DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет фінансовий >
Кафедра банківської справи >
Статті (БС) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16102

Title: Enhancing the cognitive and creative activity of students of the specialty “Finance, banking and insurance” in the knowledge economy
Other Titles: Підвищення пізнавальної і творчої активності студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування" в умовах економіки знань
Повышение познавательной и творческой активности студентов специальности «Финансы, банковское дело и страхование" в условиях экономики знаний
Authors: Omelchenko O. I.
Омельченко О. І.
Омельченко О. И.
Keywords: training
competence approach
knowledge economy
interactive technology
навчання
компетентнісний підхід
економіка знань
інтерактивні технології
обучение
компетентностный подход
экономика знаний
интерактивные технологии
Issue Date: 2016
Citation: Omelchenko O. I. Enhancing the cognitive and creative activity of students of the specialty “finance, banking and insurance” in the knowledge economy [Електронний ресурс] / О. І. Omelchenko // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – № 9. – 2016. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5145
Abstract: It is proved that in the modern society interactive technologies of training are important for satisfaction of educational needs and facilitates the development of creative personality, which is able to make decisions in dynamic variable circumstances. The author defined their role including academic training for students in the process of gaining knowledge and skills. Also it emphasizes the need to introduce competence approach to learning. Conceptual issues of shaping the professional competencies of the students are also discovered.
Доведено, що в сучасному суспільстві інтерактивні технології навчання мають важливе значення для задоволення освітніх потреб і сприяють розвитку творчої особистості, здатної приймати рішення в динамічних змінних обставинах. Автором визначена їх роль в процесі академічної підготовки студентів у ході придбання знань і навичок. Крім того, акцентується увага на необхідності впровадження компетентнісного підходу до навчання, а також в роботі досліджені концептуальні питання формування професійних компетентностей у студентів.
Доказано, что в современном обществе интерактивные технологии обучения имеют важное значение для удовлетворения образовательных потребностей и способствуют развитию творческой личности, способной принимать решения в динамических переменных обстоятельствах. Автором определена их роль в процессе академической подготовки студентов в ходе приобретения знаний и навыков. Кроме того, акцентируется внимание на необходимости внедрения компетентностного подхода к обучению, а также в работе исследованы концептуальные вопросы формирования профессиональных компетенций у студентов
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16102
Appears in Collections:Статті (БС)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OMELCH~1 (2).PDF437.21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback