DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет фінансовий >
Кафедра фінансів >
Статті (ФН) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16310

Title: Теоретичні засади управління капіталом суб’єкта господарювання
Authors: Азізова К. М.
Азизова Е. М.
Azizova K.
Keywords: капітал
суб’єкт господарювання
управління
об’єкт
фінансовий капітал
фізичний капітал
інтелектуальний капітал
капитал
субъект хозяйствования
управления
объект
финансовый капитал
физический капитал
интеллектуальный капитал
capital entity management
facility
financial capital
physical capital and intellectual capital
Issue Date: 2017
Citation: Азізова К. М. Теоретичні засади управління капіталом суб’єкта господарювання / К. М. Азізова // Розвиток економіки України: трансформації та інновації: монографія. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 103-129.
Abstract: Розглянуто еволюцію підходів до управління суб’єктом господарювання та його капіталом. На основі проведеного аналізу еволюції теорій управління було виділено концептуальний, поведінковий, системний та ситуаційний підходи щодо управління. Доведено, що капітал є одним із головних факторів функціонування та розвитку суб’єкта господарювання, що вимагає посиленої уваги з боку сучасної економічної науки. Узагальнення сутнісних характеристик капіталу та положень управління ним дозволило дійти висновку, що здебільшого розглядаються лише окремі аспекти формування капіталу. Проведено науковий аналіз сутності капіталу. З урахуванням сучасних умов господарювання більш надано визначення капіталу, як економічного блага у фінансовій, фізичній та інтелектуальній формах, що знаходяться у постійному взаємозумовленому русі, здатні приносити дохід, введені своїми власниками у відтворювальний процес як фактори виробництва та інвестиційні ресурси, функціонування яких в економічній системі має просторові, часові та вартісні характеристики, пов’язано з факторами ризику і ліквідності та є об’єктом суспільних відносин і управління. Виходячи з цього, капітал суб’єкта господарювання у його фізичній, фінансовій та інтелектуальній формах доцільно виділити як окремий об’єкт управління
Рассмотрена эволюция подходов к управлению предприятием и его капиталом. На основе проведенного анализа эволюции теорий управления было выделено концептуальный, поведенческий, системный и ситуационный подходы к управлению. Доказано, что капитал является одним из главных факторов функционирования и развития предприятия, что требует повышенного внимания со стороны современной экономической науки. Обобщение сущностных характеристик капитала и положений управления им позволило сделать вывод, что в основном рассматриваются лишь отдельные аспекты формирования капитала. Проведен научный анализ сущности капитала. С учетом современных условий хозяйствования более дано определение капитала, как экономического блага в финансовой, физической и интеллектуальной формах, находятся в постоянном взаимообусловлены движении, способны приносить доход, введенные своими владельцами в воспроизводственный процесс как факторы производства и инвестиционные ресурсы, функционирование которых в экономической системе имеет пространственные, временные и стоимостные характеристики, связано с факторами риска и ликвидности и является объектом общественных отношений и управления. Исходя из этого, капитал предприятия в его физической, финансовой и интеллектуальной формах целесообразно выделить как отдельный объект управления.
The evolution of approaches to the management of the entity and its capital. Based on the analysis of the evolution of management theories were allocated conceptual, behavioral, situational and systemic approaches to management. Proved that capital is one of the main factors of development and the entity that requires increased attention on the part of modern economic science. Generalization of the essential characteristics of capital and provisions allowing management to conclude that most considered only certain aspects of the capital. The scientific analysis of the essence of capital. Given the current economic conditions a given definition of capital as economic benefits in the financial, physical and intellectual forms that are in constant interdependent movement, able to generate income, put their owners in the reproductive process as inputs and investment funds, whose operation in the economic system a spatial, time and cost characteristics associated with risk factors and liquidity are the subject of public relations and management. Accordingly, the capital of the entity in its physical, financial and intellectual forms advisable to provide a separate facility management
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16310
Appears in Collections:Статті (ФН)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Азізова К.М._Фінанси_стаття 1.pdf329.91 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback