Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4463
Title: Управління процесом створення цінності на підприємстві: людський фактор : монографія
Other Titles: Управление процессом создания ценности на предприятии: человеческий фактор : монография
Managing the process of value creation in the enterprise : the human factor: monograph
Authors: Ушкальов В. В.
Гришина І. В.
Безгін К. С.
Безгин К. С.
Гришина И. В.
Ушкалев В. В.
Bezgin K. S.
Grishinа I. V.
Ushkalyov V. V.
Keywords: цінність
мотивація
управління персоналом
машинобудування
управління підприємством
ценность
мотивация
управление персоналом
машиностроение
управление предприятием
value
motivation
human resources
engineering
management
Issue Date: 2011
Publisher: Донецьк: Ноулідж
Citation: Управління процесом створення цінності на підприємстві: людський фактор : монографія / К. С. Безгін, І. В. Гришина, В. В. Ушкальов. – Донецьк: Ноулідж, 2011. – 322 с (Укр. мов).
Abstract: Монографія присвячена розвитку теоретичних положень, розробці методичних основ та науково-практичних рекомендацій з управління процесом створення цінності на підприємствах машинобудівної галузі України. У роботі проаналізовано систему категорій і понять, пов'язаних з мотивацією; доповнений і впорядкований перелік методів, факторів та принципів процесу мотивації. На основі аналізу основних підходів до управління підприємством запропоновано суб’єктно-процесний підхід як такий, що найбільш відповідає цілям упрвління процессом створення цінності на підприємстві. Здійснено якісну та кількісну оцінку якості мотиваційної системи підприємств машинобудівної галузі. Проаналізовано сучасний стан процесів створення цінності на вітчизняних машинобудівних підприємствах, запропоновано використання методу репертуарних решіток для дослідження мотивації розробників нової техніки. Розроблено методичний підхід до створення мотиваційної системи управління; розроблено модель суб’єктно-орієнтованої мотивації розробників нової техніки; запропоновані науково-практичні рекомендації щодо управління мотивацією розробників нової техніки з урахуванням стимулюючого впливу емоційного фактору на підвищення продуктивності праці. Може бути використана науковими та практичними працівниками, що займаються проблемами менеджменту персоналу та управлінням процесами створення цінності, аспірантами та студентами економічних спеціальностей.
Монография посвящена развитию теоретических положений, разработке методических основ и научно-практических рекомендаций по управлению процессом создания ценности на предприятиях машиностроительной области Украины. В работе проанализирована система категорий и понятий, связанных с мотивацией; дополнен и упорядочен перечень методов, факторов и принципов процесса мотивации. На основе анализа основных подходов к управлению предприятием предложен субъектно-процессный подход как наиболее соответствующий целям упрвления процессом создания ценности на предприятии. Осуществлена качественная и количественная оценка качества мотивационной системы предприятий машиностроительной отрасли. Проанализировано современное состояние процессов создания ценности на отечественных машиностроительных предприятиях, предложено использование метода репертуарных решеток для исследования мотивации разработчиков новой техники. Разработан методический подход к созданию мотивационной системы управления; разработана модель субъекно-ориентированной мотивации разработчиков новой техники; предложены научно-практические рекомендации по управлению мотивацией разработчиков новой техники с учетом стимулирующего влияния эмоционального фактора на повышение производительности работы. Может быть использована научными и практическими работниками, которые занимаются проблемами менеджмента персонала и управлением процессами создания ценности, аспирантами и студентами экономических специальностей.
The monograph is devoted to the development of theoretical propositions, the development of methodological foundations and theoretical and practical recommendations for the management the process of value creation in the field of machine-building enterprises of Ukraine. The paper analyzes the system of categories and concepts related to motivation, amended and ordered list of methods, factors and principles of the process of motivation. Based on the analysis of the main approaches to the management of the business proposed subject- process approach as the most appropriate targets uprvleniya creating value for the company. Carried out a qualitative and quantitative assessment of the quality of the motivational system of machine-building industry. The current state of the processes of value creation in the domestic machine-building enterprises, suggested the use of the repertory grid for the study of motivation developers of new technology. Developed a methodical approach to the creation of motivational management system; subjekt-oriented motivation model developed developers of new technology, offered theoretical and practical recommendations for the management of motivation of developers new technology with the stimulating effect of the emotional factor to increase productivity. Can be used researchers and practitioners who deal with personnel management and administration processes of value creation, graduate students and students of economic specialties.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4463
Appears in Collections:Монографії (ЕПМ) 2011 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ушкалев.pdf271,56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.