Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/7874
Title: Напрями вдосконалення мотивації праці на підприємстві
Authors: Кібкало А. Р.
Keywords: персонал
мотив
стимул
потреба
мотивація праці
трудова діяльність
трудові показники
потребность
мотивация труда
трудовая деятельность
трудовые показатели
staff
motive
incentive
need
labor motivation
work
labor indicators
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Кібкало А.Р. Напрями вдосконалення мотивації праці на підприємстві: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: спец. 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» / А.Р. Кібкало. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.
Abstract: Процес формування дієвих систем мотивації спрямований на підвищення зацікавленості працівників у результатах трудової діяльності. В представленій дипломній роботі визначенні теоретичні основи мотивації, як складової процесу управління персоналом на підприємстві; проаналізовані основні показники господарсько-економічної діяльності підприємства, а також трудові показники і стан мотивації праці на підприємстві; запропоновані заходи щодо удосконалення системи оплати праці на виробничій дільниці підприємства з метою підвищення рівня мотивації праці.
Процесс формирования действенных систем мотивации направлен на повышение заинтересованности работников в результатах трудовой деятельности. В представленной дипломной работе определены теоретические основы мотивации, как составляющей процесса управления персоналом на предприятии; проанализированы основные показатели хозяйственно-экономической деятельности предприятия, а также трудовые показатели и состояние мотивации труда на предприятии; предложены мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда на производственном участке предприятия с целью повышения уровня мотивации труда.
The process of effective motivation system formation aimed at increasing interest in the results of work. In the present research identified the theoretical basis of motivation, as part of the process of personnel management in the enterprise; analyzed the main indicators of economic activities of the enterprise, as well as labor indicators and status indicators of motivation; proposed measures to improve the wage system in the production area of the enterprise in order to improve motivation.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7874
Appears in Collections:Дипломні роботи (бакалавр) - 2014 р. (СП)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.