DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет фінансовий >
Кафедра фінансів >
Наукові роботи студентів, магістрів >
Дипломні роботи (бакалавр) - 2017 р. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17179

Title: Оптимізація фінансової стійкості банку
Authors: Богославська Є. О.
Keywords: стійкість
фінансова стійкість банку
аналіз фінансової стійкості
фінансовий аналіз
ділова активність
прибутковість
власний капітал
устойчивость
финансовая устойчивость банка
анализ финансовой устойчивости
финансовый анализ
деловая активность
доходность
собственный капитал
stability
financial stability of the Bank
financial stability analysis
financial analysis
business activity
profitability and own capital
Issue Date: 2017
Citation: Богославська Є. О. Оптимізація фінансової стійкості банку: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: спец. 6.030508 «Фінанси і кредит» / Є. О. Богославська. - Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017.
Abstract: Об’єкт дослідження – фінансова стійкість банку. Предмет дослідження - сукупність теоретично-методологічних та прикладних засад оптимізації фінансової стійкості банку. Мета роботи - є дослідження теоретичних підходів, аналізу фінансової стійкості банку та шляхів її оптимізації. Розглянуто теоретичні засади оптимізації та аналізу фінансової стійкості банку : визначені сутність, поняття та види фінансової стійкості; розглянуті методичні підходи до аналізу фінансової стійкості банку. Здійснений аналіз діяльності ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» : було подано в роботі загальну характеристику ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»; проаналізована фінансова стійкість ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК». Надані рекомендації щодо оптимізації фінансової стійкості ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК».: удосконалено аналіз фінансової стійкості за допомогою таксономічного методу; удосконалено аналіз фінансової стійкості за допомогою факторного аналізу прибутковості банку.
Объект исследования - финансовая устойчивость банка. Предмет исследования - совокупность теоретико-методологических и прикладных основ оптимизации финансовой устойчивости банка. Цель работы - является исследование теоретических подходов, анализа финансовой устойчивости банка и путей ее оптимизации. Рассмотрены теоретические основы оптимизации и анализа финансовой устойчивости банка: определены сущность, понятие и виды финансовой устойчивости; рассмотрены методические подходы к анализу финансовой устойчивости банка. Проведенный анализ деятельности ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК»: было подано в работе общая характеристика ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК»; проанализирована финансовая устойчивость ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК». Даны рекомендации по оптимизации финансовой устойчивости ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК» .: усовершенствована анализ финансовой устойчивости с помощью таксономического метода; усовершенствована анализ финансовой устойчивости с помощью факторного анализа прибыльности банка.
The object of study - the financial stability of the bank. Purpose of the study - a set of theoretical and methodological principles and applications of optimization of financial stability of the bank. The aim of this study is theoretical approaches, analysis of financial stability of the bank and the ways of its optimization. The theoretical foundations of optimization and analysis of financial stability of the bank: the essence, concepts and types of financial stability; Methodical approaches to the analysis of financial stability of the bank. The analysis of "Pravex-Bank", was filed in the general description of "Pravex-Bank"; analyzed the financial stability of "Pravex-Bank". Recommendations for optimizing the financial stability of "Pravex-Bank" .: improved financial stability analysis using taxonomic method; improved financial stability analysis using factor analysis profitability.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17179
Appears in Collections:Дипломні роботи (бакалавр) - 2017 р.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Р_Богославська_ФФ-4-2.pdf224.12 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback