Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20918
Назва: Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі опитувань студентів університету за 2017/2018 навчальний рік)
Інші назви: Сборник исследований по актуальным вопросам обеспечения качества образования в ХНЭУ им. С. Кузнеца (на основе опросов студентов университета за 2017/2018 учебный год)
Collection of Studies on Key Issues in Quality Assurance at S. Kuznets KhNUE (based on the university student surveys in the 2017/2018 academic year)
Автори: Пономаренко В. С.
Полякова Г. А.
Григор'єва Ю. С.
Голубєв С. М.
Кутвицька Т. О.
Бурлуцька О. О.
Пономаренко В. С.
Полякова А. А.
Григорьева Ю. С.
Голубев С. Н.
Кутвицкая Т. А.
Бурлуцкая О. А.
Ponomarenko V. S.
Poliakova H. A.
Hryhorieva Y. S.
Holubiev S. M.
Kutvytska T. O.
Burlutska O. O.
Теми: соціально-психологічні дослідження
опитування студентів
забезпечення якості вищої освіти
внутрішнє забезпечення якості вищої освіти
пріоритети у виборі ЗВО
рівень інтелекту та креативності студентів
адаптація студентів до навчання у ЗВО
організація навчального процесу
задоволеність якістю освіти
удосконалення якості освітніх послуг
социально-психологические исследования
опросы студентов
обеспечение качества высшего образования
внутреннее обеспечение качества высшего образования
приоритеты в выборе учреждения высшего образования
уровень интеллекта и креативности студентов
адаптация студентов к обучению в учреждении высшего образования
организация учебного процесса
удовлетворенность качеством образования
совершенствование качества образовательных услуг
social and psychological research
student surveys
quality assurance in higher education
internal quality assurance in higher education
priorities in choosing a university
students' level of intelligence and creativity
students' adaptation to university training
organization of the educational process
students' satisfaction with the quality of education
improving the quality of educational services
Дата публікації: 2018
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця ( на основі опитувань студентів університету за 2017/2018 навчальний рік) [Електронний ресурс] : наук. вид. / В. С. Пономаренко, Г. А. Полякова, Ю. С. Григор'єва [та ін.] ; за заг. ред. В.С. Пономаренка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (97,4 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 127 с. : іл. - Загол. з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): Подано матеріали проведених у ХНЕУ ім. С. Кузнеця досліджень із питань забезпечення якості освіти, які складають систему досліджень в університеті (на основі опитувань студентів): від пріоритетів вибору ЗВО, адаптації першокурсників, актуальних питань освітнього процесу до задоволеності якістю освіти і напрямів удосконалення освітніх послуг. Матеріали збірника охоплюють основні питання якості освіти на всіх етапах навчання студентів. Результати досліджень використовуються у створенні маркетингової стратегії університету, в самоаналізі та розробленні планів з удосконалення якості освітніх програм та організації освітнього процесу на факультетах і кафедрах університету. Видання буде корисним для працівників із забезпечення якості освіти, керівників підрозділів закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, студентів. Представлены материалы, проведенных в ХНЭУ им. С. Кузнеца исследований по вопросам обеспечения качества образования, которые составляют систему исследований в университете (на основе опросов студентов): от приоритетов выбора учреждения высшего образования, адаптации первокурсников, актуальных вопросов образовательного процесса до удовлетворенности качеством образования и направлений усовершенствования образовательных услуг. Материалы сборника охватывают основные вопросы качества образования на всех этапах обучения студентов. Результаты исследований используются в создании маркетинговой стратегии университета, в самоанализе и разработке планов по совершенствованию качества образовательных программ и организации образовательного процесса на факультетах и кафедрах университета. Издание будет полезно для специалистов по обеспечению качества образования, руководителей подразделений учреждений высшего образования, преподавателей, аспирантов, студентов. The materials of the studies on quality assurance (based on student surveys) conducted at S. Kuznets KhNUE are presented, including priorities when choosing a university, first-year students' adaptation, topic issues of the educational process, students' satisfaction with the quality of education, ways for improvement of the educational services. The materials of the collection cover the key issues of the quality of education at all stages of students' training. The findings of the studies are used for shaping the university marketing strategy, in the self-analysis and development of plans for improvement of the quality of educational programs and organization of the educational process at university faculties and departments. The edition will be useful for quality assuarance experts, heads of university units, lecturers, postgraduates, students.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20918
Розташовується у зібраннях:Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі опитувань студентів університету за 2017/2018 навчальний рік)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2018-36-НВ Пономаренко, Полякова, Григорєва та ін.pdf1,6 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.