Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10711
Назва: Формування групи показників для діагностики системи маркетингу підприємства
Інші назви: Формирование группы показателей для диагностики системы маркетинга предприятия
Grouping of indicators for diagnostics marketing system enterprise
Автори: Коюда В. О.
Мазко Т. І.
Коюда В. А.
Мазко Т. И.
Koiuda V.
Mazko T.
Теми: діагностика
система маркетингу підприємства
об’єкти діагностики
група показників
методичний підхід
диагностика
система маркетинга предприятия
объекты диагностики
группа показателей
методический подход
diagnostics
the marketing system enterprise
diagnostic objects
group of indicators
methodical approach
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Коюда В. О. Формування групи показників для діагностики системи маркетингу підприємства / В.О. Коюда, Т.І. Мазко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2014. – Вип. 1 (10), Т. 2. – С. 185-192
Короткий огляд (реферат): Розглянуті види діагностики та умови їх використання в залежності від мети, спрямованості, отриманих результатів і особливостей та специфічності об’єкту діагностики – системи маркетингу як підсистеми маркетингової діяльності підприємства. Запропоновані конкретні види діагностування системи маркетингу підприємства (СМП) за наступними ознаками: функціональна (за напрямом); аналіз – оцінка – прогнозування (як процес) на основі експрес-діагностики, фундаментальної та комплексної діагностики (за цілями). Виокремленні ключові моменти діагностики СМП як процесу здійснення на основі складових СМП (об’єкт, суб’єкт, механізм) за рекомендованими об’єктами діагностики (ОД): продукт, ціна, збут, просування як комплекс маркетингу та запропонована в якості п’ятого ОД організаційна структура маркетингу. Це обумовлює необхідність використання відповідного інструментарію (арсенал прийомів, способів методів та інш. для обробки і проведення необхідних розрахунків) за відповідною послідовністю як складових методичного підходу діагностики СМП та використання її результатів для удосконалення функціонування системи маркетингу й розвитку на перспективу. Практична реалізація діагностування СМП пов’язана з наявністю бази даних, яка необхідна для аналізу – оцінки – прогнозування СМП в рамках маркетингової діяльності, а тому детально обґрунтований підхід до формування групи показників за об’єктами діагностики системи маркетингу підприємства. Згідно вимог до СМП як підсистеми маркетингової діяльності, до показників з урахуванням умов і принципів було проведено відбір показників за ОД та рекомендовані до проведення аналізу – оцінки – прогнозування СМП як основи для формулювання висновку, рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення функціонування СМП та розробки й прийняття маркетингових управлінських рішень. Було виокремлено 25 показників за п’ятьма групами за ОД, які вміщують кількісні та якісні показники і у повній мірі відповідають сучасним вимогам формування бази даних (комплексність, змістовність універсальність, динамічність, економічність, відкритість, гнучкість, доступність, інформованість) для проведення розрахунків, систематизації, узагальнення і т.п та використання їх результатів у процесі діагностики СМП у рамках маркетингової діяльності підприємства
Рассмотренные виды диагностики и условия их использования в зависимости от цели, направленности, полученных результатов, особенностей и специфичности объекта диагностики – системы маркетинга как подсистемы маркетинговой деятельности предприятия. Предложены конкретные виды диагностирования системы маркетинга предприятия (СМП) по следующим признакам: функциональная (по направлению); анализ – оценка – прогнозирование (как процесс); на основе экспресс-диагностики, фундаментальной и комплексной диагностики (по целям). Выделены ключевые моменты диагностики СМП как процесса осуществления на основе составляющих СМП (объект, субъект, механизм) по рекомендованным объектам диагностики (ОД): продукт, цена, сбыт, продвижение как комплекс маркетинга и предложена в качестве пятого ОД организационная структура маркетинга. Это обуславливает необходимость использования соответствующего инструментария (арсенал приемов, способов методов и др. для обработки и проведения необходимых расчетов) в соответствующей последовательности как составляющих методического подхода диагностики СМП и использования ее результатов для совершенствования функционирования системы маркетинга и развития на перспективу. Практическая реализация диагностирования СМП связана с наличием базы данных, которая необходима для анализа – оценки – прогнозирования СМП в рамках маркетинговой деятельности, а потому подробно обоснованный подход к формированию группы показателей по объектам диагностики системы маркетинга предприятия. Согласно требованиям к СМП как подсистемы маркетинговой деятельности, к показателям с учетом условий и принципов был проведен отбор показателей по ОД и рекомендованы к проведению анализа – оценки – прогнозирования СМП как основы для формирования вывода, рекомендаций и предложений по совершенствованию функционирования СМП и разработки и принятия маркетинговых управленческих решений. Было выделено 25 показателей по пяти группам по ОД, которые содержат количественные и качественные показатели и в полной мере соответствуют современным требованиям формирования базы данных (комплексность, содержательность универсальность, динамичность, экономичность, открытость, гибкость, доступность, информированность) для проведения расчетов, систематизации, обобщения и т.п. и использования их результатов в процессе диагностики СМП в рамках маркетинговой деятельности предприятия
Considered types of diagnostic and conditions of use, depending on the purpose, focus, results and features and specificity of diagnostic facility – the marketing system as a subsystem of enterprise marketing activities. The proposed specific types of diagnosing marketing system enterprises (MSE) with the following features: functional (the direction); analysis – assessment – predict (the process) based on express diagnosis, fundamental and complex diagnostics (by purpose). Examined key aspects of diagnosis MSE as the implementation process based components of the MSE (object, subject, mechanism) for the recommended diagnostic objects (OD): product, price, distribution, promotion (marketing as complex) and proposed in the fifth OD organization of marketing companies. This necessitates the use of appropriate tools (arsenal of techniques, methods and ways of others for processing and for the necessary calculations) and the corresponding sequence as components of diagnostic MSE methodical approach and use the results to improve its functioning and development for the future. Feasibility diagnostic of the MSE due to the presence of a database which is necessary for analysis - assessment – predicting the MSE within marketing activities and therefore grounded approach to the formation of the formation of the group as compared to the object diagnostics marketing system enterprise. According to the requirements of MSEs as a subsystem of marketing activities, the indicators subject to the conditions and principles held by the selection of parameters and units are recommended for analysis – assessment – MSE forecasting as a basis for the formulation of conclusions, recommendations and propositions for improving the functioning of MSEs and the development and adoption of marketing management solutions. It singled out 25 indicators in five groups per unit, containing quantitative and qualitative indicators and fully meet modern requirements of forming a database (complexity, richness versatility, agility, efficiency, openness, flexibility, accessibility, awareness) for calculations organizing, summarizing, etc. and using their results in the diagnosis of MSE within the marketing activities of the enterprise
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10711
Розташовується у зібраннях:Статті (МЛЕ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Коюда В.О.,Мазко Т.І. Формування групи показників для діагностики системи маркетингу підприємства.pdf145,28 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.