Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/7787
Назва: ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ
Інші назви: Первичный учет товарных операций в информационной системе предприятия
Рrimary accounting of commodity operations in enterprise
Автори: Волошан І. Г.
Волошан И. Г.
Voloshan, I. G.
Теми: первинний облік
товарні операції
інформаційна система
документування
реквізити документів
нормування праці облікового персоналу
первичный учет
товарные операции
информационная система
документирование
реквизиты документов
нормирование труда учетного персонала
primary accounting
commodity operations
information system
documenting
requisites of documents
accountants labor norming
Дата публікації: 2014
Видавництво: ХДУХТ
Бібліографічний опис: Волошан І. Г. Первинний облік товарних операцій в інформаційній системі підприємства[Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / І. Г. Волошан ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Х. : Форт, 2014. – 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 14-16. Загол. з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних, організаційних, методичних та практичних аспектів первинного обліку товарних операцій в інформаційній системі підприємства. Досліджено сучасний стан розвитку торгівлі та здійснено графічну кластеризацію регіонів України. Визначено внутрішню структуру торгово-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі. Проаналізовано методичні підходи документування товарних операцій залежно від структури підприємства та рівня деталізації інформації. Визначено та обґрунтовано напрями вдосконалення первинного обліку товароруху. Вдосконалено методичні засади нормування праці облікових працівників зі створення та обробки облікової інформації. Запропоновано методичний підхід щодо оцінки якості первинних документів за реквізитним складом. Розроблено комплексний підхід до формування системи первинного обліку товарних операцій з урахуванням потреб управління. Систематизовано методичні аспекти контролю інформаційного забезпечення товароруху підприємств торгівлі.
Диссертация посвящена исследованию теоретических, организационных, методических и практических аспектов первичного учета товарных операций в информационной системе предприятия. Исследовано современное состояние развития торговли и осуществлено графическую кластеризацию регионов Украины. Определена внутренняя структура торгово-технологических процессов товародвижения предприятий торговли. Проанализированы методические подходы документирования товарных операций в зависимости от структуры предприятия и уровня детализации. Определены и обоснованы направления совершенствования первичного учета товародвижения. Усовершенствованы методические основы нормирования труда учетных работников по созданию и обработке учетной информации. Предложен методический подход оценки качества первичных документов по реквизитному составу. Разработан комплексный подход к формированию системы первичного учета товарных операций с учетом потребностей управления. Систематизированы методические аспекты контроля информационного обеспечения товародвижения предприятий торговли.
The thesis is devoted to organization-methodic aspects of primary accounting problems of commodity transactions in enterprise information system. The modern state of trade is investigated and the graphic clustering of Ukrainian regions is formed. The inner structure of trade-technological processes of commodity transactions was defined for trade enterprises. Methodical approaches to commodity operations documenting were offered on the basis of enterprise structure and level of information detailing. The ways of improvement of commodity transactions primary accounting were defined and grounded. Methodic fundamentals of accountants labor norming were amended in part of accounting information forming and processing. Methodic approach of primary documents quality estimation according to requisites components is proposed. Comprehensive approach to primary accounting system was formed taking into account needs of management. There were classified the controlling methodic aspects of accounting information supply of commodity transactions of trade enterprises.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7787
Розташовується у зібраннях:2014 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Первинний_облік_товарних_операцій_в_інформаційній_системі_підприємства.pdf524,08 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.