DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Автореферати >
2013 рік >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7297

Title: УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Other Titles: Управление экономической безопасностью предприятия
Enterprise Economic Security Management
Authors: ЯРОШЕНКО, ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ
Ярошенко А. Ф.
YAROSHENKO O. F.
Keywords: економічна безпека підприємства
конфігурація
аналіз
оцінка
моніторинг
узгодженість інтересів
фінансово-економічна стійкість
ефективна функціональність
організаційна адаптивність
стратегічна компетентність
экономическая безопасность предприятия
конфигурация
анализ
оценка
мониторинг
согласование интересов
финансово-экономическая устойчивость
эффективная функциональность
организационная адаптивность
стратегическая компетентность
enterprise economic security
configuration
analysis
evaluation
monitoring
concurrency of interests
financial and economic stability
effective reliability and performance
organizational adaptability
strategic competence
Issue Date: 2013
Publisher: ХНЕУ
Citation: Ярошенко О. Ф. Управління економічною безпекою підприємства [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / О. Ф. Ярошенко ; Харківський національний економічний університет. – Х., 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17. Загол. з титул. екрану
Abstract: У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні положення та розроблено практичні пропозиції щодо управління економічною безпекою підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств). Уточнено поняття «економічна безпека підприємства» за рахунок визначення її сутності в аспекті управління процесами функціонування та розвитку підприємства та змісту, що включає такі поняття як «протиріччя», «стан», «зміна», «загроза». Розроблено методичне забезпечення аналізу економічної безпеки підприємства, що включає етапи та послідовність процедур формування комплексу показників та визначення їх порогових значень за складовими економічної безпеки підприємства, вибір методу розрахунку узагальнюючих показників, інтерпретацію результатів та їх використання в системі управління підприємством. Запропоновано методичний підхід до управління економічною безпекою, який завдяки виділенню типових протиріч, що виникають в діяльності підприємства, та сформованій конфігурації економічної безпеки підприємства – «інтереси», «фінансово-економічна стійкість», «ефективна функціональність» «організаційна адаптивність», «стратегічна компетентність», дозволяє визначити та обґрунтувати напрями удосконалення інструментарію управління нею. Представлено методичний підхід до оцінки економічної безпеки процесів розвитку підприємства, що полягає в обґрунтуванні та оцінюванні за показниками-індексами для визначення об’єктів загроз. Удосконалено інструментарій управління економічною безпекою підприємства, який відповідає цілям та стану захищеності через: створення системи узгодження інтересів підприємства; діагностику фінансово-економічної стійкості підприємства; розробку профілю захисту реалізації стратегічних планів розвитку; розробку процедур технологічного контролю та моніторингу підприємства; формування політики інформаційної та кадрової безпеки підприємства.
В диссертации рассмотрены теоретические положения и разработаны практические рекомендации по управлению экономической безопасностью предприятия. Сформирован понятийный аппарат и уточнено понятие «экономическая безопасность предприятия» на основе определения ее сущности в аспекте управления процессами функционирования и развития предприятия и содержания через определение взаимосвязи и соотносительности таких понятий как «противоречия», «состояние», «изменение», «угроза». Представленная многоаспектность понятия «управление экономической безопасностью» обусловила вывод, что методологической базой управления экономической безопасностью предприятия выступают ресурсный, институциональный, поведенческий, системный подходы, а также принципы стратегического управления предприятием. Обосновано, что с позиций основных положений данных теоретических подходов, методическое обеспечение управления и оценки экономической безопасности предприятия должно отвечать ее конфигурации – «интересы», «финансово-экономическая устойчивость», «организационная адаптивность», «эффективная функциональность», «стратегическая компетентность». Представленное обоснование является основной идеей разработанного методического подхода к формированию инструментария управления экономической безопасностью предприятия, направления которого отвечают стратегическим целям предприятия и конфигурации экономической безопасности предприятия. Особенностью предложенного инструментария управления экономической безопасностью предприятия является его направленность на обеспечение состояния защищенности через: создание системы согласования интересов предприятия; диагностику финансово-экономической устойчивости предприятия; разработку профиля защиты реализации с стратегических планов; разработки процедур технологического контроля и мониторинга предприятия, формирования политики информационной и кадровой безопасности предприятия. Разработано методическое обеспечение анализа экономической безопасности предприятия, которое включает этапы и последовательность процедур формирования комплекса показателей и определения их пороговых значений по составляющим экономической безопасности предприятия, выбор методов расчета обобщающих показателей, интерпретацию результатов и их использования в системе управления предприятием. Обоснованием пороговых значений показателей явились результаты статистического обследования машиностроительных предприятий Харьковского региона и нормативные значения показателей общепринятых методик оценки финансово-экономической устойчивости предприятия и методики расчета уровня экономической безопасности Украины. Методический поход к оценке экономической безопасности процессов развития предприятия заключается в обосновании и оценивании по показателям-индексам для определения объектов угроз – конфликтности интересов, потери финансово-экономической устойчивости, недостаточной адаптивности организационной структуры, кризисному состоянию функциональных сфер деятельности, отсутствию или недостаточной стратегической компетентности. Оценивание экономической безопасности процессов развития ПАТ «ХАРП» и ПАТ «Турбоатом» позволило определить наиболее приоритетные мероприятия по предупреждению угроз.
In the thesis theoretical principles and practical propositions on enterprise economic security management are considered (on the example of machine-building enterprises). The concept of «enterprise economic security» is specified on the basis of defining its essence in terms of management of processes of enterprise activity and development and the content which includes the concepts of «contradiction», «state», «change», «risk». Methodical support of enterprise economic security analysis that includes the stages and sequence of procedures of suite of metrics forming and defining its triggering value according to the components of enterprise economic security elements, the choice of the method of calculation of resumptive indicators, interpretation of results and its usage in the system of enterprise management, is developed. Methodical approach to forming of management tools of enterprise security which is considered as a definite plurality of the ways of activity, corresponds to purposes and appointed configuration of enterprise economic security - «interests», «financial and economic stability», «effective reliability and performance», «organizational adaptability », «strategic competence» is suggested. Methodical approach to evaluation of economic security of enterprise development processes that consists of proving and evaluation according to index criteria for defining the objects of risks is presented.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7297
Appears in Collections:2013 рік

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ярошенко О.Ф. Управління економічною безпекою підприємства.pdf659.77 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback