DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет міжнародних економічних відносин >
Кафедра міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності >
Статті (МЕ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17990

Title: Аналіз методів оцінювання ризиків у зовнішньоекономічній діяльності
Other Titles: Анализ методов оценивания рисков во внешнеэкономической деятельности
Analysis of risk assessment methods in foreign economic activity
Authors: Котиш О. М.
Мілько І. В.
Котыш Е. Н.
Милько И. В.
Kotysh O. M.
Milko I. V.
Keywords: ризик
зовнішньоекономічна діяльність
оцінка
оцінювання
статистичний метод
експертний метод
риск
внешнеэкономическая деятельность
оценка
оценивание
статистический метод
экспертный метод
risk
foreign economic activity
estimate
estimation
statistical method
expert method
Issue Date: 2017
Citation: Котиш О. М. Аналіз методів оцінювання ризиків у зовнішньоекономічній діяльності / О. М. Котиш, І. В. Мілько // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 вер. 2017 р. : тези допов. – Одеса, Атлант, 2017. – 324 с. (32-34 с.)
Abstract: Сучасному етапу розвитку національної економіки характерні динамічність і суперечливість ринкових перетворень, що викликає певні труднощі, пов'язані із здійсненням господарської діяльності підприємства. Слід враховувати, що ці труднощі або ризики посилюються в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, перш за все, невизначеністю і мінливістю зовнішнього середовища. Ці причини і послужили вибором теми наукового дослідження. У роботі було проведено теоретичний аналіз методів оцінювання ризиків у ЗЕД, що дозволило встановити, ефективним варіантом оцінки ризиків у ЗЕД можна вважати комбінацію статистичного та експертного методів оцінювання.
Современному этапу развития национальной экономики характерны динамичность и противоречивость рыночных преобразований, что вызывает определенные трудности, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности предприятия. Следует учитывать, что эти трудности или риски усиливаются в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), прежде всего, неопределенностью и изменчивостью внешней среды. Эти причины и послужили выбором темы научного исследования. В работе был проведен теоретический анализ методов оценивания рисков во ВЭД, в результате чего было установлено, что эффективным вариантом оценивания рисков во ВЭД является комбинация статистического и экспертного методов.
The modern stage in the development of the national economy is characterized by the dynamism and inconsistency of market transformations, which causes certain difficulties connected with the implementation of the economic activities of the enterprise. It should be borne in mind that these difficulties or risks are amplified in the process of foreign economic activity (hereinafter referred to as "foreign economic activity"), above all, by the uncertainty and variability of the external environment. These reasons also served as a choice of the topic of scientific research. The work carried out a theoretical analysis of risk assessment methods in foreign trade activities, as a result of which it was established that an effective variant of risk assessment in foreign economic activity is a combination of statistical and expert methods.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17990
Appears in Collections:Статті (МЕ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Тезіси_Котиш_Мілько.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback