Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20407
Title: Behavioral strategies of the personnel in the cross-cultural interaction process as a precondition of effective development of the enterprise: Ukraine and Mongolia
Other Titles: Поведінкові стратегії персоналу в процесі крос-культурної взаємодії як передумова ефективного розвитку підприємства: Україна та Монголія
Поведенческие стратегии персонала в процессе кросс-культурного взаимодействия как предпосылка эффективного развития предприятия: Украина и Монголия
Authors: Blyznyuk T. P.
Близнюк Т. П.
Keywords: personnel
enterprise
Ukraine
Mongolia
behavioral strategy
cross-cultural management
cross-cultural interaction
ethnic identity
development of enterprise
персонал
підприємство
Україна
Монголія
поведінкова стратегія
крос-культурний менеджмент
крос-культурна взаємодія
етнічна ідентичність
розвиток підприємства
предприятие
мультинациональная компания
Украина
Монголия
поведенческая стратегия
кросс-культурный менеджмент
кросс-культурное взаимодействие
этническая идентичность
развитие компании
Issue Date: 2018
Citation: Blyznyuk T. P. Behavioral strategies of the personnel in the cross-cultural interaction process as a precondition of effective development of the enterprise: Ukraine and Mongolia / T. P. Blyznyuk // Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – №3. – С. 452-461.
Abstract: This article deals with the results of the study to determine, compare and analyze the behavioral strategies of personnel of Ukrainian and Mongolian enterprises in the process of cross-cultural interaction. The aim of this study is to identify, compare and analyze behavioral strategies of the personnel that are typical of representatives of Ukrainian and Mongolian enterprises in the process of cross-cultural interaction as a precondition for the effective development of the enterprise. To determine the behavioral strategy of personnel in the process of cross-cultural interaction, a methodical approach based on the questionnaire “Types of ethnic identity” was used. As a result of the research it was revealed that the personnel of Ukrainian enterprises adhere to the behavioral strategy of “intermediaries”, and the personnel of Mongolian enterprises adhere to three different categories of behavioral strategies (“intermediaries”, “nationalists” and “ethnophobia’s neurotics”). As a result of the study, it was determined that the personnel of the studied Ukrainian enterprises in comparison with the personnel of the Mongolian enterprises have a more positive ethnic identity that indicates readiness for cross-cultural interaction. The personnel of Ukrainian enterprises only require additional information about the culture of the representatives of which they will be interacting. While only part of Mongolian personnel (60%) is ready for cross-cultural interaction and has an appropriate behavioral strategy, 35% of personnel is not ready for cross-cultural interaction, and 5% of personnel has not yet determined their behavioral strategy in the process of cross-cultural interaction. It means that the personnel of the studied Mongolian enterprises require to carry out additional training and training in the context of cross-cultural management in order to increase the ethnic identity and bring it to a positive level, since almost half of the personnel is not ready to carry out the process of cross-cultural interaction. The results of the research can become one of the key aspects for the development of practical recommendations for the strategy of effective development of these enterprises, taking into account the peculiarities of personnel behavior in the process of cross-cultural interaction. У даній статті представлені результати дослідження щодо визначення, порівняння та аналізу поведінкових стратегій персоналу, які притаманні представникам українських та монгольських підприємств в процесі крос-культурної взаємодії. Метою даного дослідження є визначення, порівняння та аналіз поведінкових стратегій персоналу, які притаманні представникам українських та монгольських підприємств в процесі крос-культурної взаємодії, як передумови ефективного розвитку підприємства. Для визначення поведінкової стратегії персоналу в процесі крос-культурної взаємодії використаний методичний підхід, заснований на опитувальнику «Типи етнічної ідентичності». В результаті дослідження виявлено, що персонал українських підприємств дотримується поведінкової стратегії «посередників», а персонал монгольських підприємств дотримується трьох різних категорій поведінкових стратегій («посередники», «націонали» і «невротики-етнофобії»). В результаті дослідження визначено, що персонал проаналізованих українських підприємств в порівнянні з персоналом монгольських підприємств має більш позитивну етнічну ідентичність, яка свідчить про готовність до крос-культурної взаємодії. Персонал українських підприємств потребує лише в надання додаткової інформації про ту культуру, з представниками якої буде проходити взаємодія. В той час як лише частина персоналу монгольських компаній (60%) готова до крос-культурної взаємодії та проявляє відповідну поведінкову стратегію, а 35 % персоналу не готово до крос-культурної взаємодії, при цьому 5% персоналу взагалі ще не визначилися зі своєю поведінковою стратегію в процесі крос-культурної взаємодії. Тобто персонал проаналізованих монгольських підприємств потребує проведення додаткових тренінгів і навчання в контексті крос-культурного менеджменту щодо підвищення етнічної ідентичності та доведення її до позитивного рівня, оскільки майже половина персоналу не готова здійснювати процес крос-культурної взаємодії. Результати проведених досліджень можуть стати одним з ключових аспектів для розробки практичних рекомендацій щодо розробки стратегії ефективного розвитку цих підприємств з урахуванням особливостей поведінки персоналу в процесі крос-культурної взаємодії. В данной статье представлены результаты исследования по определению, сравнению и анализу поведенческих стратегий персонала, которые присущи представителям украинских и монгольских предприятий в процессе кросс-культурного взаимодействия. Для определения поведенческой стратегии персонала в процессе кросс-культурного взаимодействия использован методический подход, основанный на опроснике «Типы этнической идентичности». В результате исследования выявлено, что персонал украинских предприятий придерживается поведенческой стратегии «посредников», а персонал монгольских предприятий придерживается трех различных категорий поведенческих стратегий («посредники», «националы» и «невротики-этнофобы»).
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20407
Appears in Collections:Статті (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Близнюк_стаття.pdf280,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.