DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет міжнародних економічних відносин >
Кафедра іноземних мов та перекладу >
Статті (ІП) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17672

Title: Застосування засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування міжкультурної компетентності студентів економічних спеціальностей
Other Titles: Использование средств современных информационно-коммуникационных технологий в процессе формирования межкультурной компетентности студентов экономических специальностей
Use of modern information and communication technologies in the process of formation of intercultural competence of students of economic specialties
Authors: Хоменко В. В.
Khomenko V. V.
Keywords: компетенція
компетентність
майбутні економісти
економічні спеціальності
інформаційно-комунікаційні технології
вища школа
компетенция
компетентность
будущие экономисты
экономические специальности
информационно-коммуникационные технологии
высшая школа
competence
future economists
economic specialties
information and communication technologies
higher school
Issue Date: 2017
Citation: Хоменко В. В. Застосування засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування міжкультурної компетентності студентів економічних спеціальностей / В. В. Хоменко // Наукові праці вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» : Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – Покровськ, 2017. – Вип. 1 (20). – С.105–112.
Abstract: Проблема формування іншомовної професійної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей є актуальною та затребуваною. Відбувається помітна переорієнтація оцінки освітнього результату з понять «знання», «уміння», «навички» на поняття «компетенція», «компетентність» майбутніх спеціалістів. Найважливішим для економіста є володіння не лише способами швидкого пошуку інформації, але й аналітичні навички, тобто володіння методами аналізу інформації, сучасними методиками прогнозування результатів діяльності. Для формування таких навичок призначені різноманітні прикладні програмні засоби. Необхідно виробити єдину стратегію використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійно орієнтованої іншомовної підготовки у вищій професійній школі.
Проблема формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов экономических специальностей актуальна и востребована. Происходит заметная переориентация оценки образовательного результата с понятий «знание», «умение», «навыки» на понятие «компетенция», «компетентность» будущих специалистов. Важнейшим для экономиста является владение не только способами быстрого поиска информации, но и аналитические навыки, то есть владение методами анализа информации, современными методиками прогнозирования результатов деятельности. Для формирования таких навыков используются различные прикладные программные средства. Необходимо выработать единую стратегию использования информационно-коммуникационных технологий в системе профессионально ориентированной иноязычной подготовки в высшей профессиональной школе.
The development of modern information society highlights the need for mastering key competences in the personal, public and professional spheres. Shaping of professional foreign language communicative competence of students of economic specialties is relevant and popular. Competence approach is an attempt to bring education in line with labor market needs. With this approach the idea of linking open orders for the content of education of the labor market and potential employers. In this regard, there is a noticeable shift of educational assessment results with the concepts of "knowledge", "skills", "skills" to the notion of "competence", "competence" of future specialists, and thus recorded competence approach in education. Professional foreign language information and communication competence is formed in the context of mixed and integrative studies. Software training should economist organically combined with foreign language training programs. The most important value for the economist is the possession not only means fast search information and analytical skills those ownership information analysis methods, modern methods of forecasting performance. To form a variety of skills designed application software. It is necessary to develop a unified strategy for information and communication technologies in the system of professionally oriented foreign language training in higher vocational school that provides systematization software professionally oriented foreign language training in higher education in economics, development of methodological support in the context of mixed and integrative training, methodical comp 'Books for teachers. In terms of blended learning concept of open education cannot be reduced to the computerization and introduction of information and communication technologies. Open education is the new methods and techniques of learning, teaching, training and organization of educational process and new approaches to education, based on the productive and creative use of new technologies. This is not in itself new technologies and innovative use their creativity in education.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17672
Appears in Collections:Статті (ІП)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Хоменко В.В._стаття.pdf288.88 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback