DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет міжнародних економічних відносин >
Кафедра іноземних мов та перекладу >
Монографії (ІП) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17681

Title: Модернізація комунікативної підготовки студентів в університеті
Other Titles: Модернизация коммуникативной подготовки студентов в университете
Modernization of students’ communicative preparation at the university
Authors: Колбіна Т. В.
Андріяко Т. Ю.
Борова Т. А.
Дмитренко Т. О.
Гуріч В. О.
Кабусь Н. Д.
Копилова С. В.
Лаврик Т. В.
Нагаєв В. М.
Яресько К. В.
Колбина Т. В.
Kolbina T. V.
Keywords: комунікація
комунікативна діяльність
комунікативна поведінка
коммуникация
коммуникативная деятельность
коммуникативное поведение
communication
communicative activity
communicative behavior
Issue Date: 2017
Citation: Колбіна Т. В. Модернізація комунікативної підготовки студентів в університеті / Т. Ю. Андріяко, Т. А. Борова, Т. О. Дмитренко та ін. // Напрями модернізації соціально-педагогічної системи підготовки фахівців в університеті : монографія / за ред. Т. О. Дмитренко, Т. В. Колбіної. – Херсон: вид-во ПП Вишемірський В. С. – 2017. – С. 16-59.
Abstract: Досліджено сутність комунікації як універсальної форми соціальної взаємодії людей. Аналіз теоретичних питань стосовно поняття комунікації дозволив визначити її як особливий вид діяльності, в процесі якої відбувається формування особистості (її когнітивної, емоційно-ціннісної і комунікативно-поведінкової сфери). З'ясовано, що комунікативна діяльність суттєво впливає на інші види людської діяльності (пізнавальну, перетворювальну, ціннісно-орієнтовну). Сутність комунікації як конструктивної форми взаємодії людей складають суб’єкт-суб’єктні відносини між ними. Структура будь-якого комунікативного акту відображає перцептивний, комунікативний, інтерактивний аспекти; на особистісному рівні здійснюється взаємний вплив людей в результаті обміну інформацією, культурними цінностями, емоціями, моделями комунікативної поведінки.
Исследована сущность коммуникации как универсальной формы социального взаимодействия людей. Анализ теоретических вопросов относительно понятия коммуникации позволил определить ее как особый вид деятельности, в процессе которой происходит формирование личности (ее когнитивной, эмоционально-ценностной и коммуникативно-поведенческой сферы). Выявлено, что коммуникативная деятельность существенно влияет на другие виды человеческой деятельности (познавательную, преобразовательную, ценностно-ориентированную). Сущность коммуникации как конструктивной формы взаимодействия людей составляют субъект-субъектные отношения между ними. Структура любого коммуникативного акта отражает перцептивный, коммуникативный, интерактивный аспекты; на личностном уровне осуществляется взаимное влияние людей в результате обмена информацией, культурными ценностями, эмоциями, моделями коммуникативного поведения.
The essence of communication as a universal form of social interaction of people is investigated. The analysis of theoretical questions regarding the concept of communication made it possible to define it as a special kind of activity in the process of the individual formation (his cognitive, emotional-value and communicative-behavioral sphere). It is revealed that communicative activity significantly affects other types of human activity (cognitive, transformative, and value-oriented). The essence of communication as a constructive form of human interaction is the subject-subject relationship between them. The structure of any communicative act reflects the perceptive, communicative, interactive aspects; at the personal level the mutual influence of people is done as a result of exchange of information, cultural values, emotions, models of communicative behavior.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17681
Appears in Collections:Монографії (ІП)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Колбіна Т. В. 4.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback