Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24006
Title: Управління проектами : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня
Authors: Іпполітова І. Я.
Keywords: проект
управління проектами
життєвий цикл проекту
обґрунтування доцільності проекту
організаційна структура проекту
учасники проекту
структуризація проекту
мережеве планування
календарне планування
управління ресурсами проекту
управління якістю
управління вартістю проекту
управління ризиками проекту
Issue Date: 2020
Citation: Управління проектами : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня / укл. І. Я. Іпполітова. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 14 с.
Abstract: Наведено структурно-логічну схему вивчення навчальної дисципліни. Визначено компетентності та результати навчання. Подано програму навчальної дисципліни та розкрито її зміст за змістовими модулями і темами. Визначено порядок оцінювання результатів навчання студентів та розподіл балів, що отримують студенти протягом семестру за видами виконуваних робіт. Рекомендовано для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24006
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Управл Проект.pdf403,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.