Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20398
Название: Підтримка прийняття рішень зі стратегічного планування соціально відповідальної діяльності підприємства на основі оцінювання потенціалу підприємства
Другие названия: Поддержка принятия решений по стратегическому планированию социально ответственной деятельности предприятия на основе оценки потенциала предприятия
Support for decision-making on strategic planning of socially responsible activity of the enterprise on the basis of evaluation of the potential of the enterprise
Авторы: Потрашкова Л. В.
Potrashkova L. V.
Ключевые слова: корпоративна соціальна відповідальність
стратегічне планування
підтримка прийняття рішень
потенціал підприємства
корпоративная социальная ответственность
стратегическое планирование
поддержка принятия решений
потенциал предприятия
corporate social responsibility
strategic planning
decision support
the potential of the enterprise
Дата публикации: 2018
Библиографическое описание: Потрашкова Л. В. Підтримка прийняття рішень зі стратегічного планування соціально відповідальної діяльності підприємства на основі оцінювання потенціалу підприємства / Л. В. Потрашкова // Бізнес Інформ. - 2018. - № 11.
Краткий осмотр (реферат): Рішення з управління підприємством на засадах соціальної відповідально-сті повинні базуватися на результатах аналізу потенціалу цього підприємства. Існуюча сьогодні підтримка прийняття рішень у сфері корпоративної соціальної відповідальності не надає інструментарію для такого аналізу. Метою даного дослідження є розробка методичних положень з підтримки прийняття рішень зі стратегічного планування соціально відповідальної діяльності підприємства на основі застосування інструментарію оцінювання потенціалу підприємства. Розроблені методичні положення описують інформаційне забезпечення та математичний інструментарій підтримки прийняття рішень на різних етапах стратегічного планування соціально відповідальної діяльності підприємства. Вони дозволяють обґрунтувати рішення щодо дотримання підприємством норм соціально відповідальної поведінки, а також рішення щодо вибору соціально відповідальної стратегії підприємства. Як основний критерій прийняття рішень у запропонованих методичних положеннях застосовується величина потенціалу підприємства. Як основний математичний інструментарій підтримки прийняття рішень у запропонованих методичних положеннях застосовуються: 1) модель стратегічного потенціалу відтворення ресурсів підприємства при умові дотримання підприємством норм соціальної відповідальності; 2) модель прийняття рішень з вибору на множині соціально відповідальних стратегій підприємства, кожній з яких відповідає свій «профіль» впливу підприємства на задоволення інтересів стейкхолдерів. Запропоновані методичні положення дозволяють аналізувати перспективи діяльності підприємства в аспекті сумісного виконання завдань реалізації соціальної відповідальності та укріплення потенціалу підприємства у їхньому взаємозв’язку. Решения по управлению предприятием в соответствии с принципами социальной ответственности должны базироваться на результатах анализа потенциала этого предприятия. Существующая сегодня поддержка принятия решений в сфере корпоративной социальной ответственности не предоставляет инструментария для такого анализа. Целью данного исследования является разработка методических положений по поддержке принятия решений в сфере стратегического планирования социально ответственной деятельности предприятия на основе применения инструментария оценивания потенциала предприятия. Предложенные методические положения описывают информационное обеспечение и математический инструментарий поддержки принятия решений на разных этапах стратегического планирования социально ответственной деятельности предприятия. Они позволяют обосновать решения по соблюдению предприятием норм социально ответственного поведения, а также решения по выбору социально ответственной стратегии предприятия. В качестве основного критерия принятия решений в предложенных методических положениях применяется величина потенциала предприятия. В качестве основного математического инструментария поддержки принятия решений в предложенных методических положениях применяются: 1) модель стратегического потенциала воспроизводства ресурсов предприятия при условии соблюдения предприятием норм социальной ответственности; 2) модель принятия решений по выбору на множестве социально ответственных стра-тегий предприятия, каждой из которых соответствует свой «профиль» влияния предприятия на удовлетворение интересов стейкхолдеров. Предложенные методические положения позволяют анализировать перспективы деятельности предприятия в аспекте совместного выполнения задач реализации социальной ответственности и укрепления потенциала предприятия в их взаимосвязи. Decisions on enterprise management on the basis of social responsibility should be based on the results of the analysis of the potential of this enterprise. The existing corporate social responsibility decision support does not provide a toolkit for such analysis. The purpose of this study is to develop methodological guidelines for supporting decision-making on strategic planning of socially responsible activities of the enterprise, based on the use of tools for assessing the potential of the enterprise. The developed methodological provisions describe information support and mathematical tools for decision-making support at various stages of strategic planning of the socially responsible activity of the enterprise. They allow to substantiate the decision on compliance with the rules of socially responsible behavior and the decision on choosing a socially responsible strategy of the enterprise. As the main criterion for decision-making in the proposed methodology, the value of the enterprise's potential is used. As the main mathematical tool for decision-making support in the proposed methodological guidelines apply: 1) a model of strategic potential for the reproduction of enterprise resources provided that the company complies with social responsibility standards; 2) model of decision-making on choice on a plurality of socially responsible strategies of the enterprise, each of which corresponds to its "profile" of the influence of the enterprise on the interests of stakeholders. The proposed methodological provisions allow to analyze the prospects of the enterprise in the aspect of joint implementation of the tasks of realization of social responsibility and strengthening of the enterprise's potential in their interconnection.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20398
Располагается в коллекциях:Статті (КСіТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
статья Бизнес Информ. Потрашкова (1).pdf603,55 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.