Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20920
Назва: Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі опитувань студентів університету за 2016/2017 навчальний рік)
Інші назви: Сборник исследований по актуальным вопросам обеспечения качества образования в ХНЭУ им. С. Кузнеца (на основе опросов студентов уни¬вер¬ситета за 2016/2017 учебный год)
Collection of Studies on Key Issues Regarding the Quality Assurance at S. Kuznets KhNUE (based on student surveys in the 2016/2017 academic year)
Автори: Пономаренко В. С.
Полякова Г. А.
Голубєв С. М.
Григор'єва Ю. С.
Бурлуцька О. О.
Кутвицька Т. О.
Пономаренко В. С.
Полякова А. А.
Голубев С. Н.
Григорьева Ю. С.
Бурлуцкая О. А.
Кутвицкая Т. А.
Ponomarenko V. S.
Poliakova H. A.
Holubiev S. M.
Hryhorieva Y. S.
Burlutska O. O.
Kutvytska T. O.
Теми: соціально-психологічні дослідження
опитування студентів
забезпечення якості вищої освіти
внутрішнє забезпечення якості вищої освіти
пріоритети у виборі ЗВО
рівень інтелекту та креативності студентів
адаптація студентів до навчання у ЗВО
організація навчального процесу
задоволеність якістю освіти
удосконалення якості освітніх послуг
социально-психологические исследования
опросы студентов
обеспечение качества высшего образования
внутреннее обеспечение качества высшего образования
приоритеты в выборе учреждений высшего образования
уровень интеллекта и креативности студентов
адаптация студентов к обучению в учреждениях высшего образования
организация учебного процесса
удовлетворенность качеством образования
совершенствование качества образовательных услуг
social and psychological research
student surveys
quality assurance in higher education
internal quality assurance in higher education
priorities in choosing a university
students' level of intelligence and creativity
students' adaptation to university training
organization of the educational process
students' satisfaction with the quality of education
improving the quality of educational services
Дата публікації: 2018
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця ( на основі опитувань студентів університету за 2016/2017 навчальний рік) [Електронний ресурс] : наук. вид. / В. С. Пономаренко, Г. А. Полякова, C. М. Голубєв [та ін.] ; за заг. ред. В.С. Пономаренка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (1,07 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 126 с. : іл. - Загол. з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): Подано результати проведених у ХНЕУ ім. С. Кузнеця досліджень із питань забезпечення якості освіти, які є складовою системи забезпечення якості освіти в університеті: пріоритети вибору ЗВО абітурієнтами, адаптація першокурсників, актуальні питання освітнього процесу, задоволеність якістю освіти та напрями вдосконалення освітніх послуг. Дослідження проводилися на основі опитування студентів різних курсів та охоплюють усі актуальні питання навчання студентів у ЗВО. Результати досліджень використовуються у створенні маркетингової стратегії університету, в самоаналізі та розробленні планів з удосконалення якості освітніх програм та організації освітнього процесу на факультетах і кафедрах університету. Збірник досліджень буде цікавий працівникам із забезпечення якості освіти, керівникам підрозділів закладів вищої освіти, викладачам, аспірантам, студентам. Представлены результаты проведенных в ХНЭУ им. С Кузнеца исследований по вопросам обеспечения качества образования, которые является составной частью системы обеспечения качества образования в университете: приоритеты выбора учреждений высшего образования абитуриентами, адаптация первокурсников, актуальные вопросы образовательного процесса, удовлетворенность качеством образования и направления совершенствования образовательных услуг. Исследования проводились на основе опроса студентов разных курсов и охватывают все актуальные вопросы обучения студентов в учреждениях высшего образования. Результаты исследований используются в создании маркетинговой стратегии университета, в самоанализе и разработке планов по совершенствованию качества образовательных программ и организации образовательного процесса на факультетах и кафедрах университета. Сборник исследований будет интересен специалистам по обеспечению качества образования, руководителям подразделений высших учебных заведений, преподавателям, аспирантам, студентам. The results of studies on the assurance of the education quality conducted at S. Kuznets KhNUE are presented, these studies being part of the internal quality assurance system, in particular: priorities in choosing a university, first-year students' adaptation, topic issues of the educational process, students’ satisfaction with the quality of education, ways to improve the quality of the educational services. The research was conducted based on the survey of students of different years of study. Findings of the research are used for shaping the university marketing strategy, in the self-analysis and developing plans for improvement of the quality of educational programs and organization of the educational process at the university faculties and departments. The collection will be of interest for those concerned with the quality assurance, heads of university units, lecturers, postgraduates, students.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20920
Розташовується у зібраннях:Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі опитувань студентів університету за 2016/2017 навчальний рік)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2018-37-НВ Пономаренко, Полякова, Григорєва та ін.pdf1,72 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.