DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет підготовки іноземних громадян >
Кафедра політичної економії >
Статті (ПЕ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17367

Title: Шляхи підвищення ефективності діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів за рахунок мотивації їх праці
Other Titles: Пути повышения эффективности деятельности научно-педагогических работников высших учебных заведений за счет мотивации их труда
The ways of increasing the efficiency of scientific and educational workers of higher education institutions through their work motivation
Authors: Мордовець А. В.
Мордовец А. В.
Mordovets A. V.
Keywords: мотивація
стимулювання
ефективність
ВНЗ
науково-педагогічні працівники
мотивация
стимулирование
эффективность
ВУЗ
научно-педагогические работники
motivation
incentives
efficiency
universities
research and teaching staff
Issue Date: 2017
Publisher: ХНАДУ
Citation: Мордовець А. В. Шляхи підвищення ефективності діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів за рахунок мотивації їх праці / А. В. Мордовець// Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України : зб. матеріалів міжнар. наук.-метод. конф., 2 черв. 2017 р. – Х. : ХНАДУ, 2017. – С. 112 – 113.
Abstract: В системі вищої освіти людські ресурси є ключовим фактором який обумовлює ефективність роботи вищого навчального закладу в цілому, тому питання підвищення результативності їх роботи є центральним питанням в процесі управління вищого навчального закладу. Актуальність запропонованого дослідження посилюється необхідністю формування ефективної системи мотивації праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з метою підвищення результативності їх роботи, так як ефективність управління навчальними закладами неможливе без розуміння мотивів і потреб його працівників, а також ефективного використання стимулів до праці. В роботі узагальнені шляхи підвищення ефективності роботи науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу за рахунок методик стимулювання праці науково-педагогічних працівників та розроблено рекомендації для ВНЗ, спрямованих на оптимізацію та раціоналізацію процесів мотивації науково-педагогічних працівників.
В системе высшего образования человеческие ресурсы являются ключевым фактором который обусловливает эффективность работы высшего учебного заведения в целом, поэтому вопрос повышения результативности их работы является центральным вопросом в процессе управления высшего учебного заведения. Актуальность предлагаемого исследования усиливается необходимостью формирования эффективной системы мотивации труда научно-педагогических работников высших учебных заведений с целью повышения результативности их работы, так как эффективность управления учебными заведениями невозможно без понимания мотивов и потребностей его работников, а также эффективного использования стимулов к труду. В работе обобщены пути повышения эффективности работы научно-педагогических работников высшего учебного заведения за счет методик стимулирования труда научно-педагогических работников и разработаны рекомендации для вузов, направленных на оптимизацию и рационализацию процессов мотивации научно-педагогических работников.
In higher education, human resources is the key factor that determines the effectiveness of the institution of higher education in general, so the issue of increasing the effectiveness of their work is a central issue in the management of higher education. The relevance of the proposed research reinforced the need to establish an effective system motivation of teaching staff of higher education institutions to improve the efficiency of their work, as well as the effectiveness of management schools is impossible without understanding the motivations and needs of its employees and the effective use of incentives to work. The paper summarizes ways to improve the efficiency of teaching staff of higher educational institution by stimulating working methods of teaching staff and recommendations for universities aimed at optimizing and streamlining processes motivation of teaching staff.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17367
Appears in Collections:Статті (ПЕ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
5 Мордовець_тези_2017.pdf190.03 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback