Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29117
Title: Бухгалтерський облік : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Фартушняк О. В.
Keywords: бухгалтерський облік
баланс
подвійний запис
рахунки
оцінка
документація
інвентаризація
активи
пасиви
зобов’язання
капітал
Issue Date: 2022
Citation: Бухгалтерський облік : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівня/ уклад. О.В. Фартушняк. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. – 13 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни за модулями та темами. Вміщено професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни, критерії та порядок оцінювання знань студентів, розподіл балів за формами контролю та темами модулей, список рекомендованої літератури. Рекомендовано для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит".
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29117
Appears in Collections:Методичні матеріали (ОБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
поз.132_!Бухгалтерс_кий_облiк_2022.pdf365,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.