Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17806
Title: GENDER INEQUALITIES IN THE EDUCATIONAL SPACE
Other Titles: ГЕНДЕРНІ НЕРІВНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
ГЕНДЕРНЫЕ НЕРАВЕНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Authors: Lysytsya N. M.
Nagaivska D. Y.
Лисиця Н. М.
Нагаївська Д. Ю.
Лисица Н. М.
Нагаивская Д. Ю.
Keywords: gender inequality
higher education
values
motives of choice
segregation
loyalty
гендерна нерівність
вища освіта
цінності
мотиви вибору
сегрегація
лояльність
гендерное неравенство
высшее образование
ценности
мотивы выбора
сегрегация
лояльность
Issue Date: 2017
Citation: Lysytsya N. M. Gender inequalities in the educational space / N. M. Lysytsya, D. Y. Nagaivska // Економіка розвитку. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – № 2 (82). – С. 5-11.
Abstract: Gender segregation in the labor market and in the educational sphere testifies to the existence of significant factors that influence the choice of girls and boys in the sphere of professional activity and their subsequent going up the career ladder. The research aims to identify gender inequalities and substantiate the dominant values and types of rational behavior of male and female students of economic universities, taking into account the motives and criteria for choosing the future profession of the economist. A marketing study was conducted, in which 800 first-year students of economic faculties from seven universities of Ukraine took part. To analyze the existence of correlation links between the values, selection criteria and gender identity, a sample group was formed, which included 150 girls and 150 boys. The results of the research show that the values of personal development (desire for education, free development of one's abilities) and urban values (namely personal success, social mobility, spheres of application of abilities) are dominant among the girls. For the boys, the values of social recognition, economic values by the type of need are significant. These data testify to the prevalence of rational action in the behavior of boys, oriented to individual goals and means of achievement, while the girls have a rational action oriented to the absolute value, that is, a value-rational action, regardless of external success. The analysis of gender inequality in the educational sphere has been further developed on the basis of the results of the marketing research that confirmed the existence of differences in the motives and criteria for choosing a university and profession of girls and boys, which determines the variability of the values of the latter and makes it possible to predetermine the dominant type of their rational action and the dir¬ection of formation of loyalty of future male and female students, taking into account gender differences.
Гендерна сегрегація на ринку праці та в освітній сфері свідчить про наявність суттєвих факторів, які впливають на вибір жінками й чоловіками сфери професійної діяльності та подальше їхнє професійне зростання. Дослідження спрямовано на визначення гендерної нерівності та обґрунтування домінуючих цінностей і типів раціональної поведінки студенток та студентів економічних вищих навчальних закладів з урахуванням мотивів і критеріїв вибору майбутньої професії економіста. Було проведено маркетингове дослідження, у якому взяли участь 800 студенток і студентів першого курсу навчання на економічних факультетах семи вищих навчальних закладів України. Із метою проведення аналізу наявності кореляційних зв'язків між цінностями, критеріями вибору та ген¬дерною належністю, було сформовано вибірку, до якої ввійшли 150 юнаків і 150 дівчат. Результати дослі-дження свідчать, що у жінок домінують цінності особистого розвитку (прагнення здобути освіту, прагнення до вільного розвитку своїх здібностей) та урбаністичні цінності (особистий успіх, соціальна мобільність, сфери застосування здібностей). Для чоловіків значущими є цінності суспільного визнання, економічні цінності за типом потреб. Ці дані свідчить про домінування серед юнаків раціональної дії, спрямованої на індивідуальні цілі й засоби досягнення, а серед дівчат – раціональної дії, спрямованої на абсолютну цінність, тобто ціннісно-раціональної дії, незалежно від зовнішнього успіху. Аналіз гендерної нерівності у сфері освітнього простору набув подальшого розвитку на основі результатів маркетингового дослідження, що підтвердило наявність відмінностей у мотивах і критеріях вибору вищого навчального закладу та професії дівчатами і юнаками, що обумовлює варіативність цінностей останніх і надає можливість передбачити домінуючий тип їхньої раціо¬нальної дії й напряму формування лояльності майбутніх студенток і студентів з урахуванням гендерних відмінностей.
Гендерная сегрегация на рынке труда и в образовательной сфере свидетельствует о наличии существенных факторов, которые влияют на выбор девушками и юношами сферы профессиональной деятельности и последующее их движение по карьерной лестнице. Исследование направлено на выявление гендерного неравенства и обоснование доминирующих ценностей и типов рационального поведения студенток и студентов экономических высших учебных заведений с учетом мотивов и критериев выбора будущей профессии экономиста. Было проведено маркетинговое исследование, в котором приняли участие 800 студенток и студентов первого курса экономических факультетов семи высших учебных заведений Украины. С целью проведения анализа наличия корреляционных связей между ценностями, критериями выбора и гендерной принадлежностью, была сформирована выборка, в которую вошли 150 девушек и 150 юношей. Результаты исследования показывают, что у девушек доминирующими являются ценности личного развития (стремление к образованию, свободному развитию своих способностей) и урбанистические ценности (а именно: личный успех, социальная мобильность, сферы применения способностей). Для юношей значимыми являются ценности общественного признания, экономические ценности по типу потребности. Эти данные свидетельствуют о преобладании у юношей рационального действия, ориентированного на индивидуальные цели и средства достижения, а у девушек – рационального действия, ориентированного на абсолютную ценность, то есть ценностно-рационального действия, независимо от внешнего успеха. Анализ гендерного неравенства в сфере образовательного пространства получил дальнейшее развитие на основе результатов маркетингового иссле¬дования, подтвердившего наличие различий в мотивах и критериях выбора вуза и профессии девушек и юношей, что обуславливает вариативность ценностей последних и дает возможность предопределить доминирующий тип их рационального действия и направления формирования лояльности будущих студенток и студентов с учетом гендерных различий.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17806
Appears in Collections:Статті (ЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лисица.pdf631,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.