DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет фінансовий >
Кафедра фінансів >
Статті (ФН) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18432

Title: ОЦІНКА РІВНЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Other Titles: ОЦЕНКА УРОВНЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
ASSESSING THE LEVEL OF THE AGRIBUSINESS SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ECONOMY OF UKRAINE
Authors: Берест М. М.
Дудка М. О.
Берест М. Н.
Дудка М. А.
Berest M.
Dudka M.
Keywords: агропромисловий сектор
стійкий розвиток
складові стійкого розвитку
інтегральний показник рівня розвитку
таксономічний аналіз
агропромышленный сектор
устойчивое развитие
составляющие устойчивого развития
интегральный показатель уровня развития
таксономический анализ
agribusiness
sustainable development
components of sustainable development
ntegral indicator of the level of developmen
taxonomic analysis
Issue Date: 2017
Citation: Берест М. М. Оцінка рівня стійкого розвитку агропромислового сектору економіки України / М.М. Берест, М. О. Дудка // Економіка розвитку. - 2017. - №4. - С.26-43
Abstract: Агропромисловий сектор економіки є однією з найважливіших ланок економічної системи України, а підтримка його стійкого розвитку надає можливість забезпечити населення продовольчими товарами, промисловість – сировиною, зовнішню торгівлю – експортними товарами, а державу – зростанням валютних доходів. У зв'язку із цим, доцільним є оцінювання рівня стійкого розвитку АПК економіки України. Сформовано підхід до оцінювання рівня стійкого розвитку АПК як складової економіки України на основі застосування методу таксономічного аналізу. Досліджено актуальні проблеми оцінювання рівня стійкого розвитку агропромислового сектору економіки України. Обґрунтовано та охарактеризовано основні складові, що пропонують використовувати для оцінювання рівня стійкого розвитку АПК. Сформовано перелік індикаторів оцінки рівня стійкого розвитку в аспекті виділених складових. Побудовано систему інтегральних показників рівня стійкого розвитку за допомогою методу таксономічного аналізу. Здійснено оцінювання та охарактеризовано рівень стійкого розвитку агропромислового сектору економіки. Виявлено, що за останні роки спостерігають, переважно, висхідний рівень стійкого розвитку АПК. Окремої уваги заслуговує екологічна складова стійкого розвитку агропромислового сектору, що формує потребу у здійсненні підприємствами галузі відповідних заходів щодо підвищення її рівня та підкреслює необхідність у розробленні механізмів адаптації до несприятливих умов функціонування та зменшення негативного впливу від господарської діяльності суб'єктів АПК на навколишнє середовище. У зв'язку із цим, у ході подальших досліджень у цьому напрямі доцільно виділити розроблення стратегій формування фінансового забезпечення стійкого розвитку АПК та виявлення факторів зовнішнього середовища, які впливають на рівень стійкого роз витку агропромислового сектору.
Агропромышленный сектор экономики является одним из важнейших звеньев экономической системы Украины, а поддержка его устойчивого развития предоставляет возможность обеспечить население продовольственными товарами, промышленность – сырьем, внешнюю торговлю – экспортными товарами, а государство – ростом валютных доходов. В этой связи целесообразным представляется проведение оценки уровня устойчивого развития АПК экономики Украины. Сформирован подход к оценке уровня устойчивого развития АПК как составляющей экономики Украины на основе применения метода таксономического анализа. Исследованы актуальные проблемы оценки уровня устойчивого развития агропромышленного сектора экономики Украины. Обоснованы и охарактеризованы основные составляющие, которые предлагается использовать для оценки уровня устойчивого развития АПК. Сформирован перечень индикаторов уровня устойчивого развития в разрезе выделенных составляющих. Построена система интегральных показателей оценки уровня устойчивого развития с помощью метода таксономического анализа. Проведена оценка и охарактеризован уровень устойчивого развития агропромышленного сектора экономики. Выявлено, что за последние годы наблюдается преимущественно восходящий уровень устойчивого развития АПК. Отдельного внимания заслуживает экологическая составляющая устойчивого развития агропромышленного сектора, что обуславливает потребность в проведении предприятиями отрасли соответствующих мер по повышению ее уровня и подчеркивает необходимость разработки механизмов адаптации к неблагоприятным условиям функционирования и уменьшения негативного влияния хозяйственной деятельности субъектов АПК на окружающую среду. В данной связи в ходе дальнейших исследований в этом направлении целесообразно выделить разработку стратегий формирования финансового обеспечения устойчивого развития АПК и выявление факторов внешней среды, которые влияют на уровень устойчивого развития агропромышленного сектора.
Agribusiness is one of the most important links in Ukraine's economic system, and support for its sustainable development gives an opportunity to provide the population with food products, industry – with raw materials, foreign trade – with export goods, and the state – with the growth of foreign exchange earnings. In this regard, it is advisable to assess the level of sustainable development of the agribusiness of Ukraine's economy. An approach to the assessment of the agribusiness sustainable development as a component of the Ukrainian economy has been formed based on the application of the method of taxonomic analysis. The actual problems of assessing the level of sustainable development of the agribusiness of the Ukrainian economy have been studied. The main components that have been used to assess the level of sustainable development of the agribusiness have been substantiated and characterized. A list of indices for assessing the level of sustainable development in the context of the selected components has been made. A system of integrated indices for assessing the level of sustainable development has been constructed using the method of taxonomic analysis. The level of sustainable development of the agribusiness of the economy has been assessed and characterized. The study has revealed that in recent years there has been a predominantly upward level of sustainable development of the agribusiness. The ecological component of the agribusiness sustainable development deserves special attention, which creates the need for the industry companies to take appropriate measures to improve its level of sustainable development and stresses the need to develop mechanisms for adaption to unfavorable operating conditions and reducing the negative impact of economic activities of agribusiness companies on the environment. In this connection, in the course of further research in this direction, it is expedient to highlight the development of strategies for the formation of financial support for sustainable development of the agribusiness and the identification of environmental factors that affect the level of sustainable development of the agribusiness.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18432
Appears in Collections:Статті (ФН)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1 рубрика_5-48.docx1.18 MBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback