DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет підготовки іноземних громадян >
Кафедра політичної економії >
Статті (ПЕ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17366

Title: Аналіз етапів вироблення державної політики в сфері соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання
Other Titles: Анализ этапов формирования государственной политики в сфере социально-экономического партнерства органов власти и субъектов хозяйствования
Analysis of the stages of state policy formation in the sphere of social and economic partnership of authorities and subjects of the economy
Authors: Касьмін Д. С.
Мордовець А. В.
Касьмин Д. С.
Мордовец А. В.
Kasmin D. S.
Mordovets A. V.
Keywords: державна політика
соціально-економічне партнерство
партнерські відносини
сфери національної економіки
потенціал розвитку
государственная политика
социально-экономическое партнерство
партнерские отношения
сферы национальной экономики
потенциал развития
government policy
socio-economic partnership
partnerships
spheres of national economy
development potential
Issue Date: 2017
Publisher: Касьмін Д. С. Аналіз етапів вироблення державної політики в сфері соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання / Д. С. Касьмін, А. В. Мордовець // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 червня 2017 р. : тези доп. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 80 – 83.
Abstract: Для поглибленого наукового обґрунтування державної політики (як напряму дій чи без дій державних інституцій щодо певної суспільної проблеми або їх сукупності) важливим є її науково-обґрунтований вибір. В статті проаналізовано етапи вироблення державної політики, як одного із видів державно-управлінської діяльності, в сфері соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання з метою розвитку потенціалу пріоритетних сфер національної економіки. На основі проведеного інституціонального аналізу реалізації партнерських відносин виявлено протиріччя в процесі реалізації партнерських відносин, які в подальшому враховані в процесі вироблення державної політики. Узагальнено підходи до визначення сутності поняття «державна політика». В процесі аналізу вироблення державної політики виділено такі етапи, як ініціювання політики (полягає в визначенні та аналізі суспільних проблем, формулювання цілей та пріоритетів державної політики); формування політики (розробка державної політики та узгодження інтересів, цілей та засобів їх досягнення); ухвалення політики (легітимізація та фінансування державної політики, тобто закріплення розробленої політики в низці рішень та програм); реалізація політики (здійснення та моніторинг політики); оцінка політики (перевірка її ефективності та якості) та відповідно до визначених стадій проаналізовано процес формування державної політики в сфері соціально-економічного партнерства органів влади та суб’єктів господарювання. Визначено, що ефективність державної політики в сфері партнерських відносин залежить від визначення пріоритетних сфер розвитку (з урахуванням їх ресурсних обмежень та інтересів учасників партнерських відносин) в процесі ініціювання та вироблення державної політики. Визначено характерні особливості партнерських відносин, які враховуються в процесі вироблення державної політики.
Для углубленного научного обоснования государственной политики (как напрямую действий или бездействий государственных институтов по общественной проблемы или их совокупности) важно ее научно обоснованный выбор. В статье проанализированы этапы выработки государственной политики, как одного из видов государственно-управленческой деятельности, в сфере социально-экономического партнерства органов власти и субъектов хозяйствования с целью развития потенциала приоритетных сфер национальной экономики. На основе проведенного институционального анализа реализации партнерских отношений выявлено противоречие в процессе реализации партнерских отношений, которые в дальнейшем учтены в процессе разработки государственной политики. Обобщены подходы к определению сущности понятия «государственная политика». В процессе анализа выработке государственной политики выделены следующие этапы, как инициирование политики (состоит в определении и анализе общественных проблем, формулирование целей и приоритетов государственной политики); формирования политики (разработка государственной политики и согласования интересов, целей и средств их достижения); принятия политики (легитимизация и финансирования государственной политики, то есть закрепление разработанной политики в ряде решений и программ); реализация политики (осуществление и мониторинг политики); оценка политики (проверка ее эффективности и качества) и в соответствии с определенными стадий проанализирован процесс формирования государственной политики в сфере социально-экономического партнерства органов власти и субъектов хозяйствования. Определено, что эффективность государственной политики в сфере партнерских отношений зависит от определения приоритетных сфер развития (с учетом их ресурсных ограничений и интересов участников партнерских отношений) в процессе инициирования и выработки государственной политики. Определены характерные особенности партнерских отношений, которые учитываются в процессе выработки государственной политики.
For in-depth scientific study of public policy (both direct actions or no actions of state institutions on specific social problem or population) it is important to research and informed choice. The article analyzes the steps policy making as one of the types of public-management activities in the field of socio-economic partnership and government entities to develop potential priority areas of the national economy. Based on the analysis of the implementation of institutional partnerships found contradictions in the implementation of partnerships that are further addressed in the policy making process. Generalized approaches to defining the essence of the concept of "public policy". During the analysis of policy making highlighted such steps as initiating policy (is identifying and analyzing social problems, formulating objectives and policy priorities); policy (development of public policy and coordination of interests, goals and means to achieve them); approval policy (financing and legitimization of public policy, that consolidation policy developed in a number of decisions and programs); implementation of policy (implementation and monitoring of policies); evaluation of policy (check its efficiency and quality) and in accordance with certain stages The process of formation of state policy in the field of socio-economic partnership and government entities. Determined that the effectiveness of public policy partnerships depends on the definition of priority areas (given their resource constraints and interests of the partnership) in the initiation and development of public policy. Characteristic features of partnerships to consider in the process of policy making.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17366
Appears in Collections:Статті (ПЕ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
4 Касьмін, Мордовець_тези_2017.pdf234.51 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback