности функционирования и развития промышленных предприятий: монография
Authors: Гонтарева І. В.
Gontareva I. V.
Гонтарева И. В.
Keywords: ефект
ефективність
системна ефективність
оцінювання
фактори
структура
функціонування
розвиток
результативність
ресурсоємність
оперативність
якість потенціалу
функціональна організованість
показники ефективності
промислові підприємства
effect
efficiency
system efficiency
evaluation
factors
structure
functioning
development
effectiveness
proficiency
operativeness
quality of potential
functional organization
efficiency indicators
industrial enterprises
эффект
эффективность
системная эффективность
оценивание
факторы
структура
функционирование
развитие
результативность
ресурсоемкость
оперативность
качество потенциала
функциональная организованность
показатели эффективности
промышленные предприятия
Issue Date: 2011
Publisher: ИД «ИНЖЭК »
Citation: Оцінювання системної ефективності функціонування і розвитку промислових підприємств: монографія / І. В. Гонтарева. – Харків : ВД «IНЖЕК», 2011. – 480 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено, що системна ефективність – це ступінь функціональної організованості довгострокового стійкого відтворення цілеспрямованого результату діяльності соціально-економічної системи, що дозволяє їй максимально використовувати й розвивати свій потенціал в активній взаємодії із зовнішнім середовищем. Обґрунтовано фактори системної ефективності та визначено склад показників кожного з них. Представлена структура оцінювання системної ефективності, яка представляє собою взаємозв'язок результативності, ресурсоємності, оперативності, якості потенціалу та функціональної організованості підприємства. Здійснено консолідацію показників системної ефективності функціонування й розвитку промислових підприємств з використанням методів аналізу іерархій та імітаційного моделювання.
Determined that of the system efficiency – is the degree of functional organization of long-term sustainable playback purposeful result of the socio-economic system that allows it to maximize and develop their potential in active interaction with the environment. Grounded factors of system efficiency, which represents the relationship effectiveness, proficiency, operativeness, quality of potential, functional organization of the enterprise. Done consolidation indicators of system efficiency functioning and development of industrial enterprises using the analytic hierarchy and simulation.
Определено, что системная эффективность – это степень функциональной организованности долгосрочного устойчивого воспроизводства целенаправленного результата деятельности социально-экономической системы, которая позволяет ей максимально использовать и развивать свой потенциал в активном взаимодействии с внешней средой. Обоснована факторы системной эффективности и определен состав показателей каждого из них. Представлена структура оценивания системной эффективности, которая представляет собой взаимосвязь результативности, ресурсоемкости, оперативности, качества потенциала и функциональной организованности предприятия. Осуществлена консолидация показателей системной эффективности функционирования и развития промышленных предприятий с использованием методов анализа иерархий и имитационного моделирования.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4642
Appears in Collections:Монографії (ЕПМ) 2011 рікItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.